Lovendringer om varsling – dette må du vite

Foto: Andrii Leonov / Unsplash
Publisert: 09/01/2020
Fra 1. januar er det gjort en rekke presiserende og tydeliggjørende endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling, skriver advokat i KA, Bente Vangdal Espenes.

Varsling er å si fra/rapportere om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovverket, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Reglene om varsling i arbeidsforhold finner vi i arbeidsmiljølovens kapittel 2 A. Nye regler trådte i kraft 1.1.2020. Regelendringene er i stor grad av presiserende og tydeliggjørende art, og består av følgende endringer:

1. Fremheving av kravet til godt ytringsklima på arbeidsplassen

Kravet til godt ytringsklima på arbeidsplassen er nå tatt direkte inn i selve formålsbestemmelsen til arbeidsmiljøloven (aml) § 1-1 c.

At lovgiver har valgt å definere også et godt ytringsklima som formålet med arbeidsmiljøloven, gir et tydelig signal om at varslingsreglene av lovgiver oppfattes som meget viktige bestemmelser.

I lovforarbeidene er «et godt ytringsklima» definert som et ytringsklima som karakteriseres av en kultur med stor takhøyde for meningsutveksling og hvor kritikk og andre ytringer ønskes velkommen som grunnlag for forbedringer og utvikling i virksomheten.

2. Aktivitetsplikt for arbeidsgiver

Det er nytt at arbeidsgiver har fått en tydelig aktivitetsplikt i varslingssaker. Denne plikten er inntatt i aml § 2A-3.

Arbeidsgiver skal etter denne bestemmelsen behandle varsler på følgende måte:

  • Undersøke varselet innenfor rimelig tid
  • Påse at varsler har forsvarlig arbeidsmiljø
  • Sørge for tiltak egnet til å motvirke gjengjeldelse mot varsler

3. Presisering og tydeliggjøring av viktige lovbestemmelser om varsling

I den nye § 2A-1 og dennes annet ledd, er det tydelig definert hva lovgiver oppfatter som kritikkverdige forhold.

Det er også i den nye § 2A-2 (3) tydelig definert hvordan ekstern varsling skal foretas av arbeidstaker.

Hva gjengjeldelse mot arbeidstaker betyr er videre definert utfyllende i den nye § 2A-4 (2).

4. Varslingsreglene gjelder ikke varsling kun om arbeidstakers eget arbeidsforhold

Varsling kun om arbeidstakers eget arbeidsforhold, er ikke lenger varsling etter varslingsreglene med mindre situasjonen ikke også er et kritikkverdig forhold som definert i aml § 2A-1. Det betyr at der arbeidstaker eksempelvis varsler om at han er misfornøyd med vaktplaner, ferieoppsett eller er uenig med andre ansatte så er ikke dette varslingssituasjoner. Unntaket er der situasjonen det varsles om også kan ansees om «kritikkverdige forhold» etter aml § 2A-1.

5. Arbeidsgiver har fått et objektivt erstatningsansvar ved gjengjeldelse

Ulovlig gjengjeldelse kan medføre erstatning og oppreisning. Nytt i de nye reglene er at arbeidsgiver har fått et objektivt erstatningsansvar.

Der arbeidsgiver har gitt gjengjeldt urettmessig varsling, uansett om arbeidsgiver var i god tro eller ikke, foreligger nå erstatningsansvar.

Bente Vangdal Espenes
Spesialrådgiver/advokat
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Powered by Cornerstone