Høringsnotat til Prop. 142 S (2021-2022)

Publisert: 11/10/2022
Notat til finanskomiteen om økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv. 11. oktober 2022.

Vi takker for anledning til å levere høringsinnspill til Prop. 142 S (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.).

Hovedbudskap:

  • Som et foreløpig akuttiltak, er vi takknemlige for den midlertidige tilskuddsordningen til kirkelige fellesråd som foreslås. Rammen bør imidlertid økes til 50 mill. kroner for å imøtekomme det store behovet for inneværende år. Vi får daglig meldinger om stengte kirker og behov for nedbemanning i kirkelige fellesråd.
  • Vi har levd et år med uforutsigbarhet og gjentatte forsøk på dialog med kommuner som også har svært stram økonomi og er i en ekstraordinær situasjon. Vi ber derfor om at kirkelige fellesråd fra 2023 innlemmes i den midlertidige tilskuddsordningen på Kap. 315 Frivillighetsformål Post 61 Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser.

Nærmere om Kap. 880 Den norske kirke, Post 60 (Ny) Midlertidig tilskuddsordning til kirkelige fellesråd

Vi er glade for at Regjeringen ønsker å holde kirker åpne og tilgjengelige, særlig i advents- og julehøytiden. Regjeringen foreslår en midlertidig tilskuddsordning i 2022 med mål om å bidra til at færre kirker må redusere aktiviteten i advents- og julehøytiden 2022 som følge av høye strømutgifter, slik at publikum kan få en fin høytid. Tilskuddsmidlene fordeles til kirkelige fellesråd i områdene som har hatt høyest strømpriser, sør for Dovre og Sognefjorden (prisområde 1, 2 og 5). Tilskuddet fordeles ut fra antall sokn fellesrådet har ansvar for. Barne- og familiedepartementet vil forvalte tilskuddsordningen, med bistand fra oss i KA. Det foreslås en bevilgning på 30 mill. kroner.

De ekstra midlene vil komme godt med, men utfordringene er at det er langt fra tilstrekkelig for å møte den voldsomme kostnadsøkningen lokalkirken opplever som følge av strømutgifter. KA har gjort en beregning på estimerte ekstrakostnader basert på en tilbakemelding fra 22 fellesråd med til sammen 188 kirker. Resultatet er estimert ekstrakostnad per kirke for 2022 på 122.000 kroner sammenliknet med 2020. Dette er ekstrakostnader som bare er knyttet til kirkebyggene, og har i liten grad med ekstrakostnader for strøm til kontorbygg, gravplassdrift mm. Ordningen som nå er skissert legger opp til en bevilgning per sokn på om lag 40.000 kroner.  På denne bakgrunn ber vi om en økning på 20 mill. kroner, slik at det på den midlertidige tilskuddsordningen på kap. 880, post 60 bevilges totalt 50 mill. kroner.

KA ber også komiteen om å presisere at denne tilskuddsordningen er en ekstrabevilgning som ikke er ment å erstatte kommunenes finansieringsansvar.

Nærmere om Kap. 315 Frivillighetsformål, Post 61 Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser

Erfaringene fra 2022 viser at 2/3 av de kirkelige fellesrådene som har betydelige økonomiske utfordringer som følge av strømutgifter ikke får hjelp fra kommunen. Dette til tross for at det er kommunene som har det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av kirkebyggene i Den norske kirke, slik at disse “kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger”, jf. trossamfunnslovens § 14. Isteden viser flere kommuner til at Den norske kirke ikke inngår i den statlige ordningen til frivillige organisasjoner og trossamfunn utenfor Den norske kirke som begrunnelse for ikke selv å oppfylle den forpliktelse kommunene har etter trossamfunnsloven.

Slik støtteordningene nå er innrettet, vil bedrifter, frivillige lag, organisasjoner, men også trossamfunn utenfor Den norske kirke i større grad kunne opprettholde aktivitet gjennom 2023, mens Den norske kirke i store deler av landet vil måtte stenge kirker og avlyse aktivitet. Det rammer både hverdagen der kirken er samlingspunkt for barnekor, ungdomsklubber, eldretreff og matutdeling, og ikke minst folks mulighet til å feire bryllup eller begrave sine kjære på det stedet de har tilknytning til.

I en krise trenger folk åpne og varme kirker. Vi har levd et år med uforutsigbarhet og gjentatte forsøk på dialog med kommuner som også har svært stram økonomi. Vi ber derfor om at også kirkelige fellesråd i Den norske kirke, fra 2023 innlemmes i den midlertidige tilskuddsordningen på Kap. 315 Frivillighetsformål Post 61 Midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. Det bør understrekes fra komiteen at dette ikke er en ordning som erstatter kommunens finansieringsansvar.

I en krisesituasjon som vi nå lever i, må også Den norske kirke få strømstøtte på lik linje med de øvrige tros- og livssynssamfunn og andre aktører i sivilsamfunnet. Alternativet vil være at Den norske kirke, som har den desidert største andel av befolkningen som sine medlemmer, vil måtte møte folk med stengte og kalde kirker over store deler av landet i 2023.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone