Stipend til 4-ukers studiepermisjon for selvstendig faglig fordypning

Ordningen gjelder for fellesrådsansatte kateketer/menighetspedagoger i stillinger som ikke finansieres gjennom trosopplæringsmidler. Ansatte i stillinger som er finansiert gjennom flere kilder, kan søke delvis dekning av utgifter. Ansatte som har kateketutdanning fra før 2002 (4-årig kateketutdanning) kan søke stipend til å skrive masteroppgave også dersom de har en trosopplæringsstilling.

Stipendet dekker inntil 1 måneds lønn (sosiale utgifter, arbeidsgiveravgift osv regnes som arbeidsgivers egenandel og inkluderes ikke). Det kan i tillegg søkes stipend på kr 5000 til dekking av utgifter til arbeidet.

Stipend kan benyttes til å skrive masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning.

-    Stipendperioden skal normalt være sammenhengende.
-    Det kan eventuelt søkes stipend til stipendperioder på ned til 2 uker. 
-    Studiepermisjonen skal brukes til selvstendig faglig fordypning, faglig oppdatering eller faglig utviklingsarbeid, eventuelt masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning. Stipendet gis ikke til kompetansehevende studier forøvrig.
-    Vi oppfordrer til realisme med hensyn på hva som kan gjennomføres på 4 uker.

Søknader vurderes på grunnlag arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling, samt prosjektbeskrivelse. Ved tildeling vil ansiennitet i undervisningsstilling og særskilte belastninger i arbeidet tillegges vekt. 

Søknad:
-    Søknad sendes av arbeidsgiver eller arbeidstaker. 
-    Søknaden skal inneholde:
1.    Arbeidstakers navn, stilling og arbeidsgiver, samt kontaktinformasjon for disse.
2.    Stillingsstørrelse og informasjon om stillingen er helt eller delvis finansiert av trosopplæringsmidler.
3.    Informasjon om ansiennitet i kirkelig undervisningsstilling.
4.    Arbeidstakers beskrivelse av permisjonsperiodens innhold/prosjektbeskrivelse. Dersom søknaden gjelder arbeid med masteroppgave i kateketikk/kirkelig undervisning: når og hvor kandidaten har tatt andre emner i mastergraden, hva som gjenstår og planer for å fullføre graden. 
5.    Arbeidsgivers begrunnelse og anbefaling.
6.    Søknadsbeløp (lønn for den aktuelle perioden).
7.    Informasjon om det søkes stipend på kr 5000 til dekking av utgifter i tilknytning til arbeidet, samt et anslag over slike utgifter.
8.    Tidspunkt for gjennomføring av studiepermisjonen.

Søknaden sendes til helene.horsfjord@ka.no med kopi til kf@kufo.org. Bruk nummereringen ovenfor. Punkt 4 og 5 kan være vedlegg. Merk søknaden ”Søknad om 4-ukers studiestipend, xx (Navn på søker)” i emnefeltet.

Spørsmål kan rettes til Helene Horsfjord i KA, helene.horsfjord@ka.no, tlf 476 24 305 eller Harald Skarsaune i Kirkelig undervisningsforbund, harald@kufo.org, tlf 952 49 934.

Søknadsfrist: 1. april 2017.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone