Dette er KAs prioriteringer de neste fire årene

Fra behandlingen av KAs strategiplan på landsrådet 2021. Foto: KA
Publisert: 29/09/2021
Landsrådet vedtok strategiplan for 2021-2025.

Strategiplanen angir KAs overordnede prioriteringer og vedtas i starten av hver landsrådsperiode. Med noen få justeringer ble styrets forslag til ny strategiplan vedtatt av landsrådet onsdag ettermiddag. Se hele planen her.

I innledningen heter det: «Som eneste hovedorganisasjon i Norge med spisskompetanse på kirke, tro og livssyn, skal KA bidra til at virksomhetene på denne sektoren kan være profesjonelle arbeidsgivere, ha riktig og oppdatert kompetanse, oppleve at samfunnsbidraget deres anerkjennes bredt, få de økonomiske og rettslige rammene som trengs og få kunnskapsbasert rådgivning og bistand til å løse sine oppdrag.»

«Hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter»

Både styret og sekretariatet har jobbet mye med å utvikle den nye planen. «Prosessen har inkludert intervju med interne og eksterne enkeltpersoner, både blant KAs medlemmer og ansatte, diakonale organisasjoner og andre aktører. Det har i tillegg vært tilrettelagt for innspill til strategiarbeidet på kontaktmøter med ulike medlemskategorier. Det har også vært et eget møte med Kirkerådets arbeidsgiverutvalg», het det i sakspapirene til landsrådet.

I den vedtatte planen er formålet formulert slik: «KAs overordnede strategi er å være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter, ivareta og fremme deres felles interesser og yte service i samsvar med medlemmenes oppgaver og behov.»

Verdiene kvalitet, demokrati og medlemsfokus er med videre fra forrige periode.

Fem hovedmål

Strategiplanen er delt inn i fem mål:

Mål 1: Videreutvikle KA til en hovedorganisasjon som er bredt forankret i kirkelige og ideelle virksomheter

Mål 2: Fremme og videreutvikle et rekrutterende og bærekraftig arbeidsliv på sektoren

Mål 3: Bidra til å styrke medlemmene i rollen som arbeidsgiver

Mål 4: Sikre gode rammebetingelser for kirkelige og ideelle virksomheter

Mål 5: Videreutvikle en bærekraftig kirkebygg-, gravplass- og eiendomsforvaltning

Jobbe for felles arbeidsgiver lokalt

Under det første målet har det vært en del debatt rundt hvorvidt KA aktivt skal søke å utvide medlemsmassen. Her vedtok landsrådet følgende punkt: «Starte prosess med sikte på eventuelt navnebytte for bedre å avspeile en bredere medlemsmasse.»

Under mål 4 vedtok landsrådet at KA skal fortsette å jobbe for «at alle som arbeider lokalt skal ha den samme arbeidsgiver blir realisert i rammene av ny kirkeordning, i tråd med tidligere intensjonsvedtak i Kirkemøtet og KAs landsråd.»

Et annet punkt som ble diskutert noe i plenum, handler om digitalisering. Her ble styrets forslag vedtatt: «Understøtte arbeidet med å realisere felles digitaliseringsstrategier i Den norske kirke med særlig vekt på å ivareta lokalkirkelige behov.»

Dette er i tråd med vedtaket i saken «KAs rolle i digitaliseringsarbeidet i Den norske kirke». Der heter det: «KA skal engasjere seg sterkere i Den norske kirkes digitaliseringsarbeid. KA gis mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene.»

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone