Forslag til ordninger om midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19

Publisert: 22/01/2021
Høringssvar til Kulturdepartementet 22. januar 2021.

Vedlagt følger høringssvar fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter til de foreslåtte ordningene for midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19.

Vennlig hilsen

KA
Øystein Dahle
Direktør, avdeling for sektorpolitikk og styring 

Jens A. Bjelland
Seniorrådgiver

 

Svar til høring om forslag til ordninger om midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for både hele Den norske kirke, inkludert 350 kirkelige fellesråd, og for flere kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, ønsker KA med dette å gi et inntrykk av hvordan de foreslåtte ordningene ser ut fra våre medlemmers perspektiver. Vi kommenterer ikke den foreslåtte ordningen for publikumsarrangementer av nasjonal verdi, da denne ikke er direkte relevant for våre medlemmer.

1. Virkningsperiode

KA registrerer at det foreslås at ordningene skal gå fram til 30. juni. Vi ville ønsket oss at man allerede nå inkluderte sommerferien i ordningenes periode. Svært mye av den frivillige aktiviteten i Den norske kirke og organisasjonslandskapet rundt, er knyttet til sommerleir. Det er leirer for barn, konfirmanter, ungdomsfestivaler, speidertreff, og liknende. De står alle i en planleggingskrise denne våren, med svært stor uforutsigbarhet knyttet til om det kan bære seg økonomisk å arrangere noe den kommende sommeren. En stimuleringsordning som allerede nå gav mulighet til å søke og motta støtte til å gjennomføre arrangementer ut uke 32 ville sikret stor frivillig aktivitet gjennom sommeren og gitt trygghet for at barn og unge får trygge og gode tilbud til sommeren. Slik det nå er foreslått, vil det ikke være mulig for mange menigheter og organisasjoner å planlegge aktivitet for sommeren, fordi de står i fare for å tape store summer om ting må avlyses eller gjennomføres på måter som er kostnadskrevende. Alternativt er det en stor fare for at den foreslåtte virkningsperioden gjør at mange av de store sommerleirene blir lagt med oppstartsdato før 30. juni, for å falle innenfor ordningen. Dette kan føre til stor skjevhet, med mange tilbud i begynnelsen av sommerferien, og nesten ingen etter den første uka i juli.

2. Tilskudd til organisasjoner etter lik prosentvis andel

KA er svært positive til at 1/3 av tilskuddene til frivillig sektor vil deles ut med grunnlag i mva-kompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner. Dette vil spesielt hjelpe organisasjoner som har måttet avlyse nesten alt i 2020, som for eksempel Søndagsskolen Norge, som for tiden har permittert alle ansatte. Samtidig er mener vi det er en dårlig løsning at ordningen skal knytte seg til mva-tallene for 2020, da aktiviteten for mange av organisasjonene da var særs lav. Vi mener ordningen må ta utgangspunkt i tallene for 2019. Først da vil den føre til gode tilskudd til de hardest rammede frivillige organisasjonene. Ved å basere ordningen på 2020-tall, vil man først og fremst oppnå å kanalisere ennå mer penger til dem som klarte å ha mye aktivitet i 2020, og lite til dem som i størst grad ligger med brukket rygg nå.

3. Tilskudd etter søknad

KA er også positive til at det videreføres en søknadsbasert kompensasjonsordning. Vi tror denne vil kunne føre til mer og ny aktivitet i 2021. Vi er i utgangspunktet bekymret for at menighetene i Den norske kirke her ikke likestilles med andre tros- og livssynssamfunn, men er glade for at det er kommet en egen ordning for blant annet Den norske kirke. Vi er også glad for at den søknadsbaserte ordningen inkluderer kompetansehevende tilbud for stabene i organisasjonene, da vi vet det er stort behov for dette.

4. Ordning for ikke-fortjenestebaserte aktører i frivillig sektor som ikke har registreringsrett i Frivillighetsregisteret

Når Den norske kirke ikke er inkludert i stimuleringsordningen for frivilligheten, er vi svært positive til at det settes av en egen pott for ikke-fortjenestebaserte aktører i frivillig sektor som ikke har registreringsrett i Frivillighetsregisteret. Vi minner om at Den norske kirkes 1100 menigheter i 2019 organiserte 94 000 frivillige i sitt arbeid med barn og unge, eldretreff, andakter, gudstjenesteliv og kulturarbeid (Årsrapport for Den norske kirke). Dette frivillige arbeidet er ikke offentlig finansiert og drives i stor grad av menighetsrådene, i motsetning til det offentlig finansierte arbeidet som ansatte driver i stor grad gjennom de kirkelige fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.

Vi er usikre på om kr 80 millioner er tilstrekkelig i denne potten, all den tid søknadsperioden strekker seg helt fram til sommeren. Vi ber derfor om at det gis rom for at ordningen kan utvides dersom den blir brukt opp i god tid før sommeren.

Til sist vil vi påpeke at det er viktig at det etableres en enkel og god søkeportal også for denne ordningen, gjerne etter mal for de andre ordningene. Vi har spesielt fått gode tilbakemeldinger på Kulturrådets nettsider og søkeportal hva angår veiledning, tydelighet og konsept, samt en godt betjent servicetelefon. Selv om ordningen for aktører i frivillig sektor som ikke kan registrere seg i frivillighetsregisteret er liten relativt sett, skal vi ikke glemme at med over 1000 menigheter i Den norske kirke, kreves det et godt administrativt apparat også for denne ordningen. Vi i KA vet at mange vil kontakte oss med spørsmål knyttet til denne ordningen, og opplever det derfor som avgjørende at det er lett for oss å finne svar og veiledning til ordningen.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone