TROSSAMFUNNSLOVEN:

Støtter aktivitetskrav knyttet til likestilling

Marit Brandt Lågøyr, viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Publisert: 12/10/2023
KA har levert sitt svar på regjeringens forslag til endringer i tros- og livssynssamfunnsloven.

– Denne loven trådte i kraft så sent som 1. januar 2021, etter en grundig prosess der et bredt flertall på Stortinget samlet seg om prinsippet om en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Vi er tilfredse med at regjeringen ikke foreslår betydelige endringer allerede nå, sier viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Brandt Lågøyr.

Ønsker stabilt regelverk

Torsdag leverte organisasjonen sitt høringssvar til regjeringens forslag om skjerpede krav til tros- og livssynssamfunn som ønsker å motta offentlig tilskudd.

«KA er opptatt av at lov- og regelverk på dette området er mest mulig stabilt og forutsigbart, og at trossamfunnslovens hovedløsninger i størst mulig grad bygger på brede og mest mulig samlende løsninger. KA vil derfor anmode om at det søkes etter mest mulig samlende løsninger i oppfølgingen av forslagene i høringsnotatet for å sikre bred konsensus og høy legitimitet om hovedlinjene i tros- og livssynspolitikken», heter det i høringsuttalelsen.

– Ikke likestillingskrav i kommunestyret

Regjeringen ønsker mer vekt på demokrati og likestilling. Til det siste foreslår de at tros- og livssynssamfunn må forplikte seg til å jobbe for å oppnå 40 prosent kvinner og 40 prosent menn i sine styrende organer.

«KA er glad for at departementet foretrekker et aktivitetskrav knyttet til likestilling, da dette balanserer økte forventninger til likestilling, samtidig som det unngår en rekke utilsiktede konsekvenser av å innføre et absolutt krav», heter det i høringsuttalelsen.

«Det er grunn til å minne om at det ikke er noe krav om likestilling til de demokratisk valgte styringsorganene i stat og kommune. Det vil være urimelig å stille strengere krav om likestilling til tros- og livssynssamfunn enn det som er gjeldende ordning ved f.eks. valg til det enkelte kommunestyre.»

Støtter dagens antallskrav

Ett av regjeringens forslag er å justere opp dagens minimumsgrense til 100, 300 eller 500 medlemmer for å være tilskuddsberettiget. I dag er kravet 50 medlemmer.

«KA støtter i utgangspunktet en videreføring av dagens antallskrav, men kan være åpen for at antallskravet økes noe, til 100 medlemmer. Dette forutsetter imidlertid at eventuelle krav om en sammenslutning av mindre enheter ikke gjøres så stram at det er risiko for å utfordre mindre trossamfunns identitet og teologisk begrunnede særpreg», heter det i høringsuttalelsen.

Les hele høringsuttalelsen fra KA her.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone