3/2021: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer i KA pr. 01.05.2020 – uravstemning

Publisert: 26/01/2021
​​​​​​​Etter forhandlinger 22. januar 2021 kom KA og 9 fagforeninger til enighet om ny HTA for organisasjonsmedlemmer i KA for perioden 01.05.2020-30.04.2022. Resultatet er i tråd med oppgjøret i frontfaget, resultatet for HTA for organer i Den norske kirke, samt sammenlignbare sektorer, med en ramme på 1,7 %. Iht. KAs vedtekter går forslaget nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist 31. januar 2021 ved midnatt.

Forhandlingene

Forhandlingene skulle ha funnet sted før sommeren, men ble utsatt pga. koronapandemien og utsettelse av forhandlingene av frontfaget. Det ble ytterligere forskjøvet pga. konflikt i tariff-forhandlingene om HTA for Den norske kirke som først ble avsluttet den 15. januar 2021.  Forhandlingene om HTA for organisasjonsmedlemmer i KA ble gjennomført fredag 22. januar mellom KA og de 9 fagforeningene som er part i avtalen. Resultatet er i tråd med oppgjøret i frontfaget, resultatet for HTA for Den norske kirke, samt sammenlignbare sektorer, med en ramme på 1,7 %.     

Dette rundskrivet gjelder kun for organisasjonsmedlemmer i KA. HTA for Den norske kirke er forhandlet separat, og vi viser her til rundskriv 1/2021. 

Hovedpunkter

Økonomi – HTA kapittel 4 pkt. 4.6

For ansatte i lønnsgrupper i HTA kapittel 4 som var ansatt pr. 30.04.20 gis et kronebeløp som tillegg i 100% stilling, med virkning fra 01.09.2020 i henhold til tabellen nedenfor. Deltidsansatte gis tillegg forholdsmessig ut fra stillingsprosent. 

Det gis følgende sentrale tillegg til de ulike lønnsgrupper og ansiennitetstrinn med virkning pr. 01.09.2020:

3/2021: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer i KA pr. 01.05.2020 – uravstemning

Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres i henhold til dette.

Stillinger uten fastsatt garantilønn kapittel 4:

− Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199 (stillinger uten fastsatt garantilønn i kapittel 4) gis det et tillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2020, med virkning fra 01.09.2020. 

- Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe fra 1 til 5, jf. HTA kapittel 4, pkt. 4.5.7 får kun tilleggene i denne lønnsgruppen, og ikke prosenttillegg for unormerte stillinger.

I tillegg er det blant annet avtalt følgende på lønn/økonomi:

− Minstelønn for unge arbeidstakere er justert, og følger som tidligere en gitt prosent av garantilønn ved 0 års ansiennitet i lønnsgruppe 1.

− Lokale lønnsforhandlinger for ansatte plassert i HTA kapittel 3 (ledere) og kapittel 5: 

For ansatte som er medlemmer i Akademikerforbundet, Delta, Presteforeningen, Fagforbundet, Forskerforbundet, Kufo, Parat og Utdanningsforbundet, legges til grunn at lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme økonomiske rammer som for arbeidstakere i kap. 4.

For ansatte som er medlemmer i Samfunnsviterne, legges det til grunn at lønnsutviklingen for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 følger frontfagets ramme.

Økonomi

Lønnstilleggene tilsvarer de tillegg som partene er kommet frem til i HTA for Den norske kirke, og er i tråd med oppgjøret i frontfaget med en beregnet ramme på 1,7 %.

Uravstemning – KAs vedtekter

I KAs vedtekter § 5 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen: 

a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. […]  b) […] c) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen. Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. […] 

Styrets anbefaling

Styret i KA har behandlet det anbefalte resultatet, og er fornøyde med dette. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen.

Stemmerett, prosedyre, frist

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten som kan avgi stemme, jf. vedtektene. Siste frist for KAs medlemmer til å avgi stemme er satt til 31. januar ved midnatt.  

Det vil kun bli gjennomført elektronisk/digital avstemning. Lenke til avstemning vil bli sendt direkte til den enkelte daglige leders/direktørs e-postadresse. Denne vil komme i løpet av tirsdag 26. januar.  Hver virksomhet skal kun få én e-post, og det vil kun være mulig å benytte avstemningslenken én gang. E-posten med lenke kan videresendes til andre dersom det ikke er daglig leder/direktør som skal gjennomføre avstemningen. 

Når du skal stemme må du oppgi virksomhetens navn, ditt navn, din stilling/verv, dato for vedtaket (dersom styrevedtak) om å stemme ja eller nei, samt deres stemme.

Dersom det skulle oppstå tekniske problemer, du ikke har mottatt e-post med lenke, eller det ikke er mulig for dere å stemme elektronisk, kan du kontakte Helge Solberg Mathisen, eventuelt ring oss på 23 08 14 00. 

Utbetaling av ny lønn 

Det skal ikke utbetales ny justert lønn før Hovedtariffavtalen er godkjent av partene – herunder også arbeidstakerorganisasjonene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstemningen og svar fra arbeidstakerorganisasjonene på KAs nettsider så snart det foreligger, sannsynligvis 1. februar. Det vil da bli sendt ut et iverksettingsrundskriv.

Spørsmål eller behov for mer informasjon

Hele det anbefalte forslaget, tilsvarende KAs tilbud 1 fra forhandlingene 22.01.2021, ligger vedlagt. Dersom noe er uklart i det anbefalte forslaget, eller du av andre grunner har spørsmål til det materielle innholdet kan du kontakte arbeidsgiveravdelingen i KA. Vi presiserer at denne uravstemningen kun gjelder HTA for organisasjonsmedlemmer i KA. HTA for organer i Den norske kirke har separat forhandling og uravstemning.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs   
adm. dir.                                                                                                                   

Ingrid B. Tenfjord
direktør, arbeidsgiveravdelingen

 

Vedlegg: Forhandlingsresultatet (KAs tilbud 1)

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone