Nettverk for kirkelige fellesråd er bra for demokratiet

Publisert: 23/11/2017
– Vi jobber ikke i det skjulte. Vi tror at innsatsen til Nettverk for kirkelige fellesråd er bra for utvikling av kirkedemokratiet. Dette sier leder av nettverket, Geir Mykletun.

Med demokratitanken som utgangspunkt, har Nettverk for kirkelige fellesråd (NKF) utarbeidet et bakgrunnsnotat og en tilhørende redegjørelse for metode og mulig innhold i et høringssvar. Malen for høringssvaret er fastlagt av Kulturdepartementet. 
– NKF har fått en rekke henvendelser fra fellesråd og menighetsråd med spørsmål om bistand på dette punktet. NKF har derfor lagt ned betydelig arbeid i å få frem en saklig redegjørelse om innhold, samt et klart fokus på viktige problemstillinger som ikke blir fanget opp av høringsmalen til departementet. NKF har tydelig understreket at det materialet vi har sendt ut til alle fellesråd og menighetsråd, er en oppsummering av våre synspunkter. Vi ber de lokalkirkelige organ gjøre seg opp sin egen mening basert på vårt og andres innspill. Dette er også den måten Kirkerådet sine representanter presenterer sitt ståsted med hensyn til det nye lovforslaget. Dette er NKF sitt bidrag i en krevende prosess de lokalkirkelige organ nå står overfor når høringsuttalelsen skal utarbeides, sier Mykletun. 

Sammen med Kirkevergelaget gjennomfører nettverket åpne informasjonsmøter i alle bispedømmene om utkast til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Sju møter er avholdt. De fire siste møtene vil bli gjennomført innen utgangen av november. Mange av disse møtene arrangeres i samarbeid med bispedømmerådene, andre gjennomføres i egen regi. På de fleste samarbeidsmøtene deltar representanter fra Kirkerådet, Kulturdepartementet og KA. 

– Nettverk for kirkelige Fellesråd (NKF) er i utgangspunktet etablert for å stimulere de lokalekirkelige organ til å delta mer aktivt i den kirkepolitiske debatten. NKF inviterer blant annet til etablering av regionale nettverk for ledere av de kirkelige fellesrådene i det enkelte bispedømmet, sier nettverks-lederen.

– Initiativet er positivt mottatt og i løpet av et par uker er det etablert sju regionale nettverk i Bjørgvin, Stavanger, Agder- og Telemark, Borg, Tusberg, Møre og Nord-Hålogaland. Vi har god tro på at det i løpet av kort tid vil komme ytterligere fire regionale nettverk på plass. Dermed er alle bispedømmene dekket. Dette vil gi en unik mulighet til å synliggjøre stemmen til lokalkirken og samtidig stimulere den kirkepolitiske debatten innen hvert bispedømme. NKF mener nettverket er et viktig bidrag til å styrke den demokratiske utviklingen innen kirken vår, sier Geir Mykletun.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone