Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

Forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen. Foto: KA
Publisert: 20/04/2023
1. juli i år innføres nye og felles satser for arbeid på kveld, lørdag/søndag, helg/høytid og natt i Den norske kirke.

Enigheten om etableringen av felles tilleggslønnsatser i hovedtariffoppgjøret for Den norske kirke i 2020, blir nå en realitet.

Virksomhetene i Den norske kirke har av historiske årsaker tilhørt ulike tariffområder, og de kirkelig ansatte har som følge av dette vært omfattet av ulike regler for tilleggslønn. Etter at hele kirken ble en del av KA-sektoren 1. januar 2017, har harmonisering av betingelsene for alle ansatte vært et sentralt mål for KA.

– På alle de lokale arbeidsplassene i Den norske kirke har det i lang tid vært slik at satsene for tilleggslønn har vært bestemt av om du har vært ansatt i kirkelig fellesråd (soknet) eller i bispedømmerådet (rettssubjektet Den norske kirke). At nære arbeidskollegaer i samme lokalkirkelige stab har hatt ulike satser og innslagspunkter for tilleggslønn, har lenge vært utfordrende. Dette vil nå være et tilbakelagt stadium, sier forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen i KA.

Kort om resultatet

De nye, felles tilleggslønnssatsene for alle ansatte i Den norske kirke er fastsatt av en nemnd nedsatt av Riksmekleren.

– Det er viktig å understreke at ingen ansatte kommer til å gå ned i samlet lønn. Flertallet av ansatte vil etter 1. juli ha krav på høyere satser. De i rettssubjektet Den norske kirke som eventuelt vil gå ned i tilleggslønn på grunn av endrede satser, vil få individuell kompensasjon for dette, sier Andresen.

De nye satsene

Tilleggslønnssatsene i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke justeres slik, og gjøres gjeldende for samtlige arbeidstakere:

  • a. Klokken 17-21: Tillegg på minst kroner 32 per time for ordinært arbeid og minst kroner 56 per time for turnusarbeid
  • b. Lørdag og søndag: Tillegg på 22 % av timelønnen per time, minimum kroner 70 for alle
  • c. Helge- og høytidsdager: Tillegg på 133 % per time for alle
  • d. Klokken 21-24: Tillegg på 22 % av timelønnen pr time, minimum kr 70 for ordinært arbeid og 25 % av timelønnen, minimum kr 70 for turnusarbeid
  • e. Klokken 24-06: Tillegg på 30 % av timelønnen pr time, minimum kr 70 for alle

Webinar 28. april kl. 10.00: Nye tilleggslønnssatser i Den norske kirke

Kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen, omtalt i protokollen fra hovedtariffoppgjøret 2022, sikrer at den som er i stilling ved overgangen til nye satser 1. juli i år, ikke går ned i tilleggslønn så lenge vedkommende fortsetter i samme stilling.

I praksis innebærer dette at prester som får lønnstap på grunn av endringene, vil få en månedlig utbetalt ekstra kompensasjon som skal dekke opp for dette.

Bakgrunn for nemndsbehandlingen

Det var i hovedoppgjøret for 2020 at partene kom til enighet om at det skulle innføres felles satser for godtgjøring for særskilt arbeidstid for alle ansatte i Den norske kirke. Det ble i dette oppgjøret også avtalt at dersom partene ikke kom til enighet om satsene gjennom ordinære forhandlinger, skulle disse avgjøres av en partssammensatt nemnd med nemndleder oppnevnt av Riksmekleren.

Et partssammensatt utvalg arbeidet fram mot hovedoppgjøret i 2022, men det ble ikke oppnådd enighet om felles satser verken gjennom dette arbeidet eller i forhandlingene høsten 2022. Den endelige avgjørelsen ble derfor overlatt til en slik nemnd.

KA stemte nei

Nemnden på til sammen sju medlemmer – tre fra KA og tre fra arbeidstakerorganisasjonene samt nøytral nemndleder oppnevnt av Riksmekleren – har nå tatt sin beslutning.

Nemnden har avsagt en flertallsavgjørelse i tråd med forslaget til nemndens leder. Forslaget har fått tilslutning fra de tre representantene fra arbeidstakerorganisasjonene. KAs representanter fant ikke å kunne slutte seg til forslaget fra nemndleder.

Kvelds- og nattarbeid

– Vi stemte nei etter en helhetlig vurdering av det samlede nivået på tilleggslønn, og da er det satsene for arbeid i tidsrommene klokken 21-24 og 00-06 som er problematiske. Vi mener at nemnden ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til vesentlige elementer som vi har redegjort grundig for, nemlig de økonomiske realitetene i Den norske kirke og fellesrådenes sterke tilknytning til kommunen, sier Anne Cecilie Andresen.

– De nye satsene vil medføre en vesentlig kostnadsøkning for de av våre medlemsvirksomheter ved gjennomføring av kjerneaktiviteter, som for eksempel leir. Vi har tydelig meddelt nemnden vår bekymring og redegjort for potensielle konsekvenser. Vi ser at nemndslutningen også vil kunne øke kravene til arbeidsplanlegging i virksomhetene ytterligere.

Over kommunalt nivå på turnustillegg

Et annet ankepunkt er de nye satsene vil gi kvelds- og nattillegg for turnusarbeid i Den norske kirke godt over kommunalt nivå. Etter det KA kjenner til, vil dette foreløpig berøre kun én virksomhet med døgnkontinuerlig drift med turnusordning innenfor velferdsområdet.

– Vi er imidlertid bekymret for at de nye satsene vil avgrense kirkelige virksomheter fra å kunne inngå avtaler om tjenestekjøp med kommuner, der vi mener kirken har mye å tilby innenfor omsorgssektoren, sier Andresen.

Nye satser skal evalueres

Nemndlederen har oppfordret partene til å evaluere hvordan de nye satsene slår ut. KA kommer til å følge opp dette og ønsker derfor tilbakemeldinger fra virksomhetene.

Det vil arrangert et webinar om de nye tilleggssatsene allerede fredag 28. april kl. 10.00 (påmelding her). Her vil det bli mulighet både til å stille spørsmål og til å gi tilbakemeldinger om hvordan virksomhetene ser for seg at satsene vil slå ut.

Her finner du våre tariffsider

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone