Stortingsflertallet ber om pensjonsløsning for menighetsbarnehagene 

Illustrasjonsfoto: Frogn kommune/CC BY-SA 2.0
Publisert: 09/12/2020
Høyre, Frp, Venstre og KrF anerkjenner at menighetsbarnehagene er «i en særegen og utfordrende situasjon».

Det foreslåtte pensjonskuttet til private barnehager i regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett ville ha rammet menighetsbarnehagene hardt. En forskriftsendring, varslet på Dagsnytt 18 av statssekretær Anja Johansen (V) i debatt med KAs Jens A. Bjelland, gir kommunene plikt til å dekke faktiske pensjonsutgifter høyere enn pensjonspåslaget fra kommunen. 

Dette bedrer situasjonen noe for menighetsbarnehagene, men forbeholdet om at dette kun gjelder «oppad begrenset til kommunen sine» pensjonsutgifter ville ha gitt mange menighetsbarnehager problemer likevel.

«Ber regjeringen vurdere alternative løsninger»

I budsjettavtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet er det foreslåtte pensjonskuttet tatt ut, men mange menighetsbarnehager utfordres fortsatt av at deres pensjonsutgifter av historiske årsaker overstiger pensjonsutgiftene i kommunale barnehager. 

Dette har Utdannings- og forskningskomiteens merket seg, og i innstillingen til statsbudsjettet heter det: 

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til pensjonsforpliktelsene som menighetsbarnehagene har fra avtaler inngått tilbake fra 70- og 80-tallet. Disse er inngått med den oppfatning at tjenestepensjonsordningene hos ideelle aktører skulle være tilsvarende offentlige ordninger for å sikre mobilitet blant de ansatte. Dette er avtaler som kan overgå kommunenes makstak for tilskudd gitt dagens situasjon og med lovendring av 2004 ble reguleringsforpliktelsen av tjenestepensjonene endret slik at arbeidsgivere har ansvar for å betale en årlig reguleringspremie for nåværende og tidligere tilsatte i overskuelig fremtid. Dette setter mange av menighetsbarnehagene i en særegen og utfordrende situasjon med forpliktelser som overgår kommunenes makstak for tilskudd i dagens situasjon, og flertallet ber regjeringen vurdere alternative løsninger på denne problemstillingen.»

– Mange er bekymret

KA har det siste året blitt kontaktet av flere medlemsbarnehager som urolige for økonomien sin, blant annet på bakgrunn av utgifter til pensjon.  

– Regjeringens forslag om kutt i pensjonstilskuddet gav oss en god anledning til å få ekstra oppmerksomhet på pensjonskostnader i ideelle barnehager. Det er helt urimelig at ideelle barnehager skal rammes økonomisk av forutsetninger som ble satt av kommunene for 30-40 år siden, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA.  

Han er glad for at Stortinget har lyttet til innspillene fra KA og ser fram til hvordan regjeringen vil følge opp saken. Dahle sier at KA også arbeider for en ordning som kan dekke historiske pensjonskostnader for ideelle virksomheter som har utført offentlige velferdstjenester for kommunene. 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone