Regionalt kontaktmøte 

For lokale kirkelige organer som er medlemmer av KA finnes det et eget kontaktmøte i forkant av hvert landsråd, hvor representanter fra fellesrådene og landsrådsdelegater treffes. Andre kan inviteres om ønskelig. Det skal avholdes kontaktmøte i forkant av hvert landsrådsmøte. Det første kontaktmøtet i valgperioden velger landsrådsdelegater. Det andre kontaktmøtet i valgperioden velger nominasjonskomité. Medlemmene i kontaktmøtet kan innkalles til andre møter dersom særskilte grunner tilsier dette. Alternativt kan det innkalles til kontaktmøter i tillegg til dette dersom minst 1/3 av medlemmene i bispedømmet krever dette.

Det regionale kirkevergelag administrerer de vedtektsfestede kontaktmøtene. Landsrådsdelegatene fra bispedømmet er ansvarlige for innhold og ledelse. 

Valg og andre vedtak skjer ved simpelt flertall blant de som har møtt fram. 

Reiseutgifter dekkes av det enkelte medlem. KA dekker reiseutgifter for landsrådsrepresentantene og utgifter til forberedelse og gjennomføring av de vedtektsfestede kontaktmøter. Øvrige kontaktmøter må finansieres av medlemmene.

Representanter til Regionale kontaktmøter
Etter fastlagte regler kan 1-3 representanter (rådsmedlem, gjerne leder og/eller nestleder) fra hvert fellesråd møte på kontaktmøtet og utforme politikk og velge landsråd. Det er anledning til å skifte representant fra gang til gang. Antall representanter bestemmes ut fra:
• Medlemmer som har mindre enn 5 årsverk kan delta med 1 representant
• Medlemmer som har mellom 5 og 15 årsverk kan delta med 2 representanter
• Medlemmer som har mer enn 15 årsverk kan delta med 3 representanter

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone