Oppjustering av pensjonistlønnen i Den norske kirke

Foto: Andrea Piacquadio / Pexels
Publisert: 03/01/2022
Ny sats for avlønning av alderspensjonister er 224 kroner per time, gjeldende fra 1. januar.

I henhold til særavtale om pensjonsordninger i Den norske kirke skal timelønn for alderspensjonister tilsvare timelønn for tilsatte på pensjonistvilkår i staten. Denne ble regulert 1. januar 2022, til 224 kroner. Satsen er den samme i både KA, KS og staten.

Denne ordningen gjelder ikke for medlemmer som ikke er organer i Dnk («organisasjonsmedlemmer»), med mindre de har offentlig pensjonsordning.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at avlønning av alderspensjonister som engasjeres i henholdsvis fellesråd/menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) er noe ulikt utformet, selv om timesatsen er den samme.

Se her særavtale om pensjon i Den norske kirke Del I § 3-2 for alderspensjonister som engasjeres på pensjonistvilkår i fellesråd/menighetsråd, og særavtalen Del III kapittel 1 for alderspensjonister som engasjeres i rDnk.

Eventuelle spørsmål kan rettes til arbeidsgiveravdelingen i KA.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone