Sentrale særavtaler om arbeidstid for prester og lederavtale for proster er reforhandlet

Det har siden mai vært forhandlet om særavtalene om arbeidstid for prester og lederavtale for proster i rettssubjektet Den norske kirke, som utløp 30. juni 2017. I forrige uke kom partene til enighet om nye avtaler, som gjelder ut 2018 i likhet med øvrige sentrale særavtaler.

I. INNLEDNING

I dette rundskrivet vil vi kort gjennomgå de viktigste endringer som er gjort i avtalene.  Intensjonen med endringene har vært å bidra til forenkling i regelverket samt harmonisering med de særavtaler som gjelder øvrige kirkelige tilsatte. Noen særlig uheldige utslag av tidligere avtaler er videre tatt ut av avtalen.  

KA gjør oppmerksom på at noen av elementene i avtalen hører inn under Hovedtariffavtalen (HTA) og først vil være gjenstand for reforhandling våren 2018. Konkret gjelder det satsene for tilleggslønn. Det vises til Tilleggsavtalen til HTA for rettssubjektet Den norske kirke kapittel 1 til §§ 5 og 6 (s. 101).

KA presiserer at disse to særavtalene kun gjelder for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke, og ikke for prester ansatt i kirkelige fellesråd eller andre medlemsvirksomheter.

Avtaleteksten til hver av de to avtalene er i sin helhet vedlegg til dette rundskrivet.


II. ARBEID PÅ HELGE- OG HØYTIDSDAGER

Det er gjort endringer i omtalen av arbeid på helge- og høytidsdager slik at dette ikke lenger beskrives som «ubekvem» arbeidstid.

Det er gjort endringer i bestemmelsene om hvordan fast tilleggslønn skal beregnes, blant annet skal tillegg for helgedag og høytid i utgangspunktet ikke innberegnes i det faste tillegget, men utbetales i etterkant på bakgrunn av utført arbeid.


III. BEREDSKAP

Bestemmelsene om beredskap er i sin helhet flyttet ut av avtalen, og de sentrale parter forutsetter at ny ordning for beredskap og eventuelle nødvendige avtaler inngås i virksomheten. 

En partssammensatt arbeidsgruppe i retts-subjektet Den norske kirke (rDnk) skal nedsettes umiddelbart, og det er frist frem til 01.01.2018 med å få en ny ordning på plass. I mellomtiden gjelder nåværende regler som en overgangs-ordning. Partene har også inntatt i protokollen at «[f]ram til ny avtale er på plass må situasjonen i de områdene i landet der beredskapsordningen er under press tas opp i drøftingsmøter mellom partene for å finne løsninger.» 


IV. ARBEID PÅ LEIR

Til nå har prestene i rDnk hatt en egen ordning for arbeid på leir som har avveket fra ordningene for ansatte i fellesrådene. I den reforhandlede avtalen er det bestemt at reglene om arbeid på leir i Særavtale om kirkelige stillinger gjelder også for prestene – men med noen unntak og tillegg. Blant annet skilles det ikke mellom passiv og aktiv arbeidstid, slik at all arbeidstid, inntil 16 timer i døgnet, er å regne som aktiv tid. Det er videre inngått avtale om et generelt unntak fra aml. § 10-12 (4) innenfor disse rammene, slik at det i motsetning til på KA-området for øvrig ikke er nødvendig å søke sentral fagforening for hver leir. 

Døgngodtgjøringen på kroner 700 fra første leirdøgn er fjernet, og erstattet med kroner 750 fra åttende døgnet som for de øvrige kirkelig ansatte. Samtidig innføres det i overensstemmelse med Særavtale for kirkelige stillinger en betaling på 1/3 timelønn per time for hviletid som tilbringes på leirstedet. For prostene er godtgjøringen på kroner 1000 per døgn fjernet, ettersom disse normalt ikke har rett til godgjøring for overtid og særskilt arbeidstid. Dersom oppgavene samlet gir vesentlig omfang utover normalarbeidstiden, vurderes eventuell godtgjøring etter de vanlige reglene i lederavtalens § 4 annet ledd.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at det ikke er noe i endringene i leirbestemmelsene som tilsier at det skal være nødvendig med justering av arbeidsplanene for den enkelte, som for de fleste allerede er lagt for de nærmeste månedene. Arbeidstiden er fremdeles inntil 16 timer per døgn. Endringen i godtgjøringsbestemmelsene (døgngodtgjøring fra første døgn fjernet, men betaling av hviletid med 1/3 timelønn per time er innført) vil likevel gjøre at tilleggslønnen vil kunne være lavere eller høyere enn opprinnelig beregnet for den enkelte arbeidstaker. Dette vil måtte justeres for i kommende lønnskjøringer.


V. ARBEIDSPLANER

Det er gjort noen justeringer i bestemmelsene om oppsett av arbeidsplaner og planperioder. Blant annet er det presisert at det er arbeidsgiver som avgjør hvem som utarbeider arbeidsplanene eller koordinerer arbeidsplaner ved flere prester i samme sokn, selv om dette normalt vil være hhv. prost og sokneprest.

 

VI. FLEKSITID/AVSPASERING

Ordning om fleksitid/avspasering skal flyttes over i lokal særavtale. Frem til lokal særavtale er på plass gjelder bestemmelsene i de gamle avtalene om avspasering og fleksitid. Det er videre bestemt at bispedømmevise rapporter om avspaserings-regnskapet skal sendes over til AMU minst to ganger i året.


VII. FLYTTING MELLOM AVTALENE

Arbeidstidsavtalen gjelder for kapellaner, sokneprester, prostiprester, spesialprester og seniorprester, men lederavtalen gjelder proster samt sokneprester og spesialprester som som har ledende eller særlig uavhengig stilling. Det vil si at for visse stillinger/stillingskoder kan det være et spørsmål om hvilken avtale man skal tilhøre. I de reforhandlede avtalene har det kommet inn bestemmelser som skal klargjøre og forenkle eventuell overgang mellom avtalene.


VIII. GENERELL OPPRYDNING I AVTALENE

Det er gjort en rekke språklige justeringer og opprydninger i avtalene, som i hovedsak ikke er av materiell karakter.


IX. VEILEDNING

Partene har nedsatt en redaksjonskomité som skal gjennomgå og revidere den felles veiledningen til de to avtalene. Denne skal ferdigstilles så snart som mulig.  

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
fung. adm. dir.

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone