Noen av fellesnemndlederne var nylig samlet til seminar på Kirkens hus. Foto: KA

Skryter av kirkeansattes omstillingsvilje

Kirkelige fellesråd må slå seg sammen når kommunene deres gjør det. 121 fellesråd blir til 47 fra 2020, og nemndene melder om god fremdrift og positiv innstilling hos dem som berøres.

– Kirken er ingen bremsekloss i arbeidet med å utvikle det nye Norge – tvert imot. I forbindelse med at mange kirkelige fellesråd nå jobber for å slå seg sammen, ser vi stor vilje til å effektivisere, fornye og forbedre, sier direktør for sektorpolitikk og styring i KA, Øystein Dahle.

Om ganske nøyaktig ett år – 1. januar 2020 – skjer en rekke kommunefusjoner rundt i landet. Parallelt slår de kirkelige fellesrådene seg sammen, fordi kirkeloven sier at det skal være ett fellesråd i hver kommune. Til sammen 121 fellesråd er berørt, og ut i andre enden kommer 47 nye fellesråd.

I hvert av de fremtidige fellesrådsområdene er det opprettet en nemnd (kirkelig fellesnemnd) som håndterer prosessen fram mot sammenslåing. De fleste steder er det ansatt en prosjektleder som leder det daglige arbeidet med dette.

Kontroll på lederspørsmålet

KA har spurt de fleste fellesnemndlederne hvordan de ligger an med prosessen, og tilbakemeldingene er svært gode. For eksempel har de fleste bestemt hvem som skal være kirkeverge (daglig leder) i det nye fellesrådet. De som ikke har bestemt dette ennå – om lag 20 prosent av dem som har svart – er i gang med prosessen.

Fellesnemndlederne melder også om god samhandling mellom de involverte. Påstanden «Vi har full kontroll og arbeider godt sammen» har en gjennomsnittlig score på 4,26 (skala 1 til 5 her også). Nemndene oppgir at de styrer godt etter fastsatte planer og mål, og prosjektlederne får svært gode skussmål (i snitt 4,78 av 5).

–  Ser fornyelsespotensialet i reformen

Påstanden «Vi er fornøyd med de tilsattes deltakelse og konstruktive innstilling til sammenslåingen» oppnår en score på 4,39.

– Dette er svært gledelig, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA.

– Det ingen av de ansatte som har bedt om kommunereformen og de konsekvensene den får for kirken. Derfor er det flott å se at de følger opp så lojalt opp og forhåpentlig ser fornyelsespotensialet som ligger her. Uten fleksible ansatte er det umulig å omstille en virksomhet.

Nesten toppscore på alt

Fellesnemndlederne er for øvrig bedt om å vurdere status for sammenslåingsarbeidet med utgangspunkt i påstander om følgende tema:

  • Oversikt over avtaler og kontrakter
  • Oversikt over ansatte og deres kompetanse
  • Oversikt over gravferdsforvaltningen
  • Arbeidet med ny organisering, lederstruktur og lokalisering
  • IT-løsninger og andre administrative fellesløsninger
  • Økonomi og budsjett i det nye fellesrådsområdet

Alle punkter har et gjennomsnitt på mellom 4 og 4,5 på en skala fra 1 til 5.

–  Arbeidet i fellesnemda fungerer konstruktivt og planmessig, skriver en av respondentene og trekker fram at alt handler om å «fornye, forenkle, forene og forandre». – Dette hjelper oss til å finne felles løsninger. Vi har kloke og dyktige kirkeverger, og det er god stemning, opplyser vedkommende.

Powered by Cornerstone