Høring: – OVF-løsningen bør sikres ved avtale

KAs administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs deltok tirsdag i morgen i familie- og kulturkomiteens høring. Skjermdump fra stortinget.no
Publisert: 27/04/2021
KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs deltok i høring om Opplysningsvesenets fond på Stortinget.

Du kan se KAs deltakelse i høringen på Stortingets nettside.

Her er Marit Halvorsen Hougsnæs' innlegg i høringen i Stortingets familie- og kulturkomite 27. april.

Det er nå ett år siden Stortinget vedtok prinsippet om delt eierskap til OVF, etter tilslutning også fra kirkelig hold.

Vi meldte i utgangspunktet tvil om løsningen i forkant, ut fra fondets klare historiske tilknytning til Den norske kirke. Fondet har ved sin eksistens og formål gitt viktig økonomisk trygghet for en stadig mer fristilt folkekirke.

Vår støtte til løsningen i fjor ble derfor gitt med forbehold, og vi har fulgt nøye med på hva som har skjedd i etterkant av fjorårets stortingsbehandling.

Vi har merket oss at ny trossamfunnslov sikret statens og kommunenes fortsatte finansieringsansvar for Den norske kirke

Vi har også merket oss at kirken har fått en tydelig rolle i det pågående fradelingsprosjektet, der også vi bistår sammen med Kirkerådet.

Vi oppfatter også at forslaget til justert OVF-lov åpner for ivaretakelse av kirkens interesser, men – som også Kirkerådet har påpekt – gir ikke lovforslaget i seg selv rettslig sikring av disse.

Det som fortsatt mangler, og KA har påpekt i flere runder, er en bedre juridisk sikring av selve kjernen i OVF-vedtaket, selve delingsordningen.

Sammen med Kirkerådet ber vi derfor om at det i forlengelsen av lovbehandlingen, igangsettes en prosess der de materielle og prosessuelle elementer i stortingsvedtaket blir bekreftet ved en rettslig bindende avtale mellom staten og kirken.

En avtale vil ta på alvor og ivareta flere viktige hensyn:

  1. At stat og kirke er likeverdige parter i denne saken. Det er i tråd med stortingsvedtak nr. 500 av 14. april 2020 punkt
  2. At vedtaket er ment å ha langsiktig betydning og gyldighet over tid og ikke skal være gjenstand for skiftende politiske prioriteringer. Det er i tråd med intensjonene med vedtaket.
  3. At all deling av verdier aktualiserer mulige interessemotsetninger. Avtaleregulering vil kunne avklare tvisteløsningsmekanismer i forkant til fordel for begge parter.

Fra vår side er vi klare til å starte en dialog med regjeringen med det som siktemål å få på plass en avtale. Vi håper på bred tilslutning fra Stortinget til en slik tanke.

Det er viktig for å gi kirken nødvendig trygghet for den vedtatte løsning. Det er også viktig for å unngå nye hundre år med juridisk uklarhet om OVF.

Se KAs notat til komiteen.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone