11/2021: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2021 for organisasjonsmedlemmer på KA-området – resultatet kan iverksettes

Publisert: 30/09/2021
Partene i Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer har forhandlet om en regulering av 2. avtaleår (mellomoppgjør), jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.

1. Innledning

1.1 Om resultatet og dette rundskrivet

KA vil i dette rundskrivet gjennomgå endringene og det praktiske rundt iverksetting av resultatet. Dette rundskrivet gjelder kun for såkalte organisasjonsmedlemmer i KA. Mellomoppgjøret for Den norske kirke forhandles separat fra denne HTA og omtales i eget rundskriv 10/2021.

1.2 Om forhandlingene og godkjenning

Forhandlingene ble gjennomført 10. september. Partene ble enige om et anbefalt forhandlingsresultat, som i sin helhet er inntatt som vedlegg A til dette rundskrivet.

Det anbefalte forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre jf. vedtektene for KAs arbeidsgivervirksomhet §5 a. Alle fagforeningene har også godkjent resultatet.

1.3 Spørsmål/veiledning samt gratis webinar

Ved spørsmål knyttet til innholdet i dette rundskrivet eller tariffavtalene for øvrig, kan KAs arbeidsgiveravdeling kontaktes. Vi anbefaler at e-postadressen ka@ka.no samt sentralbordets telefon 23 08 14 00 benyttes for mest mulig effektiv rådgivning.

Som vedlegg B finner du også presentasjon som illustrerer og forklarer nærmere hvordan lønnsjusteringene skal gjennomføres, samt ulike eksempler på utregning av lønnstillegget.

KA vil dessuten den 12. oktober kl. 09 arrangere et gratis webinar om iverksettingen av lønnsoppgjøret for 2021. Dette webinaret er praktisk for dem som er usikre på de justeringene som skal gjøres, eller av andre grunner ønsker en samlet gjennomgang av resultatet gjennom en nettbasert samling. Det er de samme temaene som fremkommer i dette rundskrivet som også vil tas opp i webinaret. Klikk her for å delta i webinaret (det er ingen forhåndspåmelding).

 

2. Sentrale lønnstillegg

For ansatte som er innplassert i kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5 gis et sentralt lønnstillegg pr. 01.05.2021. Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger») gis et prosenttillegg. 

 2.1 Sentrale lønnstillegg pr. 01.05.2021 til ansatte omfattet av kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5 (se pdf-versjonen av dette rundskrivet for å se oversikten)

Det sentrale tillegget, slik det fremgår av tabellen ovenfor, legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn med virkning fra 01.05.2021. Dette gjelder også ansatte som ligger over laveste utregnet årslønn/garantilønn og ansatte med mer enn 16 års ansiennitet. Tillegget er beregnet for full stilling, og deltidsansatte gis en forholdsmessig økning ut fra stillingsprosenten. 

Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2021. Arbeidstakere som har blitt ansatt etter denne dato skal ikke ha tillegg etter denne tabellen. For alle ansatte i lønnsgrupper må det likevel kontrolleres at de minst ligger på garantilønn for sin ansiennitet. 

Med grunnlønn menes arbeidstakers faktiske lønn, uten faste og variable tillegg. Midlertidige tillegg regnes som «faste tillegg», og inngår ikke i grunnlønnen. 

2.2 Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger») 

Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5246, 5104, 5219, 5201, 5224, 5245, 5260, 5199 samt 5265, de såkalt «unormerte stillingene», gis det et tillegg på 3,1 % av den enkeltes grunnlønn. Disse skal ikke ha kronetillegg etter tabellen over. Grunnlaget for prosentøkningen er lønn pr. 30.04.2021, og gjelder kun de som var tilsatt pr. denne dato. Virkningsdato er 01.05.2021.  

Den nye garantilønnstabellen med ansiennitetstillegg er inntatt som vedlegg C til dette rundskrivet. 

 

3. Øvrige tillegg og lønnsjusteringer 

3.1 Avlønning av alderspensjonister 

Fra 1. januar 2021 er timelønnen for pensjonistlønn økt til 218 kr pr time, se rundskriv 2/2021. 

3.2 Unge arbeidstakere 

Unge arbeidstakere får minstelønn etter alder, iht. ny tabell pr. 01.05.2021 (se pdf-versjonen av dette rundskrivet for å se oversikten)

3.3 Avlønning av hovedtillitsvalgt/områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt 

Med virkning fra 01.05.2021 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgt/ områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt til kr. 460 000, jf. HTA kapittel 3, pkt. 3.5 

 

4. Lønnsjusteringer øvrige ansatte (kap. 3.4 og 5) 

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (lokalt lønns- og stillingsregulativ) skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakere i disse stillingene foregår normalt årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet, uavhengig av de nye reguleringene i kapittel 4. For stillinger i kapittel 5 er det frist for å gjennomføre forhandlinger innen 1. oktober hvert år. 

 

5. Den økonomiske rammen for oppgjøret

Tilleggene som er gitt, er identiske med de som er gitt til kirkelige fellesråd og menighetsråd i HTA for Den norske kirke. Rammen er på om lag 2,8 %, som er i tråd med frontfag, offentlig sektor og øvrige sammenlignbare områder.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm. dir.

Ingrid Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone