Retningslinjer for bruk av politiattest

Publisert: 13/12/2011
Retningslinjer for bruk av politiattestKAs arbeidsgiveravdeling er fornøyd med at hjemmelen endelig er på plass etter at KA i flere år har etterlyst en lovhjemmel for å kunne innhente politiattest. Advokat Ingrid B. Tenfjord (tv) og direktør Marit Halvorsen Hougsnæs (bildet under), sammen med rådgiver Helen Horsfjord, står bak initativet og utformingen av forslaget til et felles kirkelig reglement for bruken av politiattest.Kirkelige organer har i lengre tid etterlyst hjemmel til å kreve politiattest av personer som skal utføre kirkelig arbeid blant barn og unge. Fra og med 1. januar 2012 er dette nå hjemlet i den reviderte kirkeloven, og gjelder både ansatte og frivillige.

>> Saken er oppdatert 27.01.14 vedr attest for frivillige medarbeider


KAs arbeidsgiveravdeling er fornøyd med at hjemmelen til å kunne innhente politiattest endelig er på plass etter at KA i flere år har etterlyst den. KA ble på et fellesmøte mellom FAD, BM, KR og KA i februar 2011 bedt om å lede arbeidet med å utarbeide forslag til felles retningslinjer.  Arbeidsgruppen har vært ledet av direktør Marit Halvorsen Hougsnæs, KA (til høyre på bildet under). Advokat Ingrid Tenfjord (til venstre på bildet) og rådgiver Helene Horsfjord fra KA, har også deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen har ellers bestått av to repr fra bispedømmerådene og en fra Kirkerådet.

Retningslinjer for bruk av politiattest"Kan”- hjemmel

Ettersom hjemmelen er en såkalt ”kan”-hjemmel, er det opp til det enkelte kirkelige tilsettingsorgan å vurdere hvorvidt slik attest – såkalt ”barneomsorgsattest” – skal kreves.

Anbefaler retningslinjene

KAs styre og Kirkerådet behandlet forslaget til retningslinjer på sine møter 5. og 6. desember 2011. Både styre og råd var entydige i sine vedtak om å anbefale kirkelige arbeidsgivere å bruke de anbefalte retningslinjene når hjemmelen i kirkelovens § 29 trer i kraft fra nyttår 2012.

Kapittel 5 - forslaget som må vedtas lokalt

Det endelige forslaget til retningslinjer ligger som kapittel 5 i det vedlagte dokumentet. Dette kapittelet er også tatt ut som eget dokument, ettersom dette er selve forslaget man ev skal vedta lokal, av det organet som har ansvar for tilsetting, eller ansvar for andre som omfattes av ordningen. De resterende delene av dokumentet kan brukes som en veiledning i arbeidet og inneholder en gjennomgang av reglene og historien bak disse, samt arbeidsgruppens vurderinger.

Innhenting av politiattest

For den praktiske gjennomføringen av selve innhentingen av politiattest, viser vi til lenken til politiets hjemmesider til høyre her. Like under den lenken finnes også søknadsskjemaene, som kan skrives ut og benyttes ved innhenting av politiattest.

Berører ikke kravet om politiattest for ansatte i barnehager

Det har lenge vært krav om politiattest for ansatte i menighetsbarnehager. Dette er hjemlet i barnehageloven (§ 19), og berøres ikke av den nye hjemmelen i kirkeleovens § 29.

Ikke forenklet prosedyre for frivillige medarbeidere

Ved lansering av ordningen med politiattest, ble det sagt at man arbeidet for å få til en forenklet ordning for innhenting av attest for frivillige medarbeider. Dette fikk man ikke til, og derfor gjelder nå samme rutiner for innhenting av politiattest fra frivillige som fra tilsatte.

Det ansvarlige organ, oftest menighetsrådet, må etablere et administrativt apparat som kan forestå og følge opp systemet med innhenting av politiattest fra frivillige på en måte som trygger barn og unge og ivaretar personvernet til den enkelte medarbeider.

Den frivillige medarbeideren benytter søknadsskjema som kan lastes ned fra politiets, KA eller Kirkerådet sine hjemmesider. Rubrikken «Formålet med attesten» i søknadsskjemaet kan fylles ut med teksten «Arbeid/ oppgaver/ tillitsverv i Den norske kirke som medfører omsorg for eller oppgaver overfor mindreårige. Hjemmel for politiattest er kirkelovens § 29 annet ledd. Bekreftelse på at jeg vil få slike oppgaver samt kopi av mitt pass/ førerkort følger som vedlegg til søknadsskjemaet.»

Arbeidsgruppen har innhentet erfaringer fra Norges idrettsforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere om deres erfaringer med å innhente politiattest fra deres frivillige medarbeidere. Til tross for en forventning om at krav om politiattest skulle føre til motstand fra de frivillige og mindre tilgang på frivillige, har det vist seg at ordningen gjennomgående er positivt mottatt. De frivillige er glade for at overgrepsproblematikken tas på alvor og at barne- og ungdomsarbeidet skal være et trygt sted å være. Mange frivillige er også foreldre til barn som deltar.

Kontaktpersoner i KA

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone