Holdningsskapende arbeid

Både frivillige og ansatte bør bevisstgjøres på overgrepsproblematikken.

Gå til samleside om seksuell trakassering og overgrep

Økt bevisstgjøring omkring holdninger og regelverk har betydning i arbeidet mot overgrep og krenkelser. KA anbefaler følgende tiltak for å forebygge overgrep begått av ansatte og frivillige ledere: 

  • Bidra til at frivillige og ansatte gis tilstrekkelig rådgivning innen selvrefleksjon, ved å sette søkelys på ens egen bevissthet og forståelse av seg selv og egen adferd. Det er også av betydning å bidra til en økt forståelse av sammenhengen mellom makt og roller. 
  • Sørge for at de frivillige og ansatte får tilstrekkelig kunnskap og forståelse av overgrepsmekanismer og overgrepssaker for å kunne avdekke eventuelle overgrep og krenkelser. 
  • Sørge for at de frivillige og ansatte gis tilstrekkelig kunnskap til å håndtere mulige overgrepssaker. 

Mange frivillige ledere er unge og har ikke nødvendigvis reflektert omkring sin egen adferd og egne grenser. Det er derfor ønskelig å sette fokus på selvrefleksjon og rolleforståelse blant unge ledere. Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har utarbeidet et undervisningopplegg som retter seg mot undervisning og opplæring av unge ledere. 

Ressurser:

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone