Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2017

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.

Både ansvarsforsikringen og ulykkesforsikringen leveres av KNIF Trygghet Forsikring.  

Ansvarsforsikringen gir utbetaling der den lokale kirke er påført et rettslig erstatnings-ansvar. Videre omfatter ordningen en formueskadeerstatning (økonomisk tap som tredjemann påføres ved uaktsomhet fra kirkens side) og underslagsforsikring (økonomiske tap når ansatte har foretatt bestemte straffbare handlinger overfor menighetsråd/fellesråd). Se vedlegg for ytterligere informasjon og vilkår.

Ulykkesforsikringen gir utbetalinger ved ulykker/skader på person som medfører død, invaliditet eller behandlingsutgifter. Forsikringen gir utbetaling selv om arrangør ikke er rettslig ansvarlig for skaden. Tilsvarende ulykkesforsikring er nå blitt vanlig i alt frivillig arbeid, idrett mv. Se vedlegg for ytterligere informasjon og vilkår.

De som i utgangspunktet er dekket under disse forsikringene er deltagere, frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirke. Virksomheter som er etablert som egne virksomheter (stiftelser, foreninger, aksje-selskap mv) er ikke inkludert. Ordningene omfatter heller ikke tilsatte i Den norske kirke. Alle forsikringsordninger for tilsatte må tegnes av den enkelte arbeidsgiver, se her KA sitt rundskriv 3/12.

All virksomhet som foregår lokalt i regi av Den norske kirke og inngår i kirkelig fellesråds og/eller menighetsrådenes budsjett eller i regnskap/årsberetning er virksomhet som omfattes av forsikringen. Virksomhet som springer ut av den lokale prestetjenesten er omfattet av ordningen. Ordningene omfatter også barnehager og andre virksomheter som er eid av menighetsråd eller kirkelig fellesråd. Besøkende mv. på gravplassene er videre omfattet.

En felles ordning med ansvars- og ulykkesforsikring, som KA inngår på vegne av hele Den norske kirke, gir bl.a. følgende fordeler:

  • Felles forsikringsordninger på dette området gir langt lavere pris i forhold til at det enkelte fellesråd og menighetsråd selv tegner individuelle avtaler. 
  • En felles ordning sikrer at hele Den norske kirke er omfattet av forsikringen. Dette bidrar til trygghet for både tilsatte, rådsmedlemmer, samarbeidspartnere og deltagere i Den norske kirkes virksomhet.
  • Denne ordningen omfatter alt lokalt arbeid i Den norske kirke som utgår fra enten menighetsråd, kirkelig fellesråd eller prestetjenesten. Ved skader vil en da unngå unødig usikkerhet om ansvarsforhold i den lokale kirke.
  • En felles ordning gir grunnlag for felles informasjon om forsikringsdekning og eventuelle behov for tilleggsdekning mv.
  • KA vil bistå med rådgivning mv i saker som berører forsikringsordningene.

Den norske kirke (rettssubjektet) bidrar med 1/3 del av samlede kostnader

De samlede kostnadene til begge ordningene for alt lokalt arbeid finansieres gjennom en deling mellom fellesrådene og Den norske kirke (rettssubjektet). KA har funnet det hensiktsmessig at de kirkelige fellesrådene betaler dette på vegne av all kirkelig virksomhet med utgangspunkt i menighetsråd og fellesråd.

Avmelding

De fellesråd som ikke ønsker å slutte seg til disse to forsikringsavtalene må melde fra til KA innen 8. mai 2017. Avmelding skjer via epost til KA: ka@ka.no.
I de fellesrådsområdene som ikke ønsker å delta i ordningen, vil heller ikke prestetjenesten bli omfattet av ordningene.

Premie 2017

Samlet kostnad fordelt på fellesråd etter kommunestørrelse

Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2017

Frank Grimstad                      Øystein Dahle
adm. dir.                                direktør

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone