5/2021: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2020 – resultatet kan iverksettes

Publisert: 03/02/2021
Det vises til uravstemning over Hovedtariffavtale (HTA) for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2020, jf. rundskriv 3/2021 med vedlegg. Uravstemningen er nå avsluttet, og resultatet er godkjent av medlemmene. Arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent. Resultatet kan derfor iverksettes. Nedenfor gjennomgås iverksettingen av lønnsjusteringene.

1. Innledning

1.1 Om dette rundskrivet

KA vil i dette rundskrivet gjennomgå endringene og det praktiske rundt iverksettingen av resultatet. Dette rundskrivet gjelder kun for organisasjonsmedlemmer. Kirkelig fellesråd/menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke omfattes ikke av dette rundskrivet. For disse henvises til rundskriv 4/2021.

1.2 Uravstemning

Ved fristenes utløp 31. januar 2021 hadde 6 av 9 virksomheter innenfor organisasjonsavtalen avgitt stemme, samtlige JA. Oppgjøret er etter det godkjent, jf. KAs vedtekter § 5. Arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent resultatet.

1.3 Om forhandlingene

Forhandlingene skulle opprinnelig ha funnet sted før sommeren 2020, med ble utsatt pga. koronapandemien og påfølgende utsettelser i forhandlinger for frontfag og øvrige sektorer. Forhandlingene ble ytterligere utsatt da det ble brudd og konflikt i forhandlingene om hovedtariffavtalen for Den norske kirke, og ble derfor først gjennomført 22. januar 2021. Det fullstendige resultatet fra forhandlingene, i form av KAs tilbud 1, følger vedlagt, se vedlegg A.

1.4 Spørsmål/veiledning samt gratis webinar

Ved spørsmål knyttet oppgjøret kan KAs arbeidsgiveravdeling kontaktes. Ny tabell for garantilønn og ansiennitetsopprykk/ -tillegg følger som vedlegg B til dette rundskrivet.

Det ligger også ved lenke til en såkalt Sway (illustrerte eksempler) som er utarbeidet til lønnsjusteringene for Den norske kirke, jf. vedlegg C. Eksemplene som gjelder menighetsråd og fellesråd vil gjelde tilsvarende for organisasjoner.

KA vil førstkommende fredag 5. februar klokken 12:00 arrangere et gratis webinar om iverksettingen av lønnsoppgjøret for 2020. Dette er et felles webinar for begge hovedtariffavtalene, både organisasjonsmedlemmer og Den norske kirke. Les mer og meld deg på webinaret senest fredag klokken 09:00 her.

1.5 Endringer i ny avtale

KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene. Rent redaksjonelle endringer/oppdateringer og andre endringer uten materielt innhold av betydning kommenteres ikke. For ordens skyld bemerkes at der det ikke er gjort endringer, videreføres avtalen som den var i forrige tariffperiode.

2. Økonomi

2.1 Økonomisk ramme

De sentrale parter er enige om å legge til grunn rammen for frontfaget på 1,7 % ved årets oppgjør. Rammen på 1,7 % er satt sammen av sentrale lønnstillegg, overheng fra 2019 og anslag for lønnsglidningen. Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer omfatter mindre enn 50 årsverk, og de sentrale parter er enige om at dette er en for liten gruppe til å gjøre separat beregning av de lønnselementer som inngår i lønnsoppgjøret (glidning og overheng). Partene kom derfor til enighet om å i år legge de faktiske krone- og prosenttilleggene som partene kom frem til for hovedtariffavtalen i Den norske kirke til grunn. Dette tilsvarer også kronetilleggene som ble gitt i kommunal sektor.

Nærmere om hvilke elementer som inngår i rammen

Den sum den enkelte arbeidstaker får som lønnsjustering, er ikke likt med den økonomiske rammen for oppgjøret. Rammen består av overheng fra 2019 til 2020, anslag glidning i 2020 (snitt av tre siste års glidning) og sentralt lønnstillegg i 2020. Disse utgjør til sammen den totale økonomiske rammen på 1,7 %. Dette innebærer at de sentrale parter ikke «starter på null» når forhandlingene begynner, da noe alltid vil være brukt opp allerede på overheng og anslått glidning.

Overheng betyr at lønnsveksten (sentrale tillegg og lokale lønnsendringer) fra året før slår ut på lønnsveksten året etter. Overheng er differansen mellom avtalt årslønn ved inngangen til det nye året og gjennomsnittslønnen året før.

Lønnsglidning er summen av ulike lokale lønnstillegg utover det som blir bestemt i det sentrale tariffoppgjøret. Dette kan være ansiennitetsopprykk, nytilsetting eller andre endringer i lønn som blir gjort lokalt i den enkelte virksomhet. Begge disse elementene inngår som en del av rammen (årslønnsveksten).

Årslønnsvekst (rammen) er endring i gjennomsnittlig (faktisk utbetalt) årslønn fra ett år til det neste.

2.2 Sentrale lønnstillegg pr. 01.09.2020 i kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5:

5/2021: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2020 – resultatet kan iverksettes

Det sentrale tillegget, slik det fremgår av tabellen ovenfor, legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn med virkning fra 01.09.2020. Dette gjelder også ansatte som ligger over laveste utregnet årslønn/garantilønn og ansatte med mer enn 16 års ansiennitet. Tillegget er beregnet for full stilling. Deltidsansatte gis en forholdsmessig økning ut fra stillingsprosenten.

Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2020. Arbeidstakere som har blitt ansatt etter denne dato skal ikke ha tillegg etter denne tabellen.

Med grunnlønn menes arbeidstakers faktiske lønn, uten faste og variable tillegg. Midlertidige tillegg regnes som «faste tillegg», og inngår ikke i grunnlønnen.

I vedlegg B finnes ny garantilønnstabell med ansiennitetstillegg pr. 01.09.2020.

2.3 Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger»)

Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199, også kalt «unormerte stillinger», gis det et tillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn. Disse skal ikke ha sentralt lønnstillegg etter tabellen over. Grunnlaget for prosentøkningen er lønn pr. 30.04.2020. Virkningsdato er 01.09.2020.

Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn, «unormerte stillinger», som lokalt er knyttet opp til en bestemt lønnsgruppe fra 1 til 5, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7, følger justeringene for den aktuelle lønnsgruppen i tabellen over, og gis ikke prosentillegg.

 

3. Øvrige tillegg og lønnsjusteringer

3.1 Unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere får garantilønn etter alder, etter følgende tabell pr. 01.09.2020:

5/2021: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2020 – resultatet kan iverksettes

3.2 Avlønning av hovedtillitsvalgt/områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt

Med virkning fra 01.09.2020 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgt/ områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt til kr 445 500, jf. HTA kapittel 3, pkt. 3.5.

 

4. Lokale forhandlinger for 2020 og pensjonistlønn

4.1 Ikke lokale forhandlinger i 2020 for stillinger i kapittel 4

Med bakgrunn i den økonomiske rammen i årets oppgjør, ble det ikke avtalt lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i 2020.

4.2 Offentlig tjenestepensjon - pensjonistlønn

Til de av organisasjonsmedlemmene som har offentlig tjenestepensjonsordning, gjør vi oppmerksom på at timelønnen for pensjonister har økt til 218 kr fra 1. januar 2021, se rundskriv 2/2021. Dette gjelder kun for de som har offentlig tjenestepensjon.

Ordningen med pensjonistlønn gjelder ikke for de medlemmer som følger hovedtariffavtalens hovedregel om hybridpensjon. I en hybridpensjonsordning kan arbeid og uttak av pensjon kombineres uten fratrekk i pensjon. Uttak av pensjon påvirker således ikke retten til lønn etter hovedtariffavtalens alminnelige bestemmelser.

 

5. Lønnsjusteringer øvrige ansatte (kap. 3.4 og 5)

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (lokalt lønns- og stillingsregulativ) skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakere i disse stillingene skjer i den enkelte virksomhet. I oppgjøret for 2020 kom de sentrale parter (KA og fagforeningene) likevel med noen føringer for lønnsjusteringer i kap 3.4 og kap 5. Føringene har ulik ordlyd basert på hvilken fagforening arbeidstaker er knyttet til: 

 • For ansatte som er medlemmer i Akademikerforbundet, Delta, Presteforeningen, Fagforbundet, Forskerforbundet, Kufo, Parat og Utdanningsforbundet, legges til grunn at lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme økonomiske rammer som for arbeidstakere i kap. 4.
 • For ansatte som er medlemmer i Samfunnsviterne legges til grunn at lønnsutviklingen for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 følger frontfagets ramme.

Vi gjør oppmerksom på at dette i praksis ikke utgjør noen forskjell – rammen på 1,7 % gjelder for begge punkter. Dette vil ikke nødvendigvis si at påslagene vil være like med det som er gitt i kapittel 4 – glidning og overheng inngår i rammen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at avvik fra denne rammen for enkeltpersoner ikke er et brudd på hovedtariffavtalen.

 

6. Endringer i stillingskoder og stillingsbenevnelser

Det gjøres visse endringer i stillingskoder og stillingsbenevnelser. Noen fjernes, og noen nye innføres. Vi vil komme tilbake med stillingskode på de nye benevnelsene når hele avtalen legges ut på nett og trykkes etter gjennomgang i redaksjonskomité. Endringen gjelder følgende stillingskoder/stillingsbenevnelser:

6.1 Kapittel 3.4 Ledere

Følgende stillingskode strykes:

 • Stillingskode 4955 bygg- og anleggssjef

Ny stillingskode:

 • XXXX Driftssjef

6.2 Kapittel 4 Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Følgende stillingskoder strykes:

 • 5228 Menighetsarbeider – lønnsgruppe 1
 • 5248 Menighetsarbeider - lønnsgruppe 2
 • 5144 Menighetssekretær –lønnsgruppe 2
 • 5237 Menighetsarbeider – lønnsgruppe 3
 • 5235 Menighetspedagog – lønnsgruppe 3
 • 5248 Menighetspedagog – lønnsgruppe 4
 • 5250 Menighetspedagog – lønnsgruppe 5
 • 5241 Daglig leder i menighet - stilling uten fastsatt garantilønn
 • 5102 Kirketolk - stilling uten fastsatt garantilønn

Nye stillingskoder:

 • XXXX Pedagog i lønnsgruppe 3
 • XXXX Pedagog i lønnsgruppe 4
 • XXXX Pedagog i lønnsgruppe 5
 • XXXX Daglig leder – stilling uten fastsatt garantilønn

6.3 Kapittel 5 Lokalt lønns- og stillingsregulativ

Følgende stillingskode strykes:

 • 3241 Daglig leder i menighet

Ny stillingskode:

 • XXXX Daglig leder

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm. dir.

Ingrid B. Tenfjord
direktør

 

Vedlegg:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone