4/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2020 – resultatet kan iverksettes

Publisert: 02/02/2021
Det vises til uravstemning over Hovedtariffavtale (HTA) for organer i Den norske kirke (Dnk) pr. 01.05.2020, jf. rundskriv 1/2021 med vedlegg. Uravstemningen er nå avsluttet, og resultatet er godkjent av medlemmene. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes. Nedenfor gjennomgår vi resultatet og det praktiske rundt iverksettingen nærmere.
 

1. Innledning

1.1 Om dette rundskrivet

KA vil i dette rundskrivet gjennomgå endringene og det praktiske rundt iverksettingen av resultatet.

Dette rundskrivet gjelder kun for Den norske kirke; Kirkelig fellesråd/menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at organisasjonsmedlemmer i KA ikke omfattes av denne tariffrevisjonen, da HTA for KAs organisasjonsmedlemmer forhandles separat. Iverksetting av HTA for organisasjonsmedlemmer omtales i eget rundskriv nr. 05/2021.

Vi gjør innledningsvis oppmerksom på at det er gitt ulike sentrale lønnstillegg i kapittel 4 for ansatte i hhv. fellesråd/menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (prestetjenesten, bispedømmerådene og Kirkerådet). Den enkelte ansatte skal kun ha det lønnstillegget som gjelder for den virksomhet vedkommende er ansatt i. Det vil si at man avhengig av stillingstype enten skal ha et gitt kronetillegg eller et gitt prosenttillegg etter nærmere bestemmelser nedenfor, og ingen ansatte skal få begge deler.

1.2 Uravstemning

Ved fristenes utløp 31. januar 2021 ved midnatt hadde 226 av KAs medlemmer i Den norske kirke avgitt stemme. Av disse stemte 224 JA og 2 NEI til det anbefalte forhandlingsresultatet. Etter KAs vedtekter § 5 bokstav c vil medlemmer som ikke har avgitt stemme, anses å ha stemt JA. Oppgjøret er etter det godkjent, jf. vedtektene § 5 bokstav a jf. § 5 bokstav c. Arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent resultatet.

1.3 Om forhandlingene

Forhandlingene mellom partene, som opprinnelig skulle funnet sted før sommeren, var utsatt pga. koronapandemien og påfølgende utsettelser i forhandlinger for frontfag og øvrige sektorer. De ble isteden berammet til månedsskiftet oktober/november. Sju fagforeninger valgte å bryte forhandlingene 29. oktober etter KAs første tilbud. Ytterligere tre brøt forhandlingene 30. oktober etter KAs andre tilbud. Det ble da avtalt pause i forhandlingene med de øvrige 12 fagforeningene, frem til etter mekling.

KA møtte de 10 fagforeningene som var i brudd til mekling 10. og 11. desember 2020. Partene kom heller ikke da til enighet, og det ble streik i kirkelig sektor fra 12. desember. Meklingen ble gjenopptatt 10. januar, og partene kom til enighet om et forhandlingsresultat natt til 11. januar 2021. De øvrige fagforeningene har i forhandlinger 15. januar 2021 tilsluttet seg resultatet fra meklingen. Hele resultatet (vedlegg til Riksmeklerens møtebok) følger som vedlegg A til dette rundskrivet.

1.4 Spørsmål/veiledning samt gratis webinar

Ved spørsmål knyttet til temaer i dette rundskrivet kan KAs arbeidsgiveravdeling kontaktes. Nye tabeller for garantilønn og ansiennitetsopprykk/ -tillegg følger som vedlegg til dette rundskrivet, jf. nedenfor.

Som vedlegg B finner du også en såkalt Sway, som er en illustrasjon og nærmere forklaring på hvordan lønnsjusteringene skal gjennomføres.

I tillegg til det medfølgende materialet, vil KA førstkommende fredag 5. februar arrangere et gratis webinar om iverksettingen av lønnsoppgjøret for 2020. Dette webinaret er praktisk for de som er usikre på de justeringene som skal gjøres, eller av andre grunner ønsker en samlet gjennomgang av resultatet gjennom en nettbasert samling. Det er de samme temaene som fremkommer i dette rundskrivet som også vil tas opp i webinaret. Les mer og meld deg på webinaret senest fredag klokken 09:00 her.

1.5 Endringer i ny avtale

KA vil i dette rundskrivet kommentere og presisere en del av endringene. Rent redaksjonelle endringer/oppdateringer og andre endringer uten materielt innhold av betydning kommenteres ikke. For ordens skyld bemerkes at der det ikke er gjort endringer, videreføres avtalen som den var i forrige tariffperiode.

 

2. Økonomi

2.1 Økonomisk ramme

Lønnsoppgjøret ligger innenfor en økonomisk ramme på 1,7 %. Dette er det samme som anslaget for årslønnsveksten for frontfaget. Lønnselementene er satt sammen av sentrale lønnstillegg, overheng fra 2019 og anslag for lønnsglidningen.

Den sum den enkelte arbeidstaker får som lønnsjustering, er ikke likt med den økonomiske rammen for oppgjøret. Rammen består av summen av overheng fra 2019 til 2020, anslag glidning i 2020 (snitt av tre siste års glidning) og sentralt lønnstillegg i 2020. Disse utgjør til sammen den totale økonomiske rammen på 1,7 %. Dette innebærer at de sentrale parter ikke «starter på null» når forhandlingene begynner, da noe alltid vil være brukt opp allerede på overheng og anslått glidning.

Overheng betyr at lønnsveksten (sentrale tillegg og lokale lønnsendringer) fra året før slår ut på lønnsveksten året etter. Overheng er forskjellen mellom avtalt årslønn ved inngangen til det nye året og gjennomsnittslønnen året før.

Lønnsglidning er summen av ulike lokale lønnstillegg utover det som blir bestemt i det sentrale tariffoppgjøret. Dette kan være ansiennitetsopprykk, nytilsetting eller andre endringer i lønn som blir gjort lokalt i den enkelte virksomhet. Begge disse elementene inngår som en del av rammen (årslønnsveksten).

Årslønnsvekst (rammen) er endring i gjennomsnittlig (faktisk utbetalt) årslønn fra ett år til det neste.

2.2 Fellesråd/menighetsråd

2.2.1 Sentrale lønnstillegg pr. 01.09.2020 til ansatte omfattet av kapittel 4 pkt. 4.6 lønnsgruppe 1-5:

4/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2020 – resultatet kan iverksettes

 

 

 

 

 

Det sentrale tillegget, slik det fremgår av tabellen ovenfor, legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn med virkning fra 01.09.2020. Dette gjelder også ansatte som ligger over laveste utregnet årslønn/garantilønn og ansatte med mer enn 16 års ansiennitet. Tillegget er beregnet for full stilling, og deltidsansatte gis en forholdsmessig økning ut fra stillingsprosenten.

Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2020. Arbeidstakere som har blitt ansatt etter denne dato skal ikke ha tillegg etter denne tabellen.

Med grunnlønn menes arbeidstakers faktiske lønn, uten faste og variable tillegg. Midlertidige tillegg regnes som «faste tillegg», og inngår ikke i grunnlønnen.

I vedlegg C til dette rundskrivet gis ulike eksempler på utregning av lønnstillegget. I vedlegg D finnes ny garantilønnstabell med ansiennitetstillegg for kirkelig fellesråd/menighetsråd pr. 01.09.2020.

2.2.2 Stillinger uten fastsatt garantilønn («unormerte stillinger»)

Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199, de såkalt «unormerte stillingene», gis det et tillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn. Disse skal ikke ha sentralt lønnstillegg etter tabellen over. Grunnlaget for prosentøkningen er lønn pr. 30.04.2020. Virkningsdato er 01.09.2020.

Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn, «unormerte stillinger», som lokalt er knyttet opp til en bestemt lønnsgruppe fra 1 til 5, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.5.7 følger justeringene for den aktuelle lønnsgruppen i tabellen over, og gis ikke prosentillegg.

2.3 Rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)

Til alle arbeidstakere i rDnk (prestetjenesten, bispedømmerådene og Kirkerådet), som er plassert i kapittel 4 pkt. 4.7, gis det et prosenttillegg av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2020.

Både ansatte som er innplassert i lønnsgrupper og ansatte som er innplassert i såkalte unormerte stillinger med kun garantilønn, gis et tillegg på 0,2 %. Virkningsdato for tilleggene er 01.09.2020.

Justeringene gjelder kun de som var ansatt pr. 30.04.2020. For alle ansatte i lønnsgrupper må det kontrolleres at de ligger minst på garantilønn for sitt alternativ og ansiennitet. Nye tabeller for lønnsgrupper, samt garantilønn for de unormerte stillingene i rDnk, følger dette rundskrivet som vedlegg E.

Fjerning av lønnsalternativer fra 1. mai 2021:

De nederste 5 lønnsalternativer for prester i stillingskode 1555 Sokneprest, 0922 Kapellan og 1537 Prostiprest slettes med virkning fra 01.05.2021. Dagens alternativ 6 blir nytt alternativ 1 osv. Tilsatte innplassert i alternativ 1-5 i nevnte stillingskoder overføres til alternativ 6 med reell ansiennitet med virkning fra 01.05.21. Økonomien knyttet til dette avklares i, og blir en del av, mellomoppgjøret i 2021.

 

3. Øvrige tillegg og lønnsjusteringer

3.1 Unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere får garantilønn etter alder, etter følgende tabell pr. 01.09.2020:

4/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2020 – resultatet kan iverksettes

 

 

 

 

 

3.2 Avlønning av hovedtillitsvalgt/områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt

Med virkning fra 01.09.2020 heves minimumsavlønning av hovedtillitsvalgt/ områdetillitsvalgt/fellestillitsvalgt til kr 445 500, jf. HTA kapittel 3, pkt. 3.5.

 

4. Lokale forhandlinger for 2020 og pensjonistlønn

4.1 Ikke lokale forhandlinger i 2020 for stillinger i kapittel 4

Det ble ikke avtalt lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i 2020, verken for fellesråd/menighetsråd eller for rDnk, med bakgrunn i den økonomiske rammen i årets oppgjør.

4.2 Avlønning av alderspensjonister økt til 218 kr pr time

Fra 1. januar 2021 er timelønnen for pensjonistlønn økt til 218 kr pr time, se rundskriv 2/2021.

 

5. Lønnsjusteringer øvrige ansatte (kap. 3.4 og 5)

Lønnsoppgjøret for arbeidstakere i kapittel 3.4 (ledere) og kapittel 5 (lokalt lønns- og stillingsregulativ) skal gjennomføres i henhold til HTAs bestemmelser. Fastsetting av lønn for arbeidstakere i disse stillingene foregår normalt årlig, og i sin helhet lokalt i den enkelte virksomhet.

Nedenfor følger føringer fra protokollen knyttet rammen for justeringene etter kapittel 3.4 og 5, basert på hvilken fagforening arbeidstaker er tilknyttet. Vi gjør oppmerksom på at dette i praksis ikke utgjør en forskjell – rammen på 1,7 % er utgangspunktet begge steder. Dette vil ikke nødvendigvis si at påslagene vil være like med kapittel 4 – glidning og overheng utgjør der 1,6 % av rammen. Føringene nedenfor er en enighet mellom de sentrale parter. Vi gjør for ordens skyld likevel oppmerksom på at avvik fra denne rammen for enkeltpersoner ikke er et brudd på HTA.

For ansatte som er medlemmer i Akademikerforbundet, Creo, Delta, Presteforeningen, Diakonforbundet, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Forskerforbundet, Kufo, Lederne, Sykepleierforbundet, Parat og Utdanningsforbundet, legges til grunn at lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme økonomiske rammer som for arbeidstakere i kap. 4.

For ansatte som er medlemmer i Afag, Econa, Naturviterne, NITO, Juristforbundet, Norsk lektorlag, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene og Tekna, legges til grunn at lønnsutviklingen for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 følger frontfagets ramme.

 

6. Den økonomiske rammen for oppgjøret

6.1 Fellesråd/menighetsråd

 

Sentrale lønnstillegg                                                           0,10 %

Overheng                                                                             1,30 %

Anslag glidning                                                                    0,33 %

Årslønnsvekst:                                                                    1,73 %

Overheng til 2021:                                                                0,31 %

 

6.2 Rettssubjektet Den norske kirke:

Sentrale tillegg                                                                     0,07 %

Overheng                                                                             1,28 %

Anslag glidning                                                                    0,39 %

Årslønnsvekst:                                                                   1,74%

Overheng til 2021:                                                                0,26 %

 

 

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm. dir.

Ingrid B. Tenfjord
direktør

 

Vedlegg:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone