ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN:

Dette er de nye kravene til arbeidsavtalen

Illustrasjonsfoto: TK Film/KA
Publisert: 13/06/2024
Fra 1. juli stilles strengere krav til arbeidsgivere.

1. juli 2024 trer nye regler i arbeidsmiljøloven (aml.) i kraft. Endringene gjennomfører et EU-direktiv om tydelige og forutsigbare arbeidsforhold, og hensikten er styrke arbeidstakernes rett til informasjon om egne arbeidsvilkår samt gi større forutsigbarhet og fremme faste stillinger.

Advokat Nora Hallén forklarer:

Endringene gjelder nye krav til innholdet i arbeidsavtalen (kontrakten), kortere frister, begrensninger i prøvetidsbestemmelsene og en rett for ansatte i deltid og midlertidige stillinger til å be om mer forutsigbarhet og trygge arbeidsvilkår.

Når må kontrakten foreligge?

Tidligere var fristen én måned for å få på plass arbeidsavtale. Dette endres til sju dager etter tiltredelse. For arbeidsforhold som varer mindre enn én måned, skal kontrakten foreligge når arbeidet starter. Dette følger av aml. § 14-5.

Hva med endringer i arbeidsavtalen?

Bestemmelsen endres ved at fristen for å ta endringer i arbeidsforholdet inn i arbeidsavtalen, reduseres fra senest én måned etter at endringen trådte i kraft til senest den dagen endringen trer i kraft. Dette følger av aml. § 14-8.

Hva med eksisterende avtaler?

Lovendringene betyr ikke at alle arbeidsavtaler må endres, men arbeidstakere som ønsker kontrakt i henhold til de nye kravene, kan kreve dette. Da skal arbeidsgiver sørge for justeringer så snart som mulig og senest innen to måneder.

Hva skal være med i nye arbeidsavtaler?

Dette er de nye punktene som loven krever at arbeidsavtaler skal inneholde:

  • Om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted
  • Arbeidstakers rett til annet fravær enn ferie betalt av arbeidsgiver
  • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet
  • Tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt
  • Om den daglige og ukentlige arbeidstid vil variere
  • Ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid
  • Om eventuell rett til kompetanseutvikling
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse

Med unntak av første strekpunkt, kan alle endringen gjøres ved å henvise til lov, forskrift eller tariffavtale som regulerer spørsmålene. Hvis det er noen av opplysningene som ikke følger av en av disse, må opplysningen likevel inn i arbeidsavtalen. Dette vil for eksempel gjelde navn på utenforstående aktører som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver. Dette kan for eksempel være pensjonsleverandører, forsikringsselskaper og så videre.

Fast eller midlertidig?

Arbeidsforholdet er fast, dersom ikke arbeidsgiver har informert om og gjort tydelig i kontrakten at det er midlertidig «dersom ikke annet gjøres overveiende sannsynlig». Dette følger av aml. § 14-6 tredje ledd.

Heltid eller deltid?

Stillingen er heltid dersom ikke arbeidsgiver har informert om og gjort tydelig i kontrakten at det er deltid «dersom ikke annet gjøres overveiende sannsynlig». Dette følger av aml. § 14-6 fjerde ledd.

Hva med prøvetid?

Prøvetidsperioden ved midlertidig ansettelse kan ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Dette følger av aml. § 15-6 tredje ledd.

Rett til begrunnelse for deltid og midlertidighet

En arbeidstaker som jobber deltid eller midlertidig, kan be arbeidsgiver om et ansettelsesforhold med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Arbeidsgiver må da innen én måned skriftlig begrunne svaret. Dette gir ikke rett til endrede arbeidsvilkår, men rett til å be om det samt få en skriftlig begrunnelse. Merk at dette gjelder ansatte som har vært ansatt i 6 mnd. og fer erdig med evt. prøvetid. Det må videre ha gått 6 mnd. siden forrige forespørsel.

Les mer og last ned forslag til arbeidsavtaler her.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Ansvarlig for denne artikkelen: Nora Hallén
Powered by Cornerstone