Stipend til 4-ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning

Publisert: 09/02/2018
Ordningen gjelder for fellesrådsansatte kateketer/menighetspedagoger i stillinger som ikke finansieres gjennom trosopplæringsmidler. Ansatte i stillinger som er finansiert gjennom flere kilder, kan søke delvis dekning av utgifter.

Ordningen gjelder for fellesrådsansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket/menighetspedagog). Ansatte i stillinger som finansieres gjennom trosopplæringsmidler er likevel ikke støtteberettiget fordi kompetanseutvikling for disse stillingene ligger i det generelle tilskuddet til trosopplæring.

For ansatte i stillinger finansiert fra flere kilder, kan det søkes delvis dekning av utgifter. Kateketer med utdanning fra før 2002 (kateketutdanning uten mastergrad) kan søke midler til å ta emner i master i kateketikk/kirkelig undervisning også dersom stillingen er finansiert av trosopplæringsmidler.

Søknadsfrist er 01. oktober 2019. Neste søknadsfrist vil være 1. april 2020.

Søknader skal være et resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Svar på søknadene vil foreligge innen 01. november 2019.

Stipendet dekker inntil 1 måneds lønn (sosiale utgifter, arbeidsgiveravgift osv. regnes som arbeidsgivers egenandel og inkluderes ikke). Det kan i tillegg søkes stipend på kr 5000 til dekking av utgifter til arbeidet.

 • Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning, faglig oppdatering eller faglig utviklingsarbeid, eventuelt masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning. Stipendet gis ikke til kompetansehevende studier for øvrig.
 • Stipendperioden skal normalt være sammenhengende.
 • Det kan eventuelt søkes stipend til stipendperioder på ned til 2 uker. 
 • Vi oppfordrer til realisme med hensyn til hva som kan gjennomføres på 4 uker.

Søknader vurderes på grunnlag arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling, samt prosjektbeskrivelse. Ved tildeling vil ansiennitet i undervisningsstilling og særskilte belastninger i arbeidet kunne tillegges vekt. 

Søknad:

 • Søknad sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker. 
 • Søknaden skal inneholde:
  • Arbeidstakers navn, stilling og arbeidsgiver, samt kontaktinformasjon for disse.
  • Stillingsstørrelse og informasjon om stillingen er helt eller delvis finansiert av trosopplæringsmidler.
  • Informasjon om ansiennitet i kirkelig undervisningsstilling.
  • Arbeidstakers beskrivelse av permisjonsperiodens innhold/prosjektbeskrivelse. Dersom søknaden gjelder arbeid med masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning: når og hvor kandidaten har tatt andre emner i mastergraden, hva som gjenstår og planer for å fullføre graden. 
  • Arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling.
  • Søknadsbeløp (lønn for den aktuelle perioden).
  • Informasjon om det søkes stipend på kr 5000 til dekking av utgifter i tilknytning til arbeidet, samt et anslag over slike utgifter.
  • Tidspunkt for gjennomføring av studiepermisjonen.

Søknaden sendes til eldbjorg.ekre@ka.no med kopi til kf@kufo.org. Bruk nummereringen ovenfor. Punkt 4 og 5 kan være vedlegg. Merk søknaden ”Søknad om 4-ukers studiestipend, xx (Navn på søker)” i emnefeltet.

Spørsmål kan rettes til Eldbjørg Leinebø Ekre i KA (41610918 / eldbjorg.ekre@ka.no) eller Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund (952 49 934 / harald@kufo.org).

Søknadsfrist: 01.oktober 2019.
 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone