Forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Publisert: 22/01/2021
Høringssvar til Kulturdepartementet 22. januar 2021.

Vedlagt følger høringssvar fra KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter til de foreslåtte endringene i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.  

Vennlig hilsen
KA
Øystein Dahle
Direktør, avdeling for sektorpolitikk og styring 

Jens A. Bjelland
Seniorrådgiver

 

Svar til høring om forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for både hele Den norske kirke, inkludert 350 kirkelige fellesråd, og for flere kristne barne- og ungdomsorganisasjoner, ønsker KA med dette å gi et inntrykk av hvordan de foreslåtte ordningene ser ut fra våre medlemmers perspektiver. Vi kommenterer ikke den foreslåtte endringen i § 5, kun endringen i § 3.  

Glad for endringen, forundret over argumentasjonen 

KA stiller seg svært positive til den foreslåtte endringen i § 3, tredje ledd bokstav g).

Vi har helt siden endringen ble innført vært bekymret for at formuleringen som kom inn i 2019 skulle gjøre frivillige organisasjoner skeptiske til å samarbeide tett med Den norske kirke, da formuleringen var så uklar og åpen for fortolkning at det var vanskelig å vite når man kom i fare for å miste merverdiavgiftskompensasjonen. Endringen fikk store konsekvenser, blant annet for vårt medlem IKO – Kirkelig pedagogisk senter, som av frykt for å miste sin kompensasjon, endret sammensetningen av sitt representantskap. Ikke minst fikk endringen store konsekvenser for Sjømannskirken, som på grunn av avslag på merverdiavgiftskompensasjon, har tapt kr 8 millioner til sammen i 2019 og 2020.  

Samtidig som vi er positive til endringen som nå er foreslått, er vi forbauset over departementets argumentasjon for denne. Det pekes på to forhold: At noen organisasjoner falt utenfor alle momskompensasjonsordningene. Og at det er kommet på plass en ny lov om tros- og livssynssamfunn. Det første er vi helt enige i; dette er tilfellet for Sjømannskirken. Det andre er også riktig, men vi kan ikke se at det relevant for denne saken.  

At det kom på plass en ny trossamfunnslov fra 1.1.2021, har ikke på noe vis endret relasjonen mellom Den norske kirke og Sjømannskirken. Det har heller ikke endret hva slags merverdiavgiftskompensasjonsordning Den norske kirke er inkludert i. Departementet skriver i høringsnotatet at «Innføring av ny trossamfunnslov 1. januar 2021 befester skillet mellom stat og Den norske kirke». At loven nettopp befester skillet, angir at skillet allerede var skjedd i 2017. Altså endret ny lov heller ikke substansielt på relasjonen mellom Den norske kirke og staten. Det er med andre ord vanskelig for oss å se at den nye loven skal ha noe å si for Sjømannskirkens stilling i forhold til å motta merverdiavgiftskompensasjon som en frivillig organisasjon. 

Vi mener derfor at dette endringsforslaget langt på vei understreker at det aldri forelå noen god grunn for å frata Sjømannskirken merverdiavgiftskompensasjon. Når man gjør endringer som fratar en støttemottaker noe de har fått i flere år, bør grunnlaget være tydelig: At ordningen er blitt misbrukt, at mottaker får dobbelt opp av fordeler, at de egentlig ikke er i målgruppen for ordningen, eller liknende. Endringen som nå skjer, og argumentasjonen for den, avslører at Sjømannskirken ble fratatt momskompensasjon i to år uten et godt grunnlag. Endringen bør derfor også gi grunnlag for departementet til å vurdere å godtgjøre Sjømannskirken for tapene de er blitt påført, spesielt etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet nå har avvist deres klage.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone