4/2018: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 – oppgjøret til mekling

29. juni aksepterte ti av fagforeningene KAs siste tilbud til ny HTA for organer i Den norske kirke. Tolv fagforeninger avviste tilbudet og brøt forhandlingene med KA. Med det går tariffoppgjøret til mekling for disse tolv.

Følgende fagforeninger har akseptert KAs tilbud:

 • Naturviterne
 • Lederne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samfunnsviterne
 • Norsk Lektorlag
 • Norges Juristforbund
 • Arkitektenes fagforbund
 • Econa
 • Tekna
 • NITO

Følgende fagforeninger har avvist KAs tilbud og brutt forhandlingene:

 • Fagforbundet
 • Presteforeningen
 • Delta
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Diakonforbundet
 • Kirkelig undervisningsforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Parat
 • Fellesorganisasjonen
 • Akademikerforbundet
 • Sykepleierforbundet
 • Forskerforbundet

Forhandlingene

Forhandlingene mellom partene var berammet til 11.-21. juni. Over en uke på overtid, 29. juni, ble KAs siste tilbud akseptert av ti fagforeninger, og avvist av tolv.

Mekling

Fagforeningene har varslet at melding om plassoppsigelse/oversending til Riksmekleren først vil skje over sommeren (uke 32). Det er derfor foreløpig uklart når mekling vil skje, men det blir tidligst i andre halvdel av august.

Beredskap ifbm. mulig streik

Dersom meklingen ikke fører frem, er det fare for arbeidsstans/streik. Det er virksomheter med ansatte som er organisert i fagforeningene som er i brudd, som kan bli rammet av en eventuell streik. Vi oppfordrer virksomhetene til å skaffe seg oversikt over dette i forkant.

Fagforeningene må varsle såkalt plassoppsigelse med minst 14 dagers varsel. Dette vil ofte omfatte alle arbeidstakere i de aktuelle organisasjonene. Videre må det varsles en såkalt plassfratredelse for de arbeidstakere som faktisk blir tatt ut i streik, med minst 4 dagers varsel. Dette skal gis til den enkelte arbeidsgiver.  Øverste leder i en virksomhet, samt øverste leder for personalfunksjonen, kan ikke tas ut i streik.

KA vil komme med mer informasjon på våre nettsider om beredskap i denne forbindelse. Vi vil også be om kontaktperson i den enkelte virksomhet, for å kunne ha en mest mulig effektiv informasjonsflyt, særlig for det tilfelle at meklingen ikke skulle føre frem.

Hovedpunkter i tilbudet som er akseptert

KAs tilbud 5, som er akseptert av ti av fagforeningene, ligger som vedlegg til dette rundskrivet. Tilbudet omfatter blant annet en lønnsjustering for alle arbeidstakere i kapittel 4 både i fellesråd/menighetsråd og i rettssubjektet Den norske kirke, endringer i fellesbestemmelsene i kapittel 1, endringer i både generelle og sentrale lønns- og stillingsbestemmelser (kapittel 3 og 4), samt en delvis strykning og delvis innlemming av bestemmelsene i tilleggsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke inn i den vanlige HTA.

I tillegg til dette ligger det i tilbudet en oppretting av flere partssammensatte utvalg, som blant annet skal se nærmere på spørsmål som har vært for krevende å avklare i forhandlingene.

KA er enige med fagforeningene som aksepterte forhandlingsresultatet at dette foreløpig ikke iverksettes, men avventer resultatet med fagforeningene som har brutt. Siden tilbudet også er ganske omfattende, går vi derfor ikke inn på tilbudet i detalj i dette rundskrivet. Det skal ikke utbetales ny lønn til noen ansatte før oppgjøret er endelig avgjort og godkjent.

HTA for organisasjonsmedlemmer

KA og fagforeningene som er part i HTA for organisasjonsmedlemmer er enige om at disse forhandlingene utsettes til etter at prosessen knyttet til HTA for organer i Den norske kirke er avklart. Det presiseres at disse virksomhetene ikke er omfattet av bruddet, meklingen eller eventuell streik.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs                                     Ingrid B. Tenfjord
adm. dir.                                                                      direktør

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone