Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - uravstemning

Publisert: 29/06/2016
Partene i KAs tariffområde ble 20. juni enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.2016-30.04.2018. Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist torsdag 18. august 2016 klokken 12:00. I år vil det kun bli gjennomført elektronisk avstemning. Det anbefalte forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet.

Forhandlingene

Forhandlingene mellom partene var berammet til 17.-24. juni. Partene kom til enighet om et anbefalt forslag sent om kvelden den 20. juni. Hele det anbefalte forslaget følger som vedlegg til dette rundskrivet.

Hovedpunkter

Det er forhandlet om økonomi/lønnsjusteringer for både 2016 og 2017. Det gis ulike kronebeløp i tillegg til de ulike lønnsgrupper/ ansiennitetstrinn i kapittel 4. Garantilønn for de ulike ansiennitetstrinn justeres tilsvarende i ny lønnstabell. Det er avsatt 0,9 % til lokale forhandlinger i 2017, under forutsetning av at det er ramme til dette. Disse og øvrige hovedpunkter gjennomgås nærmere nedenfor, mens alle endringer kan leses av det anbefalte forslaget som er vedlegg til dette rundskrivet. 

Lønn 2016

-    Det gis følgende sentrale tillegg til de ulike lønnsgrupper og ansiennitetstrinn med virkning pr. 01.05.2016:

L.gr

Minstelønn

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

1

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

*

2

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

7 300

3

6 200

6 300

9 800

11 100

13 500

9 400

8 300

4

20200

20800

25300

26600

22200

9 400

6 900

5

25800

27000

28300

24400

10700

8 800

14900

* Ingen på årslønn lavere enn 384 700, dog slik at ingen skal ha mindre enn 7 300 i tillegg

-    Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245 og 5199 (unormerte stillinger i kapittel 4) gis det et tillegg på 2,4 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2016.

Lønn 2017

-    Det gis følgende sentrale tillegg til de ulike lønnsgrupper og ansiennitetstrinn med virkning pr. 01.08.2017: 

L.gr

Minstelønn

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

1

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

2

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

7 500

3

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

13 300

4

-

-

-

-

-

-

15 000

5

24700

24800

25000

25300

25700

25700

25900

-    Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245 og 5199 (unormerte stillinger i kapittel 4) gis det et tillegg på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn med virkning pr. 01.08.2017.

-    Det avsettes en pott på 0,9 % til lokale forhandlinger pr. 01.09.2017, under forutsetning av at det er tilstrekkelig ramme for det neste år.

I tillegg er det gjort blant annet følgende justeringer på lønn/økonomi:

-    Minstelønn for unge arbeidstakere er justert for både 2016 og 2017, og følger som tidligere en gitt prosent av garantilønn ved 0 års ansiennitet i lønnsgruppe 1.

-    Smusstillegg, jf. kapittel 1 § 5-9, økes fra minst kroner 1,50 til minst kroner 3 per time med virkning fra 01.05.2016.

-    Ansatte i stillingskode 5226 Prest overføres fra 01.05.2016 fra unormerte stillinger til lønnsgruppe 5.

-    Garantilønnen for de med 20 års ansiennitet, som var knyttet til grunnbeløpet i folketrygden, utgår. Isteden innføres en garantiordning for 16-årstrinnet i lønns-gruppe 1, som innebærer at denne skal tilsvare minst 75 % av 16-årstrinnet i alle lønnsgrupper i gjennomsnitt.

-    Det innføres en ny lønnsgruppe 2B med virkning fra 01.08.2017. Denne gjelder for arbeidstakere med fagbrev og ytterligere ett års relevant fagskoleutdanning.

Fellesbestemmelsene, kapittel 1

-    Det er innført et nytt punkt 1.0 i § 1 Innledende bestemmelser, som presiserer at hovedtariffavtalen gjelder kun for organer i Den norske kirke. Bakgrunnen er at KA og fagforeningene jobber med å få på plass en egen HTA som skal gjelde for KAs øvrige medlemmer, såkalte organisasjonsmedlemmer.

-    I § 8.2.2 er det foretatt endringer i sykelønnsbestemmelsene, som innebærer en begrensning av rettigheter til sykelønn for arbeidstakere over 67 år. For de over 70 år vil det som følge av endringen ikke være sykepengerettigheter overhodet.

-    § 8.3.4 om amming er endret, slik at retten til fri med lønn vil være begrenset til barnet fyller 2 år.

-    Timelønnen for ordningen med avlønning av alderspensjonister i § 12-5 er justert til kroner 191.

Lønns- og stillingsbestemmelser, kapittel 4

-    Det opprettes to nye stillingskoder som «Organist» i lønnsgruppe 4 og 5, samt en ny stillingskode som «Domorganist» i lønnsgruppe 5. Disse er ment å fange opp kirkemusikere som har utdanning som tilsvarer kravene i lønnsgruppe 4 og 5, men som ikke er vigslet. Bakgrunnen er Kirkemøtets vedtak i sak 10/98 og 06/15.

-    Stillingskode 5169 Førskolelærer endres til 5169 Barnehagelærer, som følge av at navnet på utdanningen er endret.

-    Det opprettes en ny stillingskode «Fagarbeider med fagskoleutdanning» i ny lønnsgruppe 2B fra 01.08.2017

Pensjon - vedtektene for TPO og AFP (vedlegg 2 og 3)

-    Det er gjort en del endringer og oppdateringer likelydende som på kommunalt område.  Disse innebærer ikke materielle endringer. 

OU-arbeid, HTA vedlegg 6

-    Det årlige samlede trekket økes fra 0,14 % til 0,15 % av grunnlønnsmassen, og arbeidstakers andel økes fra kroner 180 til kroner 210.

Økonomi

Kostnadene ved de enkelte elementene i oppgjøret er beregnet slik:

Årslønnsramme 2015-2016, HTA kapittel 4

Komponent %
Overheng til 2016 0,7
Anslag lønnsglidning 0,38
Diverse sentrale tillegg 1,44
Beregnet årslønnsvekst 2015-216 2,5


Årslønnsramme 2016-2017, HTA kapittel 4

Komponent %
Overheng til 2017 0,8
Anslag lønnsglidning 0,38
Diverse sentrale tillegg 0,88
Pott til lokale forhandlinger 0,3
Beregnet årslønnsvekst 2016-2017 2,4

 

Uravstemning – KAs vedtekter

I KAs vedtekter § 5 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen: 

a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. […] 
b) […]
c) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de avgitte stemmer fra tilsluttede medlemmer, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos de tilsluttede medlemmer, og som avgir stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. […]

Styrets anbefaling

Styret er godt fornøyd med at partene har kommet frem til en forhandlingsløsning som er på linje med oppgjørene i kommune og stat, og som samtidig ivaretar særlige behov i kirkelig sektor. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen.

Stemmerett, prosedyre, frist

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten som kan avgi stemme, jf. vedtektene. Siste frist for KAs medlemmer til å avgi stemme er satt til torsdag 18. august 2016 klokken 12:00. Stemmen må være KA i hende innen dette tidspunkt. 

Det vil i år kun bli gjennomført elektronisk avstemning. Lenke til avstemning vil bli sendt direkte til den enkelte kirkeverges/daglige leders e-postadresse rett etter at dette rundskrivet er sendt ut. Det vil kun være mulig å benytte avstemningslenken én gang. E-posten med lenke kan videresendes til andre dersom det ikke er kirkeverge/daglig leder som skal gjennomføre avstemningen. 

Når du skal stemme må du oppgi ditt navn, din stilling/verv, dato for vedtaket om å stemme ja eller nei, samt din/deres stemme.

Dersom det skulle oppstå tekniske problemer, du ikke har mottatt e-post med lenke, eller det ikke er mulig for dere å stemme elektronisk av en eller annen grunn, kan du kontakte Peter Møller på peter.moller@ka.no, eller på telefon 911 35 007.
 
Utbetaling av ny lønn

Det skal ikke utbetales ny lønn før Hovedtariffavtalen er godkjent av partene – herunder også arbeidstakerorganisasjonene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstemningen og svar fra arbeidstakerorganisasjonene på KAs nettsider så snart det foreligger.
 

Marit Halvorsen Hougsnæs
fung.adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone