1/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2020 - uravstemning

Publisert: 15/01/2021
Etter brudd i forhandlingene, mekling, streik og ny mekling, kom KA og 10 av 22 fagforeninger i Den norske kirke den 11. januar 2021 til enighet i forhandlingene om ny HTA for perioden 01.05.2020-30.04.2022. 15. januar 2021 ble det avholdt forhandlinger med de resterende 12 fagforeningene, og disse sluttet seg til forhandlingsresultatet. Resultatet er i tråd med oppgjøret i frontfaget og sammenlignbare sektorer, med en ramme på 1,7 %. Iht. KAs vedtekter går forslaget nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist 31. januar 2021 ved midnatt.

Se hele rundskrivet som pdf her.

Forhandlingene og meklingen

Forhandlingene mellom partene, som opprinnelig skulle funnet sted før sommeren, var utsatt pga. koronapandemien og utsettelser i forhandlinger for frontfag og øvrige sektorer. De ble isteden berammet til månedsskiftet oktober/november. Sju fagforeninger valgte å bryte forhandlingene 29. oktober etter KAs første tilbud. Ytterligere tre brøt forhandlingene 30. oktober etter KAs andre tilbud. Det ble da avtalt pause i forhandlingene med øvrige 12 fagforeningene, frem til etter mekling.

KA møtte de 10 fagforeningene som var i brudd til mekling 10. og 11. desember 2020. Partene kom heller ikke da til enighet, og det ble streik i kirkelig sektor fra 12. desember. Meklingen ble gjenopptatt 10. januar, og partene kom til enighet om et forhandlingsresultat natt til 11. januar 2021. De øvrige fagforeningene har i forhandlinger 15. januar 2021 tilsluttet seg resultatet fra meklingen. Hele det anbefalte forslaget (vedlegg til Riksmeklerens møtebok) følger som vedlegg til dette rundskrivet.

Dette rundskrivet gjelder kun virksomheter i Den norske kirke – HTA for organisasjonsmedlemmer forhandles separat.

 

Hovedpunkter

Økonomi – fellesråd/menighetsråd HTA kapittel 4 pkt. 4.6

For ansatte i lønnsgrupper i HTA kapittel 4 som var ansatt pr. 30.04.20 i fellesråd/menighetsråd gis et kronebeløp i tillegg i hel stilling, med virkning fra 01.09. 2020 i henhold til tabellen nedenfor. Deltidsansatte gis tillegg forholdsmessig ut fra stillingsprosent.

Det gis følgende sentrale tillegg til de ulike lønnsgrupper og ansiennitetstrinn med virkning pr. 01.09.2020:

1/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2020 - uravstemning

Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres i henhold til dette.

Unormerte stillinger kapittel 4:

  • Til ansatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199 (unormerte stillinger i kapittel 4) gis det et tillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2020, med virkning fra 01.09.2020.
  • Ansatte i unormert stilling som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe fra 1 til 5, jf. HTA kapittel 4, pkt. 4.5.7 får kun tilleggene i denne lønnsgruppen, og ikke prosenttillegg for unormerte stillinger.

Økonomi – rettssubjektet Den norske kirke HTA kapittel 4 pkt. 4.7

Det gis et tillegg til alle arbeidstakere i kapittel 4 på 0,2 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2020, med virkning fra 01.09.2020.

De nederste 5 lønnsalternativer for prester i stillingskode 1555 Sokneprest, 0922 Kapellan og 1537 Prostiprest slettes med virkning fra 01.05.21. Dagens alternativ 6 blir nytt alternativ 1 osv. Tilsatte innplassert i alternativ 1-5 i nevnte stillingskoder overføres til alternativ 6 med reell ansiennitet med virkning fra 01.05.21. Økonomien knyttet til dette avklares i, og blir en del av, mellomoppgjøret i 2021.

I tillegg er det blant annet avtalt følgende på lønn/økonomi:

  • Minstelønn for unge arbeidstakere er justert, og følger som tidligere en gitt prosent av garantilønn ved 0 års ansiennitet i lønnsgruppe 1.
  • Lokale lønnsforhandlinger – HTA kapittel 3 (ledere) og kapittel 5:
  • For ansatte som er medlemmer i Akademikerforbundet, Creo, Delta, Presteforeningen, Diakonforbundet, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Forskerforbundet, Kufo, Lederne, Sykepleierforbundet, Parat og Utdanningsforbundet, legges til grunn at lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 må følge de samme økonomiske rammer som for arbeidstakere i kap. 4.
  • For ansatte som er medlemmer i Afag, Econa, Naturviterne, NITO, Juristforbundet, Norsk lektorlag, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene og Tekna, legges til grunn at lønnsutviklingen for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 følger frontfagets ramme.
  • I særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke er det gjort justeringer i bestemmelsene om ektefellepensjon og barnepensjon. Tilsvarende endringer er gjort på kommunalt område. Dette innebærer ikke materielle endringer, men er en samordning og samling av reglene om beregning.

 

Partssammensatte utvalg

Det er opprettet fire nye sentrale partssammensatte utvalg som skal se på ulike temaer i den kommende tariffperioden. Utvalgene har følgende tema: «Heltid», «Lønnsgruppe 4B», «Ny, felles innretning på tilleggslønnssatser i Den norske kirke» og «Fremtidig lønnssystem i Den norske kirke».

De to sistnevnte er et viktig steg mot et felles lønnssystem med felles tilleggslønnssatser for alle tilsatte i Den norske kirke. Partene er enige om både intensjon om felles systemer og satser, og bakgrunnen for dette arbeidet, herunder en erkjennelse av at kveld, helg, natt og helligdager er en del av normalarbeidstiden for mange kirkelig ansatte. Tilleggslønnssatsene må gjenspeile dette. Dersom partene ikke kommer til enighet om satser, skal disse avgjøres av en egen nemnd, der Riksmekleren oppnevner en nøytral leder, og KA og arbeidstakersiden oppnevner like mange medlemmer hver.

 

Økonomi

Kostnadene ved de enkelte elementene i oppgjøret for kapittel 4 er beregnet slik:

Fellesråd/menighetsråd, HTA kapittel 4 pkt. 4.6

Element: Kostnad
Overheng: 1,30 %
Anslag glidning: 0,33 %
Lønnstillegg: 0,10 %
Totalt – beregnet årslønnsvekst: 1,73 %
Overheng til 2021: 0,31 %

Rettssubjektet Den norske kirke (rDnk), HTA kapittel 4 pkt. 4.7

Element: Kostnad
Overheng: 1,28 %
Anslag glidning: 0,39 %
Lønnstillegg: 0,07 %
Totalt – beregnet årslønnsvekst: 1,74 %
Overheng til 2021: 0,26 %

 

Uravstemning – KAs vedtekter

I KAs vedtekter § 5 er det fastsatt følgende om godkjenning av Hovedtariffavtalen:

a) Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant tilsluttede medlemmer som omfattes av avtalene, jf. § 4. […]

b) […]

c) Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 2/3 av de omfattede medlemmene svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslaget. Disse medlemmene må i tillegg representere minst halvparten av arbeidstakerne som omfattes av tariffavtalen. Medlemmer som ikke avgir stemme, anses å ha stemt ja til forhandlingsresultatet. Antall arbeidstakere i faste stillinger pr. 1. desember det foregående år legges til grunn. Alle tilsluttede medlemmer etter § 4 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. […]

 

Styrets anbefaling

Styret i KA har behandlet det anbefalte resultatet, og er fornøyde med dette. Styret anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemningen.

 

Stemmerett, prosedyre, frist

Det er KAs medlemmer som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten som kan avgi stemme, jf. vedtektene. Siste frist for KAs medlemmer til å avgi stemme er satt til 31. januar ved midnatt.

Det vil kun bli gjennomført elektronisk/digital avstemning. Lenke til avstemning vil bli sendt direkte til den enkelte kirkeverges/daglige leders/direktørs e-postadresse. Denne vil komme i løpet av fredag 15. januar. Hver virksomhet skal kun få én e-post, og det vil kun være mulig å benytte avstemningslenken én gang. E-posten med lenke kan videresendes til andre dersom det ikke er kirkeverge/daglig leder/direktør som skal gjennomføre avstemningen.

Når du skal stemme må du oppgi virksomhetens navn, ditt navn, din stilling/verv, dato for vedtaket om å stemme ja eller nei, samt deres stemme.

Dersom det skulle oppstå tekniske problemer, du ikke har mottatt e-post med lenke, eller det ikke er mulig for dere å stemme elektronisk, kan du kontakte Helge Solberg Mathisen, eventuelt ring oss på 23 08 14 00.

 

Utbetaling av ny lønn

Det skal ikke utbetales ny justert lønn før Hoved­tariffavtalen er godkjent av partene – herunder også arbeidstakerorganisasjonene. Det vil bli gitt melding om resultatet av uravstem­ningen og svar fra arbeidstakerorganisasjonene på KAs nettsider så snart det fore­ligger, sannsynligvis 1. februar. Det vil da bli sendt ut et iverksettingsrundskriv.

 

Spørsmål eller behov for mer informasjon

Hele det anbefalte forslaget, vedlegg til Riksmeklerens møtebok av 11.01.2021, ligger vedlagt. Dersom noe er uklart i det anbefalte forslaget, eller du av andre grunner har spørsmål til det materielle innholdet kan du kontakte arbeidsgiveravdelingen i KA. Vi presiserer at denne uravstemningen kun gjelder HTA for organer i Den norske kirke, og at HTA for organisasjonsmedlemmer i KA har separat forhandling og uravstemning.

 

Marit Halvorsen Hougsnæs   
adm. dir.                                                                                                                   

Ingrid B. Tenfjord
direktør, arbeidsgiveravdelingen

 

Vedlegg: Vedlegg til Riksmeklerens møtebok 11.01.21.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone