7/2021: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2021

Publisert: 01/06/2021
KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet.

Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.

Både ansvarsforsikringen og ulykkesforsikringen leveres av KNIF Trygghet Forsikring (www.knif.no).  

Ansvarsforsikringen gir utbetaling der den lokale kirke er påført et rettslig erstatnings-ansvar i forbindelse med frivillige og besøkende ved arrangement. Videre omfatter ordningen en formueskadeerstatning (økonomisk tap som tredjemann påføres ved uaktsomhet fra kirkens side) og underslagsforsikring (økonomiske tap når ansatte har foretatt bestemte straffbare handlinger overfor menighetsråd/fellesråd). Se vilkår.

Ulykkesforsikringen gir utbetalinger ved ulykker/skader på person som medfører død, invaliditet eller behandlingsutgifter (nytt i år er at aldersgrensen er økt fra 75 til 80 år). Forsikringen gir utbetaling selv om arrangør ikke er rettslig ansvarlig for skaden. Tilsvarende ulykkesforsikring er nå blitt vanlig i alt frivillig arbeid, idrett mv. Se vilkår.

De som i utgangspunktet er dekket under disse forsikringene er deltagere, frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirke. Virksomheter som er etablert som egne virksomheter (stiftelser, foreninger, aksje-selskap mv) er ikke inkludert. Dvs aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner som ikke er en del av menighetens regnskap, er ikke dekket. Ordningene omfatter heller ikke tilsatte i Den norske kirke. Alle forsikringsordninger for tilsatte må tegnes av den enkelte arbeidsgiver.

All virksomhet som foregår lokalt i regi av Den norske kirke og inngår i kirkelig fellesråds og/eller menighetsrådenes budsjett eller i regnskap/årsberetning er virksomhet som omfattes av forsikringen. Virksomhet som springer ut av den lokale prestetjenesten er også omfattet av ordningen. Ordningene omfatter også barnehager og andre virksomheter som er eid av menighetsråd eller kirkelig fellesråd. Besøkende mv. på gravplassene er videre omfattet.

I tillegg dekker forsikringene byggherreansvar (opp til kr 10 mill), formuesskade og kriminalitet. Se vilkårene via linken.

En felles ordning med ansvars- og ulykkesforsikring, som KA inngår på vegne av hele Den norske kirke, gir bl.a. følgende fordeler:

  • Felles forsikringsordninger på dette området gir langt lavere pris i forhold til at det enkelte fellesråd og menighetsråd selv tegner individuelle avtaler.
  • En felles ordning sikrer at hele Den norske kirke er omfattet av forsikringen. Dette bidrar til trygghet for både tilsatte, rådsmedlemmer, samarbeidspartnere og deltagere i Den norske kirkes virksomhet.
  • Denne ordningen omfatter alt lokalt arbeid i Den norske kirke som utgår fra enten menighetsråd, kirkelig fellesråd eller prestetjenesten. Ved skader vil en da unngå unødig usikkerhet om ansvarsforhold i den lokale kirke.
  • En felles ordning gir grunnlag for felles informasjon om forsikringsdekning og eventuelle behov for tilleggsdekning mv
  • KA vil bistå med rådgivning mv i saker som berører forsikringsordningene.

De samlede kostnadene til begge ordningene for alt lokalt arbeid finansieres gjennom en deling mellom fellesrådene (2/3) og Den norske kirke (rettssubjektet) (1/3). KA har funnet det hensiktsmessig at de kirkelige fellesrådene betaler dette på vegne av all lokal kirkelig virksomhet med utgangspunkt i menighetsråd og fellesråd.

Avmelding

De fellesråd som ikke ønsker å slutte seg til disse forsikringsavtalene må melde fra til KA innen 14. juni 2021. Avmelding skjer via epost til KA: ka@ka.no. I de fellesrådsområdene som ikke ønsker å delta i ordningen, vil heller ikke prestetjenesten bli omfattet av ordningene.

Premie 2021

Premien er noe justert fra 2020, men totalprisen har ikke gått opp. Samlet kostnad fordelt på fellesråd etter kommunestørrelse:

Fellesråd i kommuner med                     Egenandel

Under 2500 innbyggere:                         kr          400

2 500 til 4 999 innb:                                kr          600

5 000 til 9 999 innb:                                kr      1.100

10 000 til 19 999 innb:                            kr      1.800

20 000 til 49 999 innb:                            kr      2.700

50 000 til 59 999 innb:                            kr      3.400

60 000 til 69 999 innb:                            kr      4.000

70 000 til 99 999 innb:                            kr      4.700

100 000 til 150 000 innb:                        kr      6.600

Kirkelig fellesråd i Trondheim                kr      9.900

Bergen kirkelige fellesråd:                      kr    13.100

Kirkelig fellesråd i Oslo                           kr    19.600

Den norske kirke (rettssubjektet)          kr  240.000

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
administrerende direktør

Knut Are Hole
direktør

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone