Nye regler for varsling har trådt i kraft 1. juli 2017

Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Endringene trådte i kraft 1. juli 2017.

Skjerping av plikt til skriftlige rutiner for varsling
Alle virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 5 arbeidstakere har fått en generell plikt til å ha skriftlige rutiner for intern varsling i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Virksomheter med 5 ansatte eller færre plikter også å innføre rutiner for intern varsling hvis forholdene i virksomheten tilsier det (konkret vurdering).

Når det gjelder innhold i rutinene, skal følgende tre krav være oppfylt:

  • De skal inneholde en oppfordring til å varsle dersom kritikkverdige forhold oppdages.
  • De skal inneholde en beskrivelse av fremgangsmåten for varsling.
  • De skal inneholde en beskrivelse av hvordan varsling skal mottas, behandles og følges opp.

Varslingsreglene er videre samlet i et eget Kap 2 A i arbeidsmiljøloven (aml.)

Varslingsrutinene bør tilpasses til hver virksomhet. Rutinene bør utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte og være lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne i virksomheten. KA har utarbeidet forslag til hvordan slike rutiner kan utformes. Forslagene er lagt ut på våre nettsider.

Valgt leder for virksomheten/styreleder bør orienteres om varslingsrutinene ettersom vedkommende i gitte situasjoner kan være mottaker av et varsel og dermed ha ansvar for videre oppfølging. For mer informasjon vises til Arbeidstilsynet.

Om håndtering av varslingssaker
Håndtering og oppfølging av varslingssaker vil normalt være krevende for alle virksomheter. KA anbefaler sine medlemmer å søke råd og bistand i slike situasjoner enten ved å kontakte KA eller annet kompetent fagmiljø.

Vern mot gjengjeldelser
KA minner avslutningsvis om at arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold etter aml. § 2 A-2 er vernet mot gjengjeldelser. Eksempler på gjengjeldelse som er ulovlig vil være ulike former for mobbing/trakassering/utfrysning, at arbeidstaker ikke får naturlig utvikling i lønns- og arbeidsvilkår, at arbeidstaker ikke får naturlig utvikling i arbeidsoppgaver og oppsigelse/avskjed. Slik gjengjeldelse skal ikke forekomme.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
fung. adm. dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone