Trang økonomi? Dette må dere huske på i spareprosessen

Illustrasjonsfoto: Torstein Kiserud/KA
Publisert: 05/10/2022
Hovedavtalen gir viktige føringer, blant annet for involvering av tillitsvalgte og øvrige ansatte.

KAs arbeidsgiveravdeling har den siste tiden dessverre fått et økende antall henvendelser om økonomiske utfordringer blant medlemmene, både hos fellesråd og andre virksomheter. Betydelig økte kostnader, ikke minst til strøm, kommer samtidig med blant annet stram kommuneøkonomi som kan påvirke bevilgningene.

Dette vil igjen kunne gi behov for nedbemanning eller omorganisering. Før man eventuelt kommer dit er det viktig å ha prøvd andre muligheter først, samt å opprettholde en god kontakt med tillitsvalgte og arbeidstakere i hele prosessen.

Gjennomgang av økonomien

Det er ikke et krav om røde tall eller at alle reserver, fond eller andre reservemidler skal være brukt opp før virksomheten kan gå til nedbemanning. Det bør likevel foretas en gjennomgang av økonomien, for å se om det er andre måter å løse situasjonen på enn oppsigelser, som for eksempel alternative inntektskilder eller kutt i andre driftskostnader.

KA ønsker for ordens skyld å presisere at det i henhold til Hovedavtalen § 14-1 ikke er adgang for arbeidsgiverne i Den norske kirke som er part i KAs tariffavtaler å gå til permitteringer begrunnet i økonomiske vanskeligheter. Dersom det ikke er mulig å opprettholde dagens bemanning, er alternativet oppsigelse. For øvrige medlemmer i KA (som ikke er organer i Den norske kirke) kan det permitteres etter vanlige bestemmelser, jf. § 14-1 bokstav c.

Drøftinger med de tillitsvalgte

De ansatte må involveres raskt dersom situasjonen potensielt kan føre til endringer i dagens arbeidsforhold. I henhold til Hovedavtalen § 9-4 skal arbeidsgiver så tidlig som mulig orientere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder endringer og omstillinger inkludert rasjonaliseringer/driftsinnskrenkninger i virksomheten som vil få betydning for de tilsatte.

Domstolene legger i sin vurdering av om en oppsigelse er saklig eller ikke, stor vekt på at drøftinger er foretatt med de tillitsvalgte. Også vernetjenesten og eventuelt arbeidsmiljøutvalg bør involveres i spørsmål om omorganisering og nedbemanningsprosesser, med tanke på eventuelle arbeidsmiljømessige konsekvenser av slike prosesser.

Ta kontakt med KA

En eventuell prosess med nedbemanninger er svært krevende også juridisk. Det er viktig at dette håndteres korrekt både for å unngå ytterligere utfordringer i etterkant, og ikke minst for å ivareta den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet gjennom krevende prosesser.

KA anbefaler arbeidsgivere å ta kontakt med oss så tidlig som mulig i slike situasjoner. Vi kan bistå med å kvalitetssikre prosessene og med det forhindre unødvendige konflikter og i verste fall rettslige etterspill.

Ingrid B. Tenfjord
Advokat/direktør i arbeidsgiveravdelingen

Har du spørsmål? Ta kontakt med arbeidsgiveravdelingen på e-post eller vakttelefon 23 08 14 00.

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone