Offentlige anskaffelser - Terskelverdien er hevet

Publisert: 30/09/2005
Regjeringen har i statsråd den 9.9.2005 hevet den nasjonale terskelverdien for å gjennomføre anbudskonkurranser ved offentlige innkjøp fra kr 200.000 til kr 500.000. Endringen skjer med umiddelbar virkning.

Samtidig er det besluttet å innføre krav om forenklet kunngjøring og protokollføring for innkjøp ned til kr 100.000 fra årsskiftet 2005/2006.

Nivået på den nasjonale terskelverdien avgjør når prosedyrereglene i forskrift om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse. Anskaffelser under denne terskelverdien skal tildeles i tråd med de grunnleggende prinsippene i lov om offentlige anskaffelser § 5, mens prosedyrereglene først vil gjelde ved anskaffelser over denne grensen.

Det foreligger høringsutkast til ny forskrift om offentlige anskaffelser, og det forventes at denne vil bli vedtatt med virkning fra 01.01.2006. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når forskriften er vedtatt.
I høringsnotatet fra moderniseringsdepartementet er det fremhevet at hensikten med endringene av regelverket er å få til en mer pedagogisk oppbygging av forskriften og generell forenkling av regelverket.

Pressemelding fra Moderniseringsdepartementet (MOD) - Terskelverdien heves nå

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone