Endringer i barnehageloven – høringssvar fra KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Publisert: 07/01/2016

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 17. nov. 2014 med høringsnotat med forslag til endringer i barnehageloven.  KA er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter med kirkelig forankring. Vi har om lag 70 barnehager som medlemmer, og dette er i hovedsak barnehager som er eid av menighetsråd og kirkelig fellesråd i Den norske kirke. Vi har følgende synspunkter på forslagene i høringen:

I.    Tilsyn med barnehagene
Fylkesmannens tilsyn med den enkelte barnehage
Kommunene er i dag både eier av egne barnehager samtidig som de er overordnet barnehagemyndighet. Dette innebærer bl.a. at de skal godkjenne og yte tilskudd til private barnehager. I tillegg er kommunene gitt ansvar for å føre tilsyn med den enkelte barnehage, herunder det pedagogiske og kvalitative arbeidet i barnehagen. KA er enig med høringsnotatet som peker på at det er krevende at kommunene har såpass mange ulike roller på denne sektoren. Det er bl.a. problematisk med kommunenes «trippelrolle» ved at de både er eier, tilskuddsmyndighet og tilsynsmyndighet i forhold til barnehagene. Vi ønsker derfor at det utvikles et uavhengig tilsynsorgan for barnehagene. Høringsdokumentets forslag peker i riktig retning ved å gi Fylkesmannen hjemmel for å kunne føre tilsyn med den enkelte barnehagene. Forholdet mellom kommunalt tilsyn og fylkesmannens tilsyn framstår imidlertid som uklar i forslaget. KA ønsker derfor et tilsyn med klarere uavhengighet til kommunen enn det dagens forslag innebærer. 

Fylkesmannens tilsyn med kommunenes bruk av økonomiske reaksjonsmidler
Kommunen er gitt hjemmel til å bruke økonomiske reaksjonsmidler overfor private barnehager som ikke anvender de kommunale tilskuddsmidlene og foreldrebetalingene etter forutsetningene. For å opprettholde legitimiteten til de private barnehagene er det bra at kommunene kan ha økonomiske reaksjonsmidler. Samtidig er avkorting av tilskudd et strengt reaksjonsmiddel som kan skape store konsekvenser for private barnehager som rammes. For å sikre forutsigbarhet og rettssikkerhet for de ikke-kommunale barnehagene støtter derfor KA forslaget om at Fylkesmannen gis anledning til å kontrollere kommunens praksis for bruk av økonomiske sanksjonsmidler. 


II.    Barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering
Lovhjemmel for dokumentasjon og vurdering
Høringsnotatet foreslår en tydeliggjøring av hjemmelen for barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering. KA er enige i behovet for at barnehagens arbeid skal dokumenteres og vurderes, og det er behov for å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for dokumentasjon i barnehagene. Det er derfor positivt at dette tas inn i barnehageloven og blir lovregulert på en tydelig måte. KA er imidlertid i tvil om høringsnotatet i tilstrekkelig grad vurderer personvernhensynene som forslaget reiser. Vi vil bl.a. peke på behovet for å ivareta foreldrenes behov for samtykke. Vi viser her bl.a. til høringssvarene fra IKO, NLA Høgskolen og Datatilsynet som reiser viktige motforestillinger til denne delen av høringsnotatet. KA vil derfor anbefale at departementet vurderer endringer i dette forslaget til lovbestemmelse som på en bedre måte tar hensyn til barns og foreldres personvern. 

Ansvar for valg av metode og verktøy for dokumentasjon og vurdering
I høringsnotatet understrekes det at barnehageeier har rett til å velge hvilke system, verktøy og observasjonsmetode barnehagen skal ha for å sikre god dokumentasjon. KA er enige i at eier har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives forsvarlig og i tråd med gjeldende lover og regelverk. På denne måten vil barnehageeier også være overordnet behandlingsansvarlig og ha det overordnede juridiske ansvaret for de dokumentasjonsverktøy som brukes. Vi vil likevel understreke at valg av metoder og verktøy for dokumentasjon og vurdering er nært knyttet til den pedagogiske ledelsen av barnehagen. Her er styrer i barnehagen gitt et særlig ansvar, jf. omtalen av styrers særlige ansvar i pkt. 1.7 i forskriften til barnehageloven. KA savner derfor at høringsnotatet på en mer klargjørende måte drøfter forholdet mellom styrers pedagogiske ansvar i barnehagen og eiers overordnede ansvar for at barnehagevirksomheten ved valg av metode og verktøy for dokumentasjon og vurdering. 


Med hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Øystein Dahle
direktør
 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone