10/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2021 – resultatet kan iverksettes

Publisert: 30/09/2021
Årets forhandlingsresultat for Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (HTA) er vedtatt av KAs styre og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes. Forhandlingene er et mellomoppgjør, jf. HTA kapittel 4 punkt 4.4., og det er derfor kun forhandlet om justering av lønn. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.

1. Innledning 

1.1 Om resultatet og dette rundskrivet

Dette rundskrivet gjelder kun for organer i Den norske kirke – kirkelige fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Organisasjonsmedlemmer i KA (virksomheter utenfor Den norske kirke) har en egen Hovedtariffavtale som forhandles separat, og iverksetting for disse virksomhetene omtales i eget rundskriv 11/2021. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det er gitt ulike sentrale lønnstillegg i kapittel 4 for ansatte i hhv. kirkelige fellesråd/menighetsråd, og rettssubjektet Den norske kirke (prestetjenesten, bispedømmerådene og Kirkerådet). Den enkelte ansatte skal kun ha det lønnstillegget som gjelder for den virksomhet og stilling vedkommende er ansatt i. Det vil si at man avhengig av stillingstype og arbeidsgiver enten skal ha et gitt kronetillegg eller et gitt prosenttillegg etter nærmere bestemmelser nedenfor, og ingen skal få begge deler.

1.2 Om forhandlingene og godkjenning 

Forhandlingene ble gjennomført 30 august. Partene ble enige om et anbefalt forhandlingsresultat tilsvarende KAs tilbud 5, se vedlegg A til dette rundskrivet.

Det anbefalte forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre, jf. vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet § 5 a). Alle fagforeningene har også godkjent resultatet. Resultatet kan derfor iverksettes.

1.3 Spørsmål/veiledning samt gratis webinar 

Ved spørsmål til innholdet i dette rundskrivet eller tariffavtalene for øvrig, kan KAs arbeidsgiveravdeling kontaktes. Vi anbefaler at e-postadressen ka@ka.no, samt sentralbordets telefon 23 08 14 00, benyttes for å komme til en tilgjengelig rådgiver.

Som vedlegg B finner du også presentasjon som illustrerer og forklarer nærmere hvordan lønnsjusteringene skal gjennomføres, samt ulike eksempler på utregning av lønnstillegget.

I tillegg til det medfølgende materialet, vil KA den 12. oktober kl. 09 arrangere et gratis webinar om iverksettingen av lønnsoppgjøret for 2021. Dette webinaret er praktisk for dem som er usikre på de justeringene som skal gjøres, eller av andre grunner ønsker en samlet gjennomgang av resultatet gjennom en nettbasert samling. Det er de samme temaene som fremkommer i dette rundskrivet som også vil tas opp i webinaret. Klikk her for å delta i webinaret (det er ingen forhåndspåmelding).

 

2. Lønnsjusteringer fellesråd og menighetsråd

For ansatte som er innplassert i kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5 gis et kronetillegg pr. 01.05.2021 avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet, se pkt. 2.1. Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger») gis et prosenttillegg, se punkt 2.2. Tilleggene gis til arbeidstakere som var ansatt pr. 30.04.2021.

Se oversikt over lønnstillegg i pdf-versjonen av dette rundskrivet.

Tillegget er beregnet for full stilling, og deltidsansatte gis en forholdsmessig økning ut fra stillingsprosenten. 

Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2021. Arbeidstakere som har blitt ansatt etter denne dato skal ikke ha tillegg etter denne tabellen. For alle ansatte i lønnsgrupper (også de som er ansatt etter 30.04.2021) må det likevel kontrolleres at de minst ligger på garantilønn for sin lønnsgruppe og ansiennitet. Ingen ansatte skal ligge under garantilønnen.

2.2 Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger») 

Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199 gis det et tillegg på 3,1 % av den enkeltes grunnlønn. Disse skal ikke ha kronetillegg etter tabellen over. Grunnlaget for prosentøkningen er lønn pr. 30.04.2021, og gjelder kun de som var tilsatt pr. denne dato. Virkningsdato er 01.05.2021. 

Ansatte i disse stillingene, som etter bestemmelsen i HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7 likevel er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 til 5, følger justeringene for den aktuelle lønnsgruppen, og gis ikke prosentillegg. 

 2.3 Nye tabeller

Den nye garantilønnstabellen med ansiennitetstillegg er inntatt som vedlegg C til dette rundskrivet. 

2.4 Lønnsgruppe 4B 

En ny lønnsgruppe 4B med egne garantilønner innføres fra 1. januar 2022. Denne gjelder for stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning. KA vil komme tilbake med mer informasjon om dette på et senere tidspunkt. 

 

3. Rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) 

Til alle arbeidstakere i rDnk (prestetjenesten, bispedømmerådene og Kirkerådet) som er plassert i kapittel 4 pkt. 4.7 gis det et prosenttillegg på 2,5 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2021. Dette gjelder både ansatte som er plassert i lønnsgrupper (med alternativer og ansiennitetsjustering) og ansatte i unormerte stillinger. Virkningsdato er 1.5.2021. Garantilønn i lønnsgruppene økes tilsvarende. 

Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2021. Arbeidstakere ansatt etter dette skal ikke ha egen prosentjustering, men for alle ansatte plassert i kapittel 4.7 må det uansett kontrolleres at de minst ligger på garantilønn for sitt alternativ og ansiennitet per 01.05.2021. De arbeidstakerne som ikke gjør dette, må oppjusteres iht. de nye garantilønnene – ingen kan ligge under garantilønn for sin lønnsgruppe. Nye tabeller for lønnsgrupper og garantilønn for de unormerte stillingene følger dette rundskrivet som vedlegg D

 

4. Øvrige tillegg og lønnsjusteringer 

4.1 Avlønning for ansatte som har fullført Gravplasskolen 

Det er i årets oppgjør avtalt justert tilleggsgodtgjørelse for ansatte som har fullført Gravplasskolen (modulene I, II og III). Ansatte innplassert i lønnsgruppe 1 med arbeidsoppgaver på gravplass og som fullfører Gravplasskolen, gis et tillegg på kr 15 000 (oppjustert fra kroner 10 000). For ansatte som tidligere har fullført Gravplasskolen og ellers kvalifiserer til tillegget, bør det kontrolleres at disse har en grunnlønn som ligger minst 15 000 over garantilønn for sin gruppe.

4.2 Avlønning av alderspensjonister 

Fra 1. januar 2021 er timelønnen for pensjonistlønn økt til 218 kr pr time, se rundskriv 2/2021. 

4.3 Unge arbeidstakere 

Unge arbeidstakere får minstelønn etter alder, iht. ny tabell pr. 01.05.2021 (se tabellen i pdf-versjonen av dette rundskrivet)

4.4 Avlønning av hovedtillitsvalgt/områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt 

Med virkning fra 01.05.2021 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgt/ områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt til kr. 460 000, jf. HTA kapittel 3, pkt. 3.5 

 

5. Lokale forhandlinger

5.1 Fellesråd/menighetsråd: 

Det ble ikke avtalt lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i 2021, for kirkelige fellesråd og menighetsråd. Det er imidlertid avtalt at det skal avsettes midler til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt. 4.1 ved hovedtariffoppgjøret i 2022. Størrelse, virkningstidspunkt og eventuelle føringer skal avtales under forhandlingene i 2022. 

Siden det allerede er avklart at det skal gjennomføres lokale forhandlinger neste år, oppfordrer KA virksomhetene til å ta en helhetlig gjennomgang av lønnsforholdene i virksomheten og til å drøfte dette med de tillitsvalgte i lønnspolitisk drøftingsmøte, jf. HTA kapittel 3, pkt. 3.2.1. Mer informasjon og veiledning knyttet til lokale forhandlinger vil sendes ut fra KA nærmere hovedtariffoppgjøret i 2022.

5.2 Rettssubjektet Den norske kirke: 

For rDnk ble det enighet om lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4 pkt. 4.1 i år for ansatte innplassert i HTA kapittel 4.7. Det ble avsatt 1,1 % til lokale forhandlinger med virkningsdato 1.10.2021. De sentrale parter ber særskilt om at det gjennom forhandlinger tas grep for å løse utfordringer med fiktiv ansiennitet blant ansatte i rDnk. Dette innebærer at endring i ansiennitet er å anse som virkemiddel i årets lokale forhandlinger.

Forhandlingene må være sluttført innen 1.12.2021. Frist for å melde inn uenighet til sentral organisatorisk behandling er 15.12.2021 

 

6. Lønnsjusteringer for øvrige ansatte (kap. 3.4 og 5)

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (lokalt lønns- og stillingsregulativ) skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser om dette. Fastsetting av lønn for arbeidstakere i disse stillingene foregår normalt årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet, uavhengig av de nye reguleringene i kapittel 4. For stillinger i kapittel 5 er det frist for å gjennomføre forhandlinger innen 1. oktober hvert år. 

 

7. Økonomisk ramme 

Oppgjøret har en ramme på 2,8 %, med følgende komponenter:

7.1 Kirkelige fellesråd/menighetsråd:

Sentrale lønnstillegg: 2,08 %
Justering Gravplasskolen: 0,01 %
Overheng fra 2020: 0,34 %
Anslag glidning: 0,39 % 
--------------------------------------------------------------- 
Årslønnsvekst 2020-2021: 2,8 %
Overheng til 2022: 1,14 % 

 

7.2 Rettssubjektet Den norske kirke: 

Sentrale lønnstillegg: 1,65 %
Pott til lokale forhandlinger: 0,28 %
Fjerning av lønnsalternativer for prester: 0,18 %
Overheng fra 2020: 0,29 %
Anslag glidning: 0,4 %
--------------------------------------------------------------- 
Årslønnsvekst 2020-2021: 2,8 % 
Overheng til 2022:1,82 %

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm. dir.

Ingrid Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone