Høring om endring i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke som følge av avviklingen av boplikten for prestene i

Publisert: 07/01/2016

Vår dato:1. okt. 2015 Saksbehandler: Øystein Dahle

Vi viser til deres høringsbrev av 9. juli 2015

Departementet foreslår i høringsnotatet endringer i Lov om Lov om trudomssamfunn og ymist anna og i Lov om tilskot til livssynssamfunn. Bakgrunnen for endringsforslaget er at departementet vil unngå at beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn skal inkludere budsjettøkningen til Den norske kirke som følge av en avtale om kompensasjon som følge av avvikling av bopliktordningen for prester. 

Innledning om dagens tilskuddsordning til tros- og livssynssamfunn
Dagens ordning for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke innebærer at andre trossamfunn får et årlig tilskudd pr medlem som svarer til det som stat og kommune bevilger til Den norske kirke, delt på antall medlemmer i Den norske kirke.  Denne ordningen bidrar til å sikre økonomisk likeverdighet mellom Den norske og andre tros- og livssynssamfunn ved at den offentlige støtten er om lag den samme pr medlem. 

KA har i tidligere høringsuttalelser støttet ordninger som bidrar til økonomisk likeverdighet mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Gjeldende tilskuddsordning bidrar til økonomisk likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn. Ordningen er også med på å opprettholde grunnlaget for dagens finansieringsordning til Den norske kirke. KA er samtidig opptatt av at beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn ikke bør omfatte formål som er av mer allmenne formål. Et beregningsgrunnlag som inkluderer midler som ikke går til direkte kirkelige formål kan bidra til et unødig høyt «påslag» på beregningsgrunnlaget. 

Kompensasjon for avvikling av prestenes boplikt
Prestenes tjenesteboligordning som ble avviklet 1. september i år innebar en plikt til å bo i en bestemt bolig. Søknader om fritak for plikten ble behandlet relativt restriktivt. Omleggingen innebærer at denne plikten er blitt opphevet, men arbeidsgiver kan fortsatt tilby bolig som en frivillig ordning. Omleggingen medfører bl.a. at prester nå blir fordelsbeskattet for differansen mellom faktisk husleie og markedsleie hvis de tar imot tilbudet om å bo i en prestebolig. 

I utgangspunktet så vil det ikke være grunnlag for at arbeidsgiver skal gi kompensasjon for bortfall av en plikt i et arbeidsforhold. For mange prester representerer imidlertid avviklingen av ordningen både en økonomisk belastning og en omstilling på andre måter. Dette skyldes at mange prester har gjort økonomiske disposisjoner og innretning mht bosted mv på grunnlag av rammene i stillingen. KA har derfor forståelse for at det ble etablert en kompensasjonsordning som kan bidra til å lette situasjonen for prester som har tilpasset seg et yrkesliv og boligsituasjon innenfor tjenesteboligordningen. Vi synes likevel at høringsnotatet ikke gir tilstrekkelig begrunnelse for å unnta dette beløpet fra beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. 

KA har merket seg at departementet forutsetter  at kompensasjonsbeløpet har en nøytral effekt på prestenes generelle lønns- og arbeidsbetingelser. Dette bygger på en forutsetning om at bopliktordningen samlet sett hadde en økonomisk fordel for prestene som svarer til kompensasjonsbeløpet. Denne økonomiske fordelen er tidligere ikke beregnet, og den har heller ikke blitt tatt med i beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. KA finner det ikke rimelig at kompensasjonsbeløpet unntas fra beregningsgrunnlaget på bakgrunn av de reelle kostnadene knyttet til formålet tidligere ikke har vært synliggjort i budsjettet.

Tilskuddsordningen til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke
Forslaget til lovendringer i høringsnotatet er såpass svakt begrunnet at de kan bidra til å svekke tilliten til ordningen med tilskudd til tros- og livssynsamfunn. Dette er i seg selv grunnlag for KA til å være kritisk til forslagene til lovendringer. KA ønsker en tilskuddsordning til andre tros- og livssynssamfunn som bidrar til økonomisk likeverdighet. KA synes det er uheldig  hvis det gjøres endringer som kan svekke legitimiteten til ordningen. Vi er positive til at departementet i høringsnotatet varsler en gjennomgang av lovverket på området med forenkling som siktemål. KA vil anbefale at eventuelle endringer i beregningsgrunnlaget gis en bredere vurdering i sammenheng med denne gjennomgangen av hele lovverket for tilskudd til tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke

Oppsummering
KA er positiv til at departementet kritisk vurderer beregningsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Eventuelle endringer i beregningsgrunnlaget må likevel opprettholde tilliten til at ordningen sikrer økonomisk likeverdighet. Grunnlaget for å unnta kompensasjonsbeløpet gitt til prestene på bakgrunn av avvikling av bopliktordningen mangler tilstrekkelig begrunnelse til at vi kan støtte forslaget. Kompensasjonsbeløpet bør inngå i beregningsgrunnlaget på ordinær måte. 


Med vennlig hilsen
KA

Frank Grimstad
adm. direktør

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone