– Uklarhet om ansvar skaper konflikter i arbeidslivet

Ingrid B. Tenfjord (t.h.) og Marit Brandt Lågøyr på Stortinget onsdag denne uken. Foto: KA
Publisert: 04/01/2023
KA deltok i stortingshøring om endringer i arbeidsmiljøloven onsdag.

Regjeringen har foreslått endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern. KA avga høringsuttalelse før jul og deltok i høringen i arbeids- og sosialkomiteen onsdag.

Her er høringsinnspillet fra Ingrid B. Tenfjord, direktør i KAs arbeidsgiveravdeling:

«KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter takker for muligheten til å få komme med høringsinnspill til arbeids- og sosialkomiteen. KA organiserer om lag 450 arbeidsgivere. Blant våre medlemmer er alle arbeidsgiverne i Den norske kirke, samt en rekke organisasjoner, barnehager og andre med kirkelig og ideell tilknytning.

Den norske kirke er, som folkekirke, i særklasse internasjonalt når det det gjelder organisasjonsgrad og ryddige, tariffomfattede arbeidsforhold. Det er vi stolte av! En viktig del av dette er klare rammer for hvem som har plikter og rettigheter i et arbeidsforhold. Uklarhet om ansvar skaper konflikter!

Med dette som bakteppe, er vi tilfredse med at forslaget om en lovregulering av delt arbeidsgiveransvar der en annen virksomhet ‘i vesentlig grad har utøvd arbeidsgiverfunksjoner’ ikke har blitt fulgt opp i proposisjonen. Uklarhet på arbeidsgiversiden vil kunne gi både konfliktsituasjoner og ansvarspulverisering.

Dette gjelder spesielt i oppsigelsesprosesser, men også knyttet til det løpende spørsmålet hvem som faktisk utøver styringsrett over en medarbeider – som ikke minst arbeidstaker selv skal få slippe å lure på. En innføring av denne bestemmelsen slik den var foreslått kunne medbragt betydelig usikkerhet og ansvarsfraskrivelse, samt vært prosessdrivende.

Når det gjelder utvidelsen av § 14-2 til å gjelde fortrinnsrett i konsernforhold ved nedbemanning, er dette en svært uheldig bestemmelse, som vi advarer mot. Nedbemanningsprosesser er allerede et omfattende og krevende arbeid for både arbeidsgiver, tillitsvalgte og arbeidstakere. En slik løsning vil gjøre dette uoversiktlig og ikke minst urimelig. Det fordyrer prosesser der virksomheter allerede står i en krevende økonomisk situasjon.

Det skaper dessuten usikkerhet for arbeidstakere i andre virksomheter enn den som må nedbemanne, og kan gjøre at disse andre arbeidstakernes muligheter til å få en heltidsstilling eller kunne gjøre nødvendige helsetilpasninger forsvinner. Ikke minst er det en alvorlig inngripen mot en virksomhets grunnleggende rett til å ansette sine egne arbeidstakere basert på de oppgavene man har behov for å få løst.

Jeg ønsker til slutt å be dere gjøre en grundig vurdering av de foreslåtte endringene om å senke grensene på antall arbeidstakere før det er pålegg om arbeidsmiljøutvalg og verneombud. Som vi går nærmere inn på i vårt høringsnotat, mener vi at for de små virksomhetene er disse HMS-ordningene allerede godt regulert i dagens lov. Det kan lokalt avtales egne ordninger som er mye bedre tilpasset en virkelighet med få og ofte små stillinger, enn det vil være å stramme inn lovreguleringen ytterligere.

Takk for oppmerksomheten!»

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone