3/2019: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2019 – resultatet kan iverksettes

Publisert: 05/07/2019
Partene i HTA for Den norske kirke har forhandlet om en regulering av 2. avtaleår (mellomoppgjør), jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av arbeidstakerorganisasjonene, og kan derfor iverksettes. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.

1. Innledning

 

1.1 Om resultatet og dette rundskrivet         

KA vil i dette rundskrivet gjennomgå endringene og det praktiske rundt iverksettingen av resultatet. Dette rundskrivet gjelder kun for organer i Den norske kirke – kirkelige fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Mellomoppgjøret for organisasjonsmedlemmer i KA forhandles separat, og omtales i eget rundskriv 04/2019.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det er gitt ulike sentrale lønnstillegg i kapittel 4 for ansatte i hhv. kirkelige fellesråd/menighetsråd, og rettssubjektet Den norske kirke (prestetjenesten, bispedømmerådene og Kirkerådet). Den enkelte ansatte skal kun ha det lønnstillegget som gjelder for den virksomhet vedkommende er ansatt i.

 

1.2 Om forhandlingene og godkjenning

Forhandlingene ble gjennomført 18., 19., 20 og 25. juni. Partene ble enige om et anbefalt forhandlingsresultat, tilsvarende KAs tilbud 3, som i sin helhet er inntatt som vedlegg A til dette rundskrivet.

Det anbefalte forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre, jf. vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet § 5 a). Alle fagforeningene har også godkjent resultatet.

 

1.3 Spørsmål/veiledning

Ved spørsmål knyttet til innholdet i dette rundskrivet eller tariffavtalene for øvrig, kan KAs arbeidsgiveravdeling kontaktes. Vi anbefaler at e-postadressen ka@ka.no, samt sentralbordets telefon 23 08 14 00 benyttes i ferietiden for mest mulig effektiv rådgivning.

 

2. Økonomi

2.1 Fellesråd/menighetsråd

For ansatte som er innplassert i kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5 gis lønnstillegg/økning i to trinn. Dette skjer først ved et sentralt lønnstillegg pr. 01.05.2019, deretter ved en ytterligere garantilønnsøkning fra 01.08.2019, for ansatte som har en grunnlønn som er lavere enn ny garantilønn. Unormerte stillinger gis et prosenttillegg.

 

2.1.1 Sentrale lønnstillegg pr. 01.05.2019 til ansatte omfattet av kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Lønnsgruppe 2

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Lønnsgruppe 2B

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Lønnsgruppe 3

10 500

10 500

10 500

11 000

11 000

11 000

11 000

Lønnsgruppe 4

11 500

11 500

12 000

12 000

12 500

13 000

13 000

Lønnsgruppe 5

13 000

13 000

13 500

13 500

14 000

14 500

15 000

Det sentrale tillegget, slik det fremgår av tabellen ovenfor, legges i sin helhet på den enkeltes årslønn med virkning fra 01.05.2019. Dette gjelder også ansatte som ligger over laveste utregnet årslønn (garantilønn) og ansatte med mer enn 16 års ansiennitet. Tillegget er beregnet for full stilling, og deltidsansatte gis en forholdsmessig økning ut fra stillingsprosenten.

 Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2019. Arbeidstakere som har blitt ansatt etter denne dato skal ikke ha tillegg etter denne tabellen. Arbeidstakere som ansettes i perioden frem til 31.07.2019 gis lønn etter «den gamle» garantilønnstabellen pr. 01.08.2018.

I vedlegg B til dette rundskrivet gis ulike eksempler på utregning av lønnstillegget.

 

2.1.2 Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger»)

Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245 og 5199, de såkalt «unormerte stillingene», gis det et tillegg på 3,35 % av den enkeltes grunnlønn. Grunnlaget for prosentøkningen er lønn pr. 30.04.2019. Virkningsdato er 01.05.2019.

Ansatte i de unormerte stillingene som er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7 følger justeringene for den aktuelle lønnsgruppen, og gis ikke prosentillegg.

 

2.1.3 Ytterligere garantilønnsøkning pr 01.08.2019 for lønnsgrupper i HTA kapittel 4 pkt. 4.6

Pr. 01.08.2019 heves garantilønnen ut over det sentrale tillegget iht. tabell nedenfor. Dette medfører at arbeidstakere som pr. 31.07.2019 har en grunnlønn som er lavere enn garantilønn pr. 01.08.2019, gis et ytterligere lønnstillegg opp til, men ikke over, nivåene i tabellen nedenfor.

Ansiennitetstillegg i tabellen justeres iht. dette, og ny garantilønnstabell gjøres gjeldende fra 01.08.2019.

Garantilønnstabell pr 01.08.2019:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Lønnsgruppe 1

301 500

307 000

309 800

312 800

320 900

367 200

405 100

Lønnsgruppe 2

350 000

355 000

359 000

364 000

375 000

414 500

427 000

Lønnsgruppe 2B

370 000

375 000

379 000

384 000

395 000

435 000

445 000

Lønnsgruppe 3

400 000

410 000

420 000

430 000

440 000

480 000

485 000

Lønnsgruppe 4

430 000

440 000

450 000

455 000

460 000

500 000

523 000

Lønnsgruppe 5

487 700

497 400

503 000

508 300

528 800

560 000

595 000

 

Dersom arbeidstaker endrer ansiennitetsgruppe i perioden mellom 01.05.2019 og 31.07.2019, skal arbeidstaker først få lønnstillegget fra tabellen i pkt. 2.1.1 over iht. ansiennitet pr. 30.04.2019. Deretter gis det ansiennitetstillegg for ansiennitetsendring etter «den gamle» tabellen pr. 01.08.2018. 31.07.2019 skal så alle ansatte sjekkes opp mot den nye garantilønnstabellen pr. 01.08.2019 over.

I vedlegg B til dette rundskrivet gis ulike eksempler på utregning av lønnstillegget og ny garantilønn. Den nye garantilønnstabellen med ansiennitetstillegg er inntatt som vedlegg C til dette rundskrivet.

 

2.2 Rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Til alle arbeidstakere i rDnk (prestetjenesten, bispedømmerådene og Kirkerådet) som er plassert i kapittel 4 pkt. 4.7 gis det et prosenttillegg av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2019. Tillegget er ulikt for hhv. arbeidstakere innplassert i lønnsgrupper, og arbeidstakere i unormerte stillinger.

Ansatte som er innplassert i lønnsgrupper gis et tillegg på 3,2 %. Ansatte som er innplassert i unormerte stillinger med kun garantilønn, gis et tillegg på 4,1 %. Virkningsdato for tilleggene er 01.05.2019.

Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2019. Arbeidstakere ansatt etter dette gis lønn etter nye tabeller pr. 01.05.2019, som er justert iht. prosenttilleggene nevnt over. Nye tabeller for lønnsgrupper og garantilønn for de unormerte stillingene følger dette rundskrivet som vedlegg D.

 

3. Øvrige tillegg og lønnsjusteringer

3.1 Avlønning for ansatte som har fullført Gravplasskolen

Det er i årets oppgjør avtalt godtgjørelse for ansatte som har fullført Gravplasskolen (modulene I, II og III). Størrelsen på godtgjørelsen beror på lønnsinnplassering og på hvorvidt den ansatte har fullført Kirketjenerskolen fra før av:

  • Ansatt i lønnsgruppe 1 som har fullført Gravplasskolen:

Ansatte innplassert i lønnsgruppe 1 med arbeidsoppgaver på gravplass og som har fullført Gravplasskolen, gis et tillegg på kr 10 000.

  • Ansatt i stillingskode 5137 Kirketjener som har fullført både Kirketjenerskolen og Gravplasskolen:

Til stillingskode 5137 Kirketjener er det fra før av avtalt at ansatt som har fullført Kirketjenerskolen (modulene I, II og III) lønnes tilsvarende som fagarbeider (lønnsgruppe 2). Det er nå i tillegg avtalt at 5137 Kirketjener som har fullført Kirketjenerskolen og Gravplasskolen skal gis et ytterligere tillegg på kr 5000.

  • Ansatt i stillingskode 5124 Fagarbeider som har fullført Gravplasskolen, og som ikke allerede er anleggsgartner eller lignende:

Ovennevnte skal gis et tillegg på kr 5000.

For ansatte som fullfører Gravplasskolen etter 01.08.2019, og som kvalifiserer for nevnte tillegg, legges tillegget i sin helhet på den enkeltes grunnlønn.

For ansatte som har gjennomført Gravplasskolen før 01.08.2019 og som har krav på tillegg etter de nye merknadene til lønnsgruppe 1 og stillingskodene 5137 og 5124, skal det kontrolleres at disse lønnsmessig ligger over garantilønn, tilsvarende det respektive tillegget. Denne kontrollen skal foretas etter at garantilønnsnivået ev. er hevet i henhold tabell pr. 01.08.2019, jf. pkt. 2.1.3 over.

 

3.2 Avlønning av alderspensjonister

Avlønning av alderspensjonister etter HTA kapittel 1 § 12.5 økes til kr 207 pr. faktisk arbeidet time, med virkning fra 01.05.2019.

 

3.3 Unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere får minstelønn etter alder, iht. ny tabell pr. 01.08.2019:

 

Alder

Årslønn

Månedslønn

Ordinær timelønn

35,5 t/u

37,5 t/u

T.o.m. 14 år

150 750

12 563

81,66

77,31

15 år

211 050

17 588

114,33

108,23

16 år

241 200

20 100

130,66

123,69

17 år

271 350

22 613

146,99

139,15

 

 

3.4 Avlønning av hovedtillitsvalgt/områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt

Med virkning fra 01.05.2019 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgt/ områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt til kr. 443 500, jf. HTA kapittel 3, pkt. 3.5

 

3.5 Justering i satsene for tilleggslønn pr. 01.01.2019

Vi minner om at det i forhandlingene i 2018 ble fastsatt en endring av satsene for tilleggslønn for kirkelige fellesråd og menighetsråd, med virkning fra 01.01.2019.

Lørdags- og søndagstillegget økte til minst kr. 53 pr. time, og det ordinære kvelds- og nattillegget økte til minst kr. 28 pr. time. Tabellen i HTA kapittel 1 pkt. 5.4.1 (kvelds- og nattillegg ved skift/turnus) bortfalt, og ble erstattet med en sats på minst 56 kr pr time.

 

4. Lokale forhandlinger i 2020 og pensjon

4.1 Lokale forhandlinger i 2020

Det ble ikke avtalt lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i 2019, verken for fellesråd/menighetsråd eller for rDnk. Det er imidlertid avtalt lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt. 4.1 ved hovedtariffoppgjøret i 2020. Størrelse, virkningstidspunkt og eventuelle føringer skal avtales under forhandlingene i 2020.

Ettersom det allerede i år er avklart at det skal avsettes midler til lokale forhandlinger neste år, gir det virksomhetene god anledning til å ta en helhetlig gjennomgang av lønnsforholdene i virksomheten i forkant. KA oppfordrer også til å drøfte dette med de tillitsvalgte i lønnspolitisk drøftingsmøte, jf. HTA kapittel 3, pkt. 3.2.1.

Lokale forhandlinger i 2020 muliggjør gjennomføring av lokal lønnspolitikk i den enkelte virksomhet, og er et nyttig verktøy der det f.eks. har oppstått utilsiktede skjevheter i lønn mellom ansatte, f.eks. på grunn av fellesrådssammenslåinger. Det kan nå også planlegges fremover i tid der det er behov for å løfte enkeltansatte eller grupper eller for å kompensere kompetanseheving eller ekstraordinær innsats.

Se for øvrig hovedtariffavtalens vedlegg 4 Retningslinjer for lokale forhandlinger – god forhandlingsskikk.

 

4.2 Pensjon – opprettelse av sentral særavtale om pensjonsordninger for fellesråd og menighetsråd

KA og arbeidstakerorganisasjonene skal så snart som mulig forhandle om opprettelse av ny sentral særavtale Pensjonsordninger, som skal gjelde fra 01.01.2020. Opprettelse av tilsvarende særavtale er allerede gjort i KS, og partene er enige om at forhandlingsresultatet derfra skal legges til grunn også for KA, med mindre særskilte forhold er tilstede for kirkelig sektor.

Eventuelle endringer som tas inn i nevnte særavtale, kommer som en følge av tilpasning til nye regler for offentlig tjenestepensjon, som trer i kraft 01.01.2020. Opprettelse av egen særavtale om pensjon har til formål å samle alle bestemmelser som berører pensjon.

 

4.3 Pensjonsgivende variable tillegg i ny offentlig tjenestepensjon – rDnk

Nytt vedlegg 5 i hovedtariffavtalene i staten gjøres tilsvarende gjeldende for rettssubjektet Den norske kirke.

 

5. Lønnsjusteringer øvrige ansatte

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (lokalt lønns- og stillingsregulativ) skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakere i disse stillingene foregår normalt årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet, uavhengig av de nye reguleringene i kapittel 4. For stillinger i kapittel 5 er det frist for å gjennomføre forhandlinger innen 1. oktober hvert år.

 

6. Den økonomiske rammen for oppgjøret

6.1 Kirkelige fellesråd/menighetsråd

Sentrale lønnstillegg                                   1,45 %

Prosenttillegg unormerte                           0,2 %

Justeringer garantilønnstabell                   0,3 %

Endring i tilleggslønn pr. 01.01.19             0,06 %

Overheng                                                      0,8 %

Anslag glidning                                            0,4 %

---------------------------------------------------------------

Årslønnsvekst 2018-2019:                         3,2 %

Overheng til 2020:                                        1,34 %

 

6.2 Rettssubjektet Den norske kirke:

Sentrale lønnstillegg                                   2,28 %

Overheng                                                     0,6 %

Anslag glidning                                            0,35 %

---------------------------------------------------------------

Årslønnsvekst 2018-2019:                         3,2 %

Overheng til 2020:                                        1,22 %

 

Marit Halvorsen Hougsnæs           

adm. dir.

                                                                                            

Ingrid B. Tenfjord

direktør

 

Vedlegg:

  • Vedlegg A: KAs tilbud 3/forhandlingsresultatet
  • Vedlegg B: Beregningseksempler lønnsjustering fellesråd og menighetsråd
  • Vedlegg C: Garantilønnstabell med ansiennitetstillegg pr. 01.08.2019, FR/MR
  • Vedlegg D: Lønnstabeller og garantilønn pr. 01.05.2019, rDnk
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone