Kirkevalg – overordnede problemstillinger

Publisert: 30/11/2020
Høringssvar til Kirkerådet 30. november 2020.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har som medlemmer de av kirkens valgte organer som er arbeidsgivere. KAs anliggende i denne høringen er derfor å støtte opp om de forslag som vil gi våre medlemmer størst mulig demokratisk legitimitet i sitt virke, så kirkelig sektor kan kjennetegnes av handlekraftige arbeidsgivere med god forankring organisasjonen. KA synes derfor det er positivt at Kirkerådet arbeider aktivt for å utvikle forbedre ordninger for det kirkelige demokrati gjennom valgordninger som kan styrke valgoppslutning og tillit til gjennomføring av kirkevalget.

Vi vil samtidig utfordre Kirkerådet til en bredere tilnærming for å styrke legitimiteten til kirkedemokratiet. Vi mener det er behov for økt oppmerksomhet når det gjelder demokratisk kultur i kirken og rammebetingelser for de som er valgt inn i styringsorganer. Det er også behov for å vurdere sammensetning av bispedømmerådene og Kirkemøtet.

Flere av de spørsmål som reises i høringen omhandler problemstillinger der KAs styrende organer ikke har utviklet noen klar politikk. I denne høringsuttalelsen velger vi derfor å uttale oss kun om spørsmål 5 og 7.

Spørsmål 5 Tid og sted og sted for valg

I lys av Kirkemøtets tidligere uttalelser og KIFOs funn fra kirkevalget i 2019 om valgoppslutning, støtter KA en videreføring av bestemmelsen om at kirkelige valg skal holdes samtidig med offentlige valg og i umiddelbar nærhet av lokalene der det offentlige valget gjennomføres. KA støtter her Kirkerådets vurdering om at det er tilstrekkelig at dette tas inn i kirkevalgreglene.

Spørsmål 7 Forhåndsstemming

KA støtter Kirkerådets vurdering om at man velger ut noen nasjonale tidspunkt for forhåndsstemming. Årsaken er mulighetene dette gir for å øke oppslutningen om kirkevalget. Forutsetningen for dette er at tidspunktene er kunngjort lenge nok i forveien til det enkelte kirkelige fellesråd, samt at det ikke er mer enn to timer i uka som er nasjonalt fastlagt. Utover dette vil det enkelte fellesråd kunne organisere forhåndsstemming i sitt område selv. Det at man dermed går bort fra regelen om forhåndsstemming på minst et kirkekontor i fellesrådsområdet i ordinær åpningstid vil frigjøre ressurser for de kirkelige fellesrådene.

 

Vennlig hilsen
KA

Øystein Dahle
Direktør, avdeling for sektorpolitikk og styring

Jens A. Bjelland
Seniorrådgiver

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone