Flomskader på gravplassen ved Eggedal kirke sommer 2020. Foto: KA

Eksempel: Beredskapstiltak og akutte tiltak for skred og flom

Basert på risikoanalyse utarbeides beredskapsplan med tiltakskort, varslingslister og ressurslister.

Beredskapstiltakene vil ofte være relevant å sette i gang i forbindelse med flomvarsling, jordskredvarsling, snøskredvarsling og styrtregnvarsling fra NVE/Meteorologisk institutt.

Det er naturlig at kirkeeiere/forvalter ikke har ekspertkunnskap på flom og skred, men det kan likevel være et godt beredskapsmessig tiltak at en eller flere ved kirken har god kjennskap til værforhold som kan føre til store hendelser, samt er bevisst på hvilke verktøy som kan benyttes i slike tilfeller, f.eks. tjenester levert av den nasjonale varslingstjenesten (www.varsom.no). Ved særlig utsatte forhold, kan man da sammen med kommunen vurdere å begrense personopphold i kirken, og/eller evakuere særlig verneverdige gjenstander fra inventaret. Det bør i den forbindelse utarbeides en verdiberegningsplan for hvilke gjenstander som skal evakueres og hvordan dette gjennomføres i praksis.

 Forebygging ved flom – og jordskredvarsler fra varsom.no:

  • Alle kan bidra for at bekker, veigrøfter, kulverter, rister er åpne og ikke går tett. Fjern store kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.

  • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.

  • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder

  • Er det fare for vann kan komme inn i kjeller, garasje, første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.

  • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

  • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som er oversvømt. Les mer om forebygging av skader når det er flom- og jordskredfare på varsom.no.  

 

Eksempel på forebyggende tiltak, vedlikehold:

  • Sjekk tilstand på omkringliggende mur og eksisterende konstruksjoner som sikrer for vann eller skredmasser. Er mur tett og i god stand?
  • Sikre stikkrenner og åpne rør der bekk er lagt i rør. Det er viktig å sikre åpne rør både innløp og utløp

Disse punktene bør gjøres uansett om kirkebygget og gravplassen ligger i en faresone eller ikke, og bør inngå i den jevnlige tilstandsvurderingen (KA, 2018). Det er hensiktsmessig at det utføres en ekstra kontroll i forbindelse med varsel om styrtregn og/eller jord- og flomfare.

Eksempel på akutte tiltak for å sikre bygg og gravplass:

Det finnes en rekke produkter som kan fås kjøpt som man kan ha på egnet lager for å benytte i akutte sitasjoner. Slike produkter er i all hovedsak utviklet for midlertid sikring mot flomvann. Det mest kjente tiltaket vil være sandsekker for stoppe vann. I tillegg vil produkter som vannfylte pølser, vegger, bjelkestengsler, gjerder være produkter som man kan ha i en beredskapssituasjon.

  • Mange kommuner har allerede egne lager med produkter for bruk i akutte sitasjoner. Sjekk dette med din kommune.
  • Erfaringsmessig er dette relativt rimelige produkter. Viktig tema i beredskapsplanen vil være å sikre rask tilgang og fornuftig lagringsplass, samt at det finnes personell som jevnlig øver i å montere produktene.

Akutte tiltak for å sikre inventar:

Beredskapsplan bør inkludere evakueringsplan for verdifull kunst og inventar som står i fare for å skades. Evakueringsplanen skal inkludere hva som evakueres, hvordan det skal evakueres og hvor skal det oppbevares.

KA har utarbeidet en verdiberegningsmal med tiltakskort. Denne vil kunne benyttes.

Powered by Cornerstone