Arbeidstid på leir

Publisert: 05/12/2019
– fravik fra arbeidsmiljøloven § 10-12, fjerde ledd
Dersom avvikling av leir krever utvidede rammer for arbeidstid og tilsvarende reduksjon i hviletid som ikke kan løses med avtaler etter arbeidsmiljølovens unntaksbestemmelse, kan virksomheten søke om dette.

Arbeid på leir og likende innebærer som regel at arbeidstakere deltar på et opplegg hvor man er sammen med deltakere over ett eller flere døgn, oftest andre steder enn på den vanlige arbeidsplassen.

Dette vil i de fleste tilfeller kreve utvidede rammer for arbeidstid og tilsvarende reduksjon i hviletid. Dersom dette ikke kan løses med avtaler etter aml § 10-5, første og annet ledd (hhv. 10/12,5 timer pr. døgn), må arbeidsgiver med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12, fjerde ledd søke den/de aktuelle sentrale fagforeningen(e) om ytterligere utvidelser av arbeidstiden.

De sentrale parter har blitt enige om rammene og prosedyre for slike søknader, jf. Særavtale om kirkelige stillinger pkt. 4 og veiledningen til denne avtalen.
 

Prosedyren gjelder kun for organiserte arbeidstakere

Vær oppmerksom på at utvidelser av den daglige arbeidstiden utover 9 timer – og 10 timer ved avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker - kun kan gjøres for de organiserte arbeidstakerne etter avtale med de tillitsvalgte, jf. særavtale om kirkelige stillinger pkt. 4.1.1.

Dersom det kun er organiserte arbeidstakere og ikke tillitsvalgte i virksomheten, kan arbeidsgiver søke direkte til den/de respektive fagforeningen(e) om fravik i medhold av § 10-12 nr. 4. Arbeidstaker må i så fall underskrive en frivillighetserklæring som må ligge ved søknaden.


Smidige rutiner

I Særavtale for kirkelige stillinger er partene enige om hvordan arbeidstid/fritid mv på leiropphold skal tilpasses gjeldende lovverk. Man er også enige om en ordning som skal gjøre dette så smidig som mulig.

Se fullstendig prosedyre. Du kan bruke denne malen. Søknaden sendes til KA på e-post.


Sjekkliste

Før søknaden sendes, kontroller om

  • det er angitt hvilken periode/hvilke leirer det søkes inngått avtale for 
  • at søknaden er begrunnet
  • det er inngått lokal avtale
  • det foreligger bemannings- og arbeidsplan for oppholdene
  • kompenserende hvile er ivaretatt i arbeidstidsplanleggingen


Saksbehandlingstid

Det anbefales å inngå lokal avtale og sende søknad om fravik til fagforeningene via KA i god tid før leiren skal avvikles.

Dersom en søknad sendes til KA i perioden 1. januar til 10. juni og månedene september-desember, må den sendes inn senest fire uker før leiren. Det må også tas hensyn til at det kan være merknader til søknaden som må rettes opp, slik at arbeidsplanen kan være klar minst to uker før iverksetting, jf. aml § 10-3. For leirer som skal avvikles i løpet av juli og august, må søknaden sendes KA senest 10. juni for at den skal bli behandlet før ferien.


Uorganiserte arbeidstakere – hvilke muligheter finnes for utvidelser av arbeidstiden for disse?

For de uorganiserte arbeidstakerne og arbeidstakere organisert i fagforeninger som ikke er part i Særavtale om kirkelige stillinger, er det begrensede muligheter for utvidelser i lovverket.

  • De avtaler som blir inngått med hjemmel i aml § 1012, fjerde ledd og som gjelder et flertall av de ansatte som skal arbeide på leir, kan etter aml § 10-12, femte ledd gjøres gjeldende for de øvrige ansatte som også skal arbeide på den samme leiren.
  • Arbeidstilsynet kan med hjemmel i aml § 105, tredje ledd samtykke til utvidelse av arbeidstiden til 13 timer.


Frivillige

Arbeidstidsbestemmelsene gjelder kun for arbeidstakere. KA vil likevel oppfordre våre medlemmer til å legge opp planene for leiren med arbeidstidsbestemmelsene i mente også for de frivillige. Reglene er laget med bakgrunn i en vurdering av blant annet helse og sikkerhet, og disse hensynene er også viktige for de frivilliges del.

Vi gjør oppmerksom på at dersom man lønner frivillige medarbeidere på leir, vil disse da i de fleste tilfeller bli betraktet som arbeidstakere, slik at vanlige regler i arbeidsforhold om blant annet arbeidstid, også vil gjelde for disse.

 

Veiledning og bistand fra KA

Ta gjerne kontakt med KA på KAs rådgivningstelefon dersom du trenger veiledning og bistand i forbindelse med håndtering av arbeidstid på leir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone