Arbeidstid på leir

Publisert: 05/12/2019
​​​​​​​Dersom avvikling av leir krever at arbeidstaker arbeider utover Arbeidsmiljølovens bestemmelser og mer enn det som kan avtales lokalt, kan virksomheten søke fagforeningene sentralt om dette.

Arbeid på leir og likende innebærer som regel at arbeidstakere deltar på et opplegg hvor man er sammen med deltakere over ett eller flere døgn, oftest andre steder enn på den vanlige arbeidsplassen. Dette vil i de fleste tilfeller kreve utvidede rammer for arbeidstid.

Det er ulike regler for hvordan utvidet arbeidstid kan godkjennes:

 • Arbeidstid som ikke overstiger 10 timer per døgn, kan avtales direkte med arbeidstaker (arbeidsmiljøloven § 10-5, første ledd)
 • Arbeidstid som ikke overstiger 12,5 timer per døgn, kan avtales med lokal tillitsvalgt. (aml § 10-5, annet ledd)
 • Arbeidstid som ikke overstiger 16 timer per døgn, kan avtales med lokal tillitsvalgt. Det må så søkes om godkjenning av avtalen hos den aktuelle fagforeningen sentralt. (aml § 10-2, fjerde ledd).

Det kan ikke gis unntak fra aml sine bestemmelser om minimum 8 timers sammenhengende hvile (aml § 10-8, tredje ledd).

Prosedyre for søknad til sentral fagforening

De sentrale parter har blitt enige om rammene og prosedyre for søknader om arbeidstid som ikke overstiger 16 timer pr. døgn, tilpasset gjeldende lovverk. Man er også enige om en ordning som skal gjøre dette så smidig som mulig. (Særavtale om kirkelige stillinger pkt. 4 og veiledningen til denne avtalen)

 1. Det inngås lokal avtale med tillitsvalgt for de berørte ansatte
 1. Søknad med den lokale avtalen samt vedlegg sendes via KA til de respektive fagforeningene sentralt for godkjenning (ka@ka.no). Søknaden videresendes fra KA uten saksbehandling til den aktuelle sentrale fagforeningen.
 2. Svar på søknad om fravik sendes direkte til den aktuelle virksomheten fra de respektive sentrale fagforeningene, med KA på kopi.

Se fullstendig prosedyre. Du kan bruke denne malen. Søknaden sendes til KA på e-post.

Sjekkliste

Før søknaden sendes, kontroller om:

 • det er angitt hvilken periode/hvilke leirer det søkes inngått avtale for 
 • søknaden er begrunnet
 • det er inngått lokal avtale
 • det foreligger bemannings- og arbeidsplan for oppholdene
 • kompenserende hvile er ivaretatt i arbeidstidsplanleggingen

Saksbehandlingstid

Det anbefales å inngå lokal avtale og sende søknad om godkjenning av denne til fagforeningene sentralt via KA i god tid før leiren skal avvikles.

Vi anbefaler at søknaden sendes, senest fire uker før leiren skal avvikles. Det må tas hensyn til at det kan være merknader til søknaden som må rettes opp, slik at arbeidsplanen kan være klar minst to uker før iverksetting.

For leirer som skal avvikles i løpet av juli og august, må søknaden sendes KA senest 10. juni for at den skal bli behandlet før ferien.

Prosedyren gjelder kun for organiserte arbeidstakere

Vær oppmerksom på at utvidelser av den daglige arbeidstiden utover 9 timer kun kan gjøres for de organiserte arbeidstakerne etter avtale med de tillitsvalgte.

Dersom det kun er organiserte arbeidstakere og ikke tillitsvalgte i virksomheten, kan arbeidsgiver søke direkte til den/de respektive fagforeningen(e) om fravik i medhold av aml § 10-12 nr. 4. Arbeidstaker må i så fall underskrive en frivillighetserklæring som må ligge ved søknaden.

Uorganiserte arbeidstakere – hvilke muligheter finnes for utvidelser av arbeidstiden for disse?

For uorganiserte arbeidstakerne og arbeidstakere organisert i fagforeninger som ikke er part i Særavtale om kirkelige stillinger, er det begrensede muligheter for utvidet arbeidstid i lovverket.

 • De avtaler som blir inngått med hjemmel i aml § 10-12, fjerde ledd og som gjelder et flertall av de ansatte som skal arbeide på leir, kan etter aml § 10-12, femte ledd gjøres gjeldende for de øvrige ansatte som også skal arbeide på den samme leiren.
 • Arbeidstilsynet kan med hjemmel i aml § 10-5, tredje ledd samtykke til utvidelse av arbeidstiden til 13 timer.

Frivillige

Arbeidstidsbestemmelsene gjelder kun for arbeidstakere. KA vil likevel oppfordre våre medlemmer til å legge opp planene for leiren med arbeidstidsbestemmelsene i mente også for de frivillige. Reglene er laget med bakgrunn i en vurdering av blant annet helse og sikkerhet, og disse hensynene er også viktige for de frivilliges del. Dette gjelder særlig kravet om minimum 8 timers sammenhengende hvile i døgnet.

Vi gjør oppmerksom på at dersom man lønner frivillige medarbeidere på leir, vil disse da i de fleste tilfeller bli betraktet som arbeidstakere, slik at vanlige regler i arbeidsforhold om blant annet arbeidstid, også vil gjelde for disse.

Veiledning og bistand fra KA

Ta gjerne kontakt med KA på KAs rådgivningstelefon (23 08 14 00) dersom du trenger veiledning og bistand i forbindelse med håndtering av arbeidstid på leir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone