KAs strategiplan 2021-2025

Publisert: 13/02/2012
Planen ble vedtatt av KAs landsråd 29. september 2021 og revidert 27. april 2023.

Last ned strategiplanen som pdf her.

Innledning

Tros- og livssynssektoren med sine mange ideelle virksomheter er en samfunnsskapende kraft. Ny tros- og livssynssamfunnslov oppsummerer betydningen av denne kraften på følgende måter: som kultur- og verdibærere som vedlikeholder «fellesverdier», som bygger naturlige fellesskap og velferdssamfunn nedenfra, som bidrar til integrering og inkludering og som motvirker polarisering og konflikt.

KA vil arbeide for at Den norske kirke fortsetter å være en landsdekkende og demokratisk styrt folkekirke med en sterk lokal forankring. KA vil også bidra til å styrke hele tros- og livssynssektoren som sammen med sine mange ideelle virksomheter og organisasjoner, ivaretar viktige funksjoner i sivilsamfunnet. 

Den kristne kulturarven er en del av samfunnets kulturelle grunnmur og en viktig del av vår identitet som nasjon. Den norske kirke er som landsdekkende folkekirke et ankerfeste i store deler av befolkningens liv, både som enkeltmennesker og som fellesskap. I en tid der mange opplever økt ensomhet og uro, er lokalkirkens tilbud og fellesskap for alle aldersgrupper viktige. Sammen med resten av frivillig og ideell sektor utgjør kirken en viktig del av den sosiale motkonjunkturpolitikken samfunnet trenger.  

Selv med tydelig samfunnsoppdrag og stor oppslutning, møter KAs medlemmer utfordringer både som virksomheter og som samfunnsaktører: Nye holdninger til tro, livssyn og tradisjon utfordrer medlemstall, rekruttering av ansatte og finansieringsordninger. Globale utfordringer særlig innenfor klima og miljø utfordrer hele det norske samfunnsliv til bærekraftig omstilling.  

Som eneste hovedorganisasjon i Norge med spisskompetanse på kirke, tro og livssyn, skal KA bidra til at virksomhetene på denne sektoren kan være profesjonelle arbeidsgivere, ha riktig og oppdatert kompetanse, oppleve at samfunnsbidraget deres anerkjennes bredt, få de økonomiske og rettslige rammene som trengs og få kunnskapsbasert rådgivning og bistand til å løse sine oppdrag.

Formål

KAs overordnede strategi er å være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter, ivareta og fremme deres felles interesser og yte service i samsvar med medlemmenes oppgaver og behov.
Medlemmene skal få arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som bidrar til
 • at de kan oppfylle sine kirkelige, diakonale og samfunnsmessige oppgaver
 • å skape gode og ordnede forhold mellom medlemmene og deres ansatte
 • å skape gode rammer for frivillige og folkevalgtes arbeid
 • å styrke medlemmenes faglige kompetanse
 • at de kan styrke og videreutvikle sin kirkelige eller diakonale identitet

Verdier

Kvalitet

 • Levere tjenester på et høyt faglig nivå tilpasset medlemmenes oppgaver og utviklingsbehov

Demokrati

 • Fremme en demokratisk kultur i egen sektor gjennom en arbeidsform preget av åpenhet, dialog og involvering

Medlemsfokus

 • Være tilgjengelig for medlemmene og ha medlemmenes interesser i sentrum
 • Bidra til gjennomslag for medlemmenes interesser
 

Mål 1: Videreutvikle KA til en hovedorganisasjon som er bredt forankret i kirkelige og ideelle virksomheter

For å nå dette målet skal vi:

 • Videreutvikle bredden i KAs medlemstilbud, kompetanseprofil og nettverksarbeid for bedre å imøtekomme ulike kirkelige og ideelle virksomheters behov.
 • Starte prosess med sikte på eventuelt navnebytte for bedre å avspeile en bredere medlemsmasse.
 • Sikre ulike medlemskategorier tilpasset rådgivning og oppfølging.
 • Digitalisere flere av våre tjenester for å nå lengre ut med informasjon til medlemmene og forbedret medlemsdialog.
 • Understøtte arbeidet med å realisere felles digitaliseringsstrategier i Den norske kirke med særlig vekt på å ivareta lokalkirkelige behov.
 • Videreutvikle KA som en synlig samfunnsaktør.
 • Videreutvikle KA som en mangfoldig og attraktiv arbeidsplass med sunn økonomi og tillitsskapende ledelse.
 • Bidra til omstilling både av KA og medlemsvirksomhetene i retning av økt økonomisk og miljømessig bærekraft.
 • Utvikle møtesteder og nettverk som kan styrke erfaringsdeling, utvikling og samarbeid mellom kirkelige og ideelle virksomheter.

Mål 2: Fremme og videreutvikle et rekrutterende og bærekraftig arbeidsliv på sektoren

For å nå dette målet skal vi:

 • Videreutvikle et avtaleverk som understøtter Den norske kirkes landsdekkende ansvar og folkekirkelige oppgaver, sikrer likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for alle tilsatte med rammebetingelser som er sammenlignbare med offentlig sektor.
 • Videreutvikle et avtaleverk som understøtter kristne organisasjoner, barnehager og andre ideelle virksomheters oppdrag og sikrer likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for alle tilsatte. 
 • Bidra til å opprettholde og utvikle sektoren med sitt særpreg som del av det organiserte arbeidslivet og den norske modellen.
 • Fremme en redelig forhandlingskultur og tilrettelegge for bred involvering om omstillingstiltak og samarbeid om kompetanseutviklingstiltak.
 • Bidra til at kirkelig og ideell sektor er godt tariffregulert.
 • Samarbeide med arbeidstakerorganisasjonene om å fremme FNs bærekraftsmål.

Mål 3: Bidra til å styrke medlemmene i rollen som arbeidsgiver

For å nå dette målet skal vi:

 • Veilede og profesjonalisere kirkelige og ideelle arbeidsgivere i lederskap og organisering, arbeidsrett, konflikthåndtering og økonomistyring.
 • Bidra til at målsettinger om likelønn, likestilling og aktivitetsplikt knyttet til likestillings- og diskrimineringslovverket følges opp i KAs medlemsvirksomheter.
 • Tilrettelegge for og videreutvikle nettverk og møteplasser for ulike medlemsgrupperinger både på styre-/folkevalgtnivå og ulike ledernivå i virksomhetene.
 • Videreutvikle KAs rolle som kunnskapsorganisasjon på organisering, ledelse og arbeidsgiveri i kirkelig og ideell virksomhet.
 • Bidra med kompetanse i endringsledelse, kulturbygging og involvering/medbestemmelse ved implementering av omorganiseringer hos medlemmene.

Mål 4: Sikre gode rammebetingelser for kirkelige og ideelle virksomheter

For å nå dette målet skal vi:

 • Sikre forutsigbare og likeverdige rammer for kirkelige og ideelle virksomheter ved å jobbe systematisk med samfunns- og myndighetsdialog i tett samarbeid med medlemmene.
 • Bidra til å styrke posisjonen og rammebetingelsene til barnehager med utvidet formålsparagraf.
 • Bidra til å videreføre gjeldende finansieringsordning for tros- og livssynssamfunnene og på et nivå som ivaretar det rike trosmangfoldet i Norge.
 • Utvide kontakt og samhandling med KS om muligheter og utfordringer i samspillet mellom den lokale kirke og kommunen.
 • Samarbeide med KS, Frivillighet Norge, NKR, STL, arbeidstakerorganisasjonene og andre samfunnsaktører for å bygge allianser i saker der vi har sammenfallende interesser.
 • Bidra til økt kompetanse hos medlemmene når det gjelder arbeid med politisk påvirkning og strategi.
 • Bidra til at Den norske kirkes rolle som trossamfunn, tradisjonsbærer, kulturaktør og identitetsskaper reflekteres best mulig i samfunnsdebatten og i politiske samtaler.
 • Bidra til økt anerkjennelse av, og en styrking av offentlige finansieringsordninger for, organisasjonsmedlemmene ved å posisjonere og synliggjøre deres samfunnsbyggende, kulturbærende og demokratifremmende arenaer.
 • Bidra til demokratiske og lokalt involverende prosesser i arbeidet med ny kirkelig organisering.
 • Bistå Kirkerådet og Bispemøtet i arbeidet for å klargjøre forståelsen av prinsippet om «samvirke mellom embete og råd» etter fristillingen fra staten.
 • Arbeide for å sikre soknene i Den norske kirke nødvendig handlingsrom, ressurser og kompetanse til å ivareta sitt brede folkekirkelige oppdrag i det enkelte lokalsamfunn.
 • Bidra til å videreutvikle ordningen med demokratisk valgte fellesorganer for soknene som sikrer relasjonen til kommunen, tillagt forvaltningsansvaret for offentlige tilskudd til soknene, arbeidsgiveransvar, drift/vedlikehold av kirkebygg og ansvar som gravplassmyndighet. 
 • I det videre arbeidet med kirkelig organisering, bidra til at kirken fortsatt skal være en kompetent og profesjonell arbeidsgiver, i oppfølgingen etter Kirkemøtets vedtak i sak 10/22.
 • Bidra til god avklaring av forholdet mellom arbeidsgiveransvar og tilsynsansvar i en fremtidig kirkeordning og tydeliggjøring av bispedømmerådets ansvar som folkevalgt organ.
 • Bidra til bedre rammebetingelser for valgte ledere av kirkelige råd, og klare ansvarslinjer mellom demokratisk styring, daglig ledelse og faglig ansvar/skjønn.

Mål 5: Videreutvikle en bærekraftig kirkebygg-, gravplass- og eiendomsforvaltning

For å nå dette målet skal vi:

 • Bidra sammen med Kirkerådet til å sikre langsiktige gode rammebetingelser for soknene som kirkeeier/forvalter og ivaretakelse av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg og gravplasser mv i ny kulturmiljølov.
 • Jobbe for å få videreført ordningen med kirkelig gravplassdrift i flest mulig kommuner og bistå medlemmene med faglig, interessepolitisk og juridisk rådgivning i den forbindelse.
 • Oppgradere og videreutvikle kirkebygg- og gravplassdatabasen for å kunne fylle rollen som nasjonal kunnskapsbase og digital plattform for kirkebygg, gravplasser og andre eiendommer.
 • Videreutvikle gode rutiner for tilstandsrapportering av kirkebygg og gravplasser i samarbeid med eier, aktuelle fagmiljø og videreformidle kunnskap om dette til myndighetene, offentlighet mv.
 • Være fag- og kompetansemiljø for myndighetene og bindeledd til kirkeeier i endelig utforming av bevaringsprogram/strategier for kirkebygg.
 • Legge til rette for reduserte utslipp og stimulere kirkeeierne til energistyring og bruk av fornybar energi.
 • Understøtte lokale kirkeeiere med kompetanse, råd og veiledning i rollen som eier og forvalter av kirker og andre bygg, i nært samarbeid med byggfaglige miljøer, RA mv.
 • Bistå til å profesjonalisere lokale kirkeeiere i byggherrerollen med juridisk rådgivning, gode bransjestandarder (sosiale/etiske/miljø) og prosjektledelse.
 • Videreutvikle satsingen på forebyggende tiltak for å beskytte kirkebygg og andre kulturminner mot brann, terroranslag, klimarelaterte skader og annet skadeverk.

Fotnote: KAs kirkebyggavdeling er hovedsakelig finansiert gjennom bevilging gitt over statsbudsjettets kap. 882, post 70 «Tilskot til sentrale tiltak for kyrkjebygg og gravplassar», med tilhørende føringer.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone