Pensjon

Publisert: 23/04/2015
Pensjon til ansatte i virksomheter på KA-området er regulert i Hovedtariffavtalen. På denne siden vil vi samle lenker til aktuelle bestemmelser, i tillegg til aktuell informasjon som er sendt ut i nyhetsbrev eller lignende.

Endringer i pensjonsordningen fra 1. mai 2014

 

I tariffoppgjøret våren 2014 ble bestemmelsene om pensjon revidert slik at de samsvarer med tilsvarende bestemmelser i KS-området. Dette innebærer at med virkning fra 01.05.2014 skal alle arbeidstakere heretter meldes inn i pensjonsordningen, uavhengig av stillingsstørrelse, jf. TPO-vedtektene kapittel 2. KLP har utarbeidet en egen veileder for arbeidsgivere. 

 

For ansatte som mottar alderspensjon trer reglene om innmelding i pensjonskassen først i kraft 1.11.2014. Dette for at arbeidsgiver og arbeidstaker lokalt skal ha anledning til å inngå ny arbeidsavtale med pensjonistvilkår. Pensjonistvilkår innebærer en timelønn på kr 180. Ansatte som mottar alderspensjon og som er ansatt på pensjonistvilkår, skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Det er ikke satt noen grense for stillingsstørrelse. Det bør gis skriftlig informasjon om endringene til arbeids-takere som mottar alderspensjon. Dersom det er ønskelig å inngå fortsatt arbeidsavtale, men på pensjonistvilkår, skrives det ny arbeidsavtale for dette. Dersom det ikke er ønskelig å inngå avtale på pensjonistvilkår, fortsetter nåværende arbeidsavtale å løpe og den ansatte skal meldes inn i pensjonsordningen på lik linje med andre ansatte. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til justering / trekk i alderspensjonen.

 

Presisering om nye pensjonsregler

 

Selv om den nevnte dommen fra Arbeidsretten ikke gjelder for KA-virksomheter, vil vi likevel minne om og presisere endringene som ble gjort i pensjonsreglene også på KA-området fra 1. april i år. HTA vedlegg 2 TPO-vedtekter § 2-2 om minstekrav til stillingsstørrelse for innmelding ble da endret. Endringen gikk ut på at dersom flere stillinger i KA-området til sammen går over minstekravet skal de gi rett til pensjon. Dette gjelder fremdeles. Dommen fra Arbeidsretten handler om at alle stillinger gir rett til pensjon uansett hvor store de er – og uavhengig av om det finnes øvrige stillinger som til sammen går over minstekravet. Sistnevnte gjelder kun kommunene (KS).

 

Pensjonsdom på KS-området om innmelding uansett stillingsstørrelse

 

Vi har fått en rekke henvendelser om en nylig dom på KS-området. Som følge av dommen skal kommuneansatte nå meldes inn i pensjonsordningen uansett stillingsstørrelse. Dommen gjelder IKKE for KA-virksomheter. Les mer her.

 

Stillinger i flere virksomheter ses samlet – endring fra 01.04.2013

 

TPO-vedtekene § 2-2 ble fra april endret, slik at flere stillinger i ulike virksomheter på KA-området skal ses samlet for å avgjøre om en arbeidstaker kommer over minstekravet. Se nærmere om rutiner for rapportering i protokoll mellom de sentrale parter her.

 

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone