Mindre å gjøre på jobben? Her er litt å ta tak i

Photo by Magnet.me on Unsplash
Publisert: 04/01/2021
Har mange av de vanlige arbeidsoppgavene falt bort på grunn av flere korona-restriksjoner? Her er våre tips til hvordan dere kan bruke tiden til noe meningsfylt.

KA laget våren 2020 en liste med mulige alternative oppgaver til ansatte der store deler av den ordinære driften er innstilt. De nyeste koronatiltakene fra 4. januar 2021 kan mange steder gi grunnlag for å se på en slik liste på nytt.

Vi har derfor nå revidert oversikten over forslag til alternative oppgaver for ulike yrkesgrupper – i tillegg til en oversikt over oppgaver som hele staben gjerne kan gjøre. Denne oversikten gjelder i hovedsak arbeidstakere i Den norske kirke, men kan også gi inspirasjon til andre virksomheter.

Kateketer, menighetspedagoger og annet trosopplæringspersonell:

 • Planlegge aktiviteter for våren/sommeren
 • Utvikle og legge ut rebuser, vandringer el.l. i naturen og annonsere dette på menighetens digitale ressurser
 • Kompetanseutvikling; lese faglitteratur eller finne inspirasjon og faglige ressurser på nettet – delta på nettkurs osv.
 • Jobbe med/revidere plan for trosopplæring, herunder evaluere konfirmantopplegget, gjerne i samråd med prest og andre samarbeidspartnere. Spesielt aktuelt for dem med oppstart på høsten.
 • Sørg for å holde kontakt med barn, unge og familier knyttet til menigheten, og særlig de frivillige inn mot barne- og ungdomsarbeidet. Kanskje lage en enkel nettbasert samling/hilsen til disse?
 • Les deg opp på ny læreplan for skolen som var virksom fra høsten 2020. Dersom det er mulig, revidere skole-kirke-planen i samarbeid med skolene.
 • Etablere «walk-and-talk» som et tilbud til ungdommer/unge voksne/studenter, dersom det er mulig.

Diakoner:

 • Planlegge vår/sommer
 • Kartlegging og organisering av ulike tiltak for kontakt med eldre/syke som er isolert og knyttet til menigheten, og sørge for et organisert opplegg med frivillige eller andre tilsatte for at disse blir kontaktet jevnlig pr telefon eller lignende.
 • Oppfølging av eldre, syke og ensomme i menigheten, for eksempel ved å ringe..
 • Kompetanseutvikling – lese faglitteratur.
 • Etablere “walk-and-talk" som et tilbud i menigheten, dersom det er mulig.

Kirketjenere:

 • Ta bilder av inventar i kirken og legg det inn i inventarmodulen i Kirkebyggdatabasen. Er du i tvil på hvordan du jobber i databasen, finner du informasjonsvideoer her. Denne oppgaven egner seg også for andre som har tid til overs.
 • Gå gjennom brannpermen. Er det ting som bør oppdateres og/eller endres?

Kirkemusikere:

 • Kompetanseutvikling/oppdatering innenfor eget fagfelt
 • Gjennomtenke bruk av digitale medier i det ordinære arbeidet etter krisen – eks øve med solister digitalt der det er hensiktsmessig?
 • Øving og innstudering av større orgelverk til bruk på konserter og gudstjenester
 • Rydding og katalogisering av notearkiv
 • Søknadsskriving og planlegging av konsertprosjekter (langsiktig)
 • Instrumentvedlikehold, stemming av rørstemmer på orgel
 • Salmeplanlegging
 • Utarbeidelse av gudstjeneste-agender
 • Planlegging av korprosjekter og innstudering av kormusikk
 • Arrangering og komponering

Prester:

 • Ta en telefon til folk i menigheten. Begynn gjerne med dem som bor alene.
 • Forberede ideer/utkast til prekener.
 • Kompetanseutvikling – lese faglitteratur – ta nettkurs
 • Langtidsplanlegge for 2021
 • I samråd med kateket/menighetspedagog og andre samarbeidspartnere, evaluere konfirmantopplegget. Spesielt aktuelt for dem med oppstart på høsten.
 • Salmeplanlegging
 • Utarbeidelse av gudstjenesteagendaer
 • Ideutvikling – hvordan videreutvikle sosiale medier og digitale plattformer?
 • Les deg opp på ny læreplan for skolen som var virksom fra høsten 2020. Dersom det er mulig, revidere skole-kirke-planen i samarbeid med skolene.
 • Kirkebokføring.

Kontoransatte:

 • Gjennomgå arkivsituasjonen; Hva bør kasseres, og hva trengs av tiltak for å få orden på arkivet og arkivrutiner i virksomheten?
 • Kompetanseutvikling – lese faglitteratur – ta nettkurs.
 • Planlegge og iverksette (bedre) håndtering av digital kollekt både under koronatiden og etterpå.
 • Oppdatere og videreutvikle digitale medier og digitale samhandlingsmåter.
 • For kontoransatte ev ledere, er gjennomgang av GDPR-rutiner og personalinformasjon en aktuell oppgave. Rydde personalmapper, eposter med personalia, slette profilbilder av tidligere ansatte med mer.
 • Gjennomgang av hele HMS-permen/-rutinene.
 • Ajourføring av festeregisteret, eventuelt utsending av festeavgift.

Alle ansatte:

 • Registrering av kirkeinventar i Kirkebyggdatabasen, jf. punkt over for kirketjenere.
 • Gjennomgå virksomhetens hjemmesider, og sørg for oppdatert og god informasjon. Skriv bedre tekster om virksomheten.
 • Ta gode bilder av kirken, gravplassen, ansatte og andre relevante motiver for senere bruk på nettsider og sosiale medier og til pressen.
 • Rydding og vask i fellesarealer, kjellere, boder og lagerrom.
 • Skaffe og sørge for utdeling av oppmerksomhet (blomster eller annet) til frivillige medarbeidere, eldre/syke som er isolert, eller som påskjønnelse til virksomheter som står på ekstra i nærmiljøet.
 • Bli med i arbeidet med å ha kontakt med eldre/syke som er isolert og knyttet til menigheten.
 • Gjennomtenke hvordan man kan forbedre og utvikle partssamarbeidet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.
 • Få etablert tillitsvalgtordning dersom dere ikke har det.
 • KA har korte webinarer/nettkurs om en rekke ulike temaer. Bruk gjerne disse som kompetansehevende tiltak i staben.  
 • Utarbeide nytt informasjonsmateriell, for eksempel om de ulike tilbudene man har, om kirken og kirkeinventar eller om gravplassene.
 • Gå over ulike praksis og rutiner (for eksempel for soknebud, dåpssamtaler, hvordan man tar imot nye medlemmer mv).
 • Der det holdes åpne kirker, kan ansatte benyttes til vakthold, vasking og informasjonsarbeid i den forbindelse.
 • Vektlegge møtepunkt med enkeltpersoner, gjerne av diakonal karakter.

Arbeid for andre arbeidsgivere:

Det er ikke generell adgang til å omplassere til arbeid for andre arbeidsgivere, for eksempel kommunen, uten arbeidstakers samtykke. Det bør likevel vurderes om man skal kartlegge for eksempel helsepersonell i staben samtidig som behovet for helsepersonell sjekkes ut med kommunen. I slike tilfeller er det mest aktuelt med permisjon, og at arbeidsforholdet i sin helhet overtas av kommunen. Det kan også være aktuelt å tilby annen arbeidskraft til kommunen dersom dere har kapasitet og kommunen har behov, lønnet enten av kirke eller kommune.

Drøfting mv

Arbeidsgiver har innenfor styringsretten stor åpning for omdisponering til andre oppgaver, arbeidstider eller arbeidssteder for de som har fått endringer i sitt arbeid som følge av koronapandemien. Vi forutsetter at dette, særlig der det er betydelige endringer, er drøftet med tillitsvalgte og gitt god informasjon til arbeidstakere.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone