5/2018: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 – uravstemning

Publisert: 28/09/2018
Resultatet fra meklingen i tariffoppgjøret går nå til uravstemning hos medlemmene. Svarfrist er torsdag 18. oktober 2018 klokken 10:00.

I slutten av juni ble det brudd i forhandlingene om ny Hovedtariffavtale for organer i Den norske kirke, jf. rundskriv 04/2018. KA møtte 12 av 22 fagforeninger til mekling 18. september, og partene kom i meklingen til enighet om et anbefalt forslag til ny HTA. De øvrige 10 fagforeningene som allerede var enige med KA, legger også resultatet fra meklingen til grunn. Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist torsdag 18. oktober 2018 klokken 10:00.

 

Forhandlingene og meklingen

Det var i år første gang det ble forhandlet felles for fellesråd/ menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). KA ser det som svært positivt at det nå forhandles samlet for hele Den norske kirke. Samtidig blir selvsagt forhandlingene mer komplekse og krevende når det er flere aktører involvert. I tillegg er det også dels avvikende bestemmelser som gjelder for hhv. fellesråd/menighetsråd og rDnk, i og med at rDnk har hatt en egen tilleggsavtale i forbindelse med overgangen fra staten.

Forhandlingene mellom partene ble holdt over seks dager i juni. 29. juni ble det klart at 12 av 22 fagforeninger avviste KAs siste tilbud. De siste 10 aksepterte tilbudet, og kom med det til enighet med KA om et anbefalt forslag. KA møtte de 12 fagforeningene til mekling tirsdag 18. september. Halvannen time på overtid, natt til 19. september, ble partene med bistand fra mekleren enige om et anbefalt forslag. De øvrige 10 fagforeningene har også tilsluttet seg forslaget. Hele det anbefalte forslaget (KAs tilbud 5 samt Riksmeklerens møtebok) følger som vedlegg til dette rundskrivet.

 

Hovedpunkter

Økonomi – fellesråd/menighetsråd

For ansatte i lønnsgrupper i HTA kapittel 4 pr. 30.04.2018 gis det følgende kronebeløp i tillegg i hel stilling, med virkning fra 01.08.2018:

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gr 1

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Gr 2

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

Gr2B

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

Gr 3

5 700

5 500

5 500

5 500

5 500

6 800

5 600

Gr 4

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

Gr 5

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

5 700

For ansatte i unormerte stillinger i kapittel 4 gis det et tillegg på 1,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018 med virkning fra 01.08.2018.

Lørdags- og søndagstillegget øker til minst kr. 53 pr. time, og kvelds- og nattillegget øker til minst kr. 28 pr. time fra 01.01.2019. For de som får kveldstillegg etter HTA kapittel 1 pkt. 5.4.1 bortfaller tabellen, og tillegget justeres med det til minst kr. 56 pr. time fra samme dato.

Det innføres en ny merknad til stillingskode 5124 Fagarbeider: De som har fullført Kirketjenerskolen skal gis et tillegg på kr 10 000.

Arbeidstakere i stillingskode 5200 Domkantor/5253 Domorganist, skal lønnes minimum kr 25 000 høyere enn garantilønn for 5202 Kantor (øket fra kroner 15 000).

Økonomi – rettssubjektet Den norske kirke

Det gis et tillegg til alle arbeidstakere i kapittel 4 på 1,7 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018, med virkning fra 01.05.2018.

Prestene, som iht. HTA får tilleggslønn etter statlige bestemmelser, følger tilleggslønns-justeringene i statlig tariffområde.

Øvrige endringer

Tilleggsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke er fjernet, og en del av bestemmelsene er harmonisert slik at de samme regler gjelder for både fellesråd/menighetsråd og rDnk. Noen av bestemmelsene fra tilleggsavtalen vil videreføres som kun gjeldende for ansatte i rDnk.

Det er foretatt en god del endringer i HTA blant annet som følge av harmoniseringen mellom HTA og tilleggsavtalen, hvor mange er av begrenset materiell betydning. Disse vil ikke bli nærmere berørt i rundskrivet, men kan leses i sin helhet i vedleggene.

Avlønning av alderspensjonister iht. kapittel 1 § 12.5 økes til kroner 201 pr time med virkning fra 01.05.2018.

For rDnk er det gjort endring i kapittel 1 §§ 9.2.1 og 9.2.2, slik at godtgjørelse fra militære myndigheter nå går i fradrag før full lønn utbetales, også for tjenester som varer 7 dager eller mindre.

Kapittel 1 § 15 Utlønningsform er endret slik at tidligere regler for rDnk, med justeringer, gjelder for alle. Det gir en mer detaljert regulering av blant annet lønningsdag, forskuddslønn samt lønnsutbetaling ved pensjon og dødsfall.

I kapittel 3 pkt. 3.2.2 er det lagt inn at ved gjeninntreden etter foreldre-permisjon som varer minst 6 måneder, skal arbeidstaker tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.

Det er lagt inn noen justeringer og presiseringer i kapittel 3.4 Ledere. Fra 01.05.2019 innføres også et nytt lederlønnskapittel 3.4.2, som gir åpning for lokal lønnsdannelse for flere ledere enn i dag, med en tvistemulighet ved uenighet i lønnsforhandlinger. Bruk av bestemmelsen skal godkjennes av en sentral nemnd.

Det er kommet inn et nytt punkt «Virkemidler» i kapittel 4, som regulerer/presiserer hvilken type virkemidler som kan være aktuelle ved forhandlinger etter pkt. 4.1, 4.2 og 4.3. Det er også kommet inn presisering om mulighet til delegering av lokale forhandlinger i pkt. 4.1.

Kapittel 4 pkt. 4.6 og 4.7 vil bli omredigert, slik at 4.6 omhandler lønnssystemet for fellesråd/ menighetsråd, og 4.7 for rDnk. Det gjøres også noen endringer i innledningstekstene som beskriver krav for å komme inn i de ulike lønnsgruppene i kapittel 4 for fellesråd/menighetsråd, uten at dette er ment som en materiell endring.

Det opprettes en ny lønnsgruppe 4B, for arbeidstakere med 4-årig spesialutdanning pluss 1-årig nødvendig tilleggsutdanning. Partene er imidlertid enige om at denne nye lønnsgruppen ikke skal brukes i kommende tariffperiode (til 30.04.2020).

OU-trekket for arbeidstakere i fellesråd/menighetsråd, som frem til nå har vært trukket én gang i året, skal fra 2019 trekkes månedlig.

Det er opprettet fire nye sentrale partssammensatte utvalg som skal se på ulike temaer i den kommende tariffperioden.

 

Økonomi

Det anbefalte forslaget har en ramme på 2,8 % for både fellesråd/ menighetsråd og for rDnk. Overhenget til 2019 er estimert til 0,83 % for fellesråd/menighetsråd, pluss en kostnad i 2019 på 0,06 % for økningen i tilleggslønn fra 01.01.2019. For rDnk er overhenget til 2019 beregnet til 0,70 %.

 

Uravstemning – KAs vedtekter

I KAs vedtekter § 5 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen:

a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. […]

b) […]

c) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen. Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. […]

 

Styrets anbefaling

Styret har behandlet det anbefalte resultatet, og er fornøyde med dette. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen.

 

Stemmerett, prosedyre, frist

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten som kan avgi stemme, jf. vedtektene. Siste frist for KAs medlemmer til å avgi stemme er satt til torsdag 18. oktober 2018 klokken 10:00. Stemmen må være KA i hende innen dette tidspunkt.

Det vil kun bli elektronisk avstemning. Lenke til avstemning vil bli sendt direkte til den enkelte kirkeverges/daglige leders/direktørs e-postadresse. Denne vil komme i løpet av mandag 1. oktober. Hver virksomhet skal kun få én e-post, og det vil kun være mulig å benytte avstemningslenken én gang. E-posten med lenke kan videresendes til andre dersom det ikke er opprinnelig mottaker som skal gjennomføre innrapporteringen av virksomhetens stemme.

Når du skal stemme må du oppgi ditt navn, din stilling/verv, dato for vedtaket om å stemme ja eller nei, samt din/deres stemme.

Dersom det skulle oppstå tekniske problemer, du ikke har mottatt e-post med lenke, eller det ikke er mulig for dere å stemme elektronisk av en eller annen grunn, kan du sende en e-post til ka@ka.no med emnetittel «Uravstemning», eventuelt ring oss på 23 08 14 00.

 

Utbetaling av ny lønn

Det skal ikke utbetales ny lønn før Hoved­tariffavtalen er godkjent av partene – herunder også fagforeningene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstemningen og svar fra arbeidstakerorganisasjonene på KAs nettsider så snart det fore­ligger.

 

Spørsmål eller behov for mer informasjon

Hele det anbefalte forslaget ligger vedlagt, og omfatter KAs tilbud 5 samt justeringer i møtebok fra Riksmekleren. Dersom noe er uklart i det anbefalte forslaget, eller du av andre grunner har spørsmål til det materielle innholdet, kan du kontakte arbeidsgiveravdelingen i KA.

Vi presiserer at uravstemningen kun gjelder HTA for organer i Den norske kirke, og at HTA for organisasjonsmedlemmer i KA forhandles separat.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm.dir.

Ingrid B. Tenfjord
direktør

 

Vedlegg:
KAs tilbud 5
Riksmeklerens møtebok

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone