Valg til KAs landsråd (2021-2025)

KA er en medlemsorganisasjon der medlemmene styrer, og KA ledes av et landsråd som velges av og blant medlemmene. Det skal nå velges nytt landsråd med funksjonstid fra 2021 til 2025.

Alle lokale kirkelige organer som er medlemmer av KA har anledning til å fremme kandidater til KAs landsråd. I denne sammenheng er det kandidater som representerer lokale kirkelige organer som fellesråd eller menighetsråd i ettsoknskommuner det ønskes innspill på. (De andre medlemmene i KA, det vil si rettssubjektet Den norske kirke og organisasjonene, har egne valgprosesser fram mot landsrådet våren 2021.)

Minimum 50 prosent av kandidatene må være rådsmedlemmer (i råd som er medlem av KA). Øvrige kan være ansatte i kirkelige organ. Det skal velges 3, 4 eller 5 til KAs landsråd fra fellesråd/menighetsråd innefor hvert bispedømme, avhengig av antall ansatte totalt (inntil 249 årsverk gir 3 representanter, 249-449 årsverk gir 4 representanter, over 450 årsverk gir 5 representanter).

Valg av landsrådsrepresentantene foregår på regionale kontaktmøter som arrangeres i alle bispedømmeområder høsten 2020 og vinteren 2021. I tillegg til valg til landsråd vil det på kontaktmøtene bli et faglig program. Det anbefales at fellesrådsleder er en av representantene. 

Alle kontaktmøter er gjennomført, og det er valgt representanter fra alle bispedømmer. 

Antall delegater fra hvert bispedømme som skal velges er (LPR-data pr 12.19):

Bispedømme Antall representanter
Oslo 4
Borg 5
Hamar 4
Tunsberg 4
Agder og Telemark 5
Stavanger 4
Bjørgvin 5
Møre 3
Nidaros 4
Sør-Hålogaland 3
Nord-Hålogaland 3
Totalt 44

Representanter til regionale kontaktmøter

Etter fastlagte regler kan 1-3 representanter (rådsmedlem, gjerne leder og/eller nestleder) fra hvert fellesråd møte på kontaktmøtet og utforme politikk og velge landsråd. Det er anledning til å skifte representant fra gang til gang. Antall representanter bestemmes ut fra:

  • Medlemmer som har mindre enn 5 årsverk kan delta med 1 representant
  • Medlemmer som har mellom 5 og 15 årsverk kan delta med 2 representanter
  • Medlemmer som har mer enn 15 årsverk kan delta med 3 representanter

På den faglige delen av kontaktmøtet er flere enn representantene velkomne, så kirkeverge og andre rådsmedlemmer kan også delta da.

Informasjon om valget inkludert Retningslinjer for kontaktmøtet og valgregler for valg til KAs landsråd for gruppen «lokale kirkelige organer Den norske kirke» finnes her.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone