OVF-innstillingen: – En historisk mulighet glapp

– En skriftlig avtale mellom kirke og stat ville sikret kirkens interesser ved deling av OVF i et langsiktig perspektiv og sikret midler til et betydelig kulturhistorisk løft for verneverdige kirker over hele landet. Denne historiske muligheten har partiene latt glippe fra seg, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: KA
Publisert: 28/05/2021
– Jeg er skuffet over at stortingsflertallet ikke vil nedfelle OVF-løsningen i en rettslig bindende avtale mellom kirke og stat, sier KA-sjefen.

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget har nå avgitt sin innstilling til loven om Opplysningsvesenets fond (OVF). Kun ett parti, Senterpartiet, følger opp ønsket fra KA og Kirkerådet om at kirken skulle få en skriftlig «tilgodelapp» ved delingen av OVF.

– Jeg er skuffet over at stortingsflertallet ikke slutter seg til forslaget fra Senterpartiet om å nedfelle den vedtatte delingsløsningen i en rettslig bindende avtale mellom kirke og stat, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Må satse på at partiene holder det de lover

– En skriftlig avtale mellom kirke og stat ville sikret kirkens interesser ved deling av OVF i et langsiktig perspektiv og sikret midler til et betydelig kulturhistorisk løft for verneverdige kirker over hele landet. Denne historiske muligheten har partiene latt glippe fra seg, sier KA-sjefen.

– Nå må vi satse på at partiene holder det de lover, også når nytt storting velges om noen måneder. Kirken er en gammel institusjon med god hukommelse, så vi forholder oss til at det er politisk enighet i selve saken.

Delingen av Opplysningsvesenets fond reiser en rekke spørsmål som er belyst i proposisjonen, men som ikke inngår i selve lovforslaget. Det gjelder prinsipper for verdsettelse, ansvaret for finansiering av vedlikehold av bygninger som overtas av kirken, hva staten skal betale, hvordan betaling skal skje og hvor lenge statens forpliktelse skal vare.

Enstemmig komité bekrefter den politiske avtalen

Den politiske løsningen innebærer at Den norske kirke skal overta en del av de eiendommene som i dag eies av OVF, dels at staten skal påta seg en finansieringsforpliktelse overfor visse kirkebygg, tilsvarende verdien av det som er igjen i fondet i statens eie etter delingen. Denne finansieringsforpliktelsen skal ikke erstatte det ansvaret kommunene har for kirkebygg eller andre statlige ordninger på kirkebyggområdet.

– Langsiktig sikkerhet for den vedtatte politiske løsning er av stor betydning for kirken. Det har vært et kritisk punkt i saken så langt. Vi ønsket en avtalefesting av dette, men er uansett glad for at komiteen enstemmig bekrefter innholdet i løsningen, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

FAKTA: Opplysningsvesenets fond

  • Opplysningsvesenets fond (OVF) ble opprettet i 1821.
  • Forvalter verdier (fast eiendom og verdipapirer) som historisk har vært knyttet til presteembetet i Norge.
  • Verdi: 6,8 milliarder (2019).
  • Omtalt i Grunnloven og styrt av departementet.
  • Stortinget avgjorde eierskapsspørsmålet enstemmig i april 2020 etter 200 års uavklart status.
  • Kirke og stat får hver sin del av fondet. Staten garanterer deretter å bruke verdier tilsvarende sin eierandel til kirkebygg.
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone