Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangører som følge av covid-19 - stimuleringsordning for kultursektoren 1. oktober - 31. desember 2020

Publisert: 11/10/2020
Høringssvar til Kulturdepartementet 11.10.20.

Bakgrunn

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter organiserer om lag 430 medlemmer i kirkelig og frivillig sektor, blant annet rettssubjektet Den norske kirke og alle landets kirkelige fellesråd. I perioden som denne forskriften vil gjelde for, skal det arrangeres mange hundre julekonserter i landets 1600 kirkebygg. Mange av disse blir arrangert av lokalkirken ved menighetsrådene, mens mange blir arrangert av leietakere av kirken.

Innspill til forskriften

Forskriftens § 3 fastholder at tilskudd kan gis til arrangører som «[...] mottok under 60% av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019». Kirkeloven fastslår at mens kirkelig fellesråd har ansvar for utleie av kirken, har menighetsrådet ansvar for å «vekke og nære det kristelige liv i soknet». Videre fastslår den som skranke i § 3 a) at søkere ikke kan være registrert i Frivillighetsregisteret.

Om konserter der kirken leies ut

Av julekonsertene som blir arrangert i kirkene omkring i landet i tiden før jul, anslår vi at om lag halvparten er arrangert av det lokale menighetsråd, mens den andre halvparten er arrangert av leietakere av kirken.

  • KA støtter at forskriften gir leietakere som hovedarrangører av kirkekonserter anledning til å søke om tilskudd etter ordningen
  • KA vil be departementet vurdere om hvorvidt kravet om at søkere ikke kan være registrert i Frivillighetsregisteret skal bestå. Dette fordi mange av leietakerne av kirker til julekonserter, som samarbeider med profesjonelle artister og musikere, er organisert som foreninger eller stiftelser. Dette gjelder for eksempel Oslo Domkor og Nidarosdomens guttekor. Det vil være uheldig om disse ikke vil være inkludert i ordningen.

Om konserter arrangert av menighetsråd i Den norske kirke

Den norske kirke er som andre trossamfunn, støttet av det offentlige. Dette skjer gjennom kommunale og statlige tilskudd. Tilskuddet fra staten går til rettssubjektet Den norske kirke ved Kirkerådet, mens det kommunale tilskuddet går til kirkelig fellesråd i den enkelte kommune. Menighetsråd får derimot ikke slik støtte fra det offentlige. Ifølge kirkelovens § 9 er menighetsrådets oppgave å «vekke og nære det kristelige liv i soknet». Dette gjøres gjennom innsamlede midler og arrangementsinntekter. For menighetsråd er julekonserter en kombinasjon av nettopp en måte å løse sin oppgave på, og skaffe finansiering. Ved å arrangere julekonserter bidrar man både til å nære det kristelige liv i soknet, samt skaffe billettinntekter som kan finansiere nye kulturtiltak i menigheten. Menighetsråd i Den norske kirke kan ikke etter gjeldende lov registreres i Frivillighetsregisteret, og er dermed utelukket fra å søke støtte til fra tiltakspakken som er administrert gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  • KA vil påpeke at det vil være svært viktig for mange hundre julekonserter omkring i landet, at man i forskriften skjelner mellom de forskjellige organer i Den norske kirke når man tolker kravet om mindre enn 60% offentlig tilskudd. Vi foreslår derfor at formuleringen i § 3, første ledd, legges til et tredje punktum: «Menighetsråd i Den norske kirke regnes som arrangører på selvstendig grunnlag».

Med vennlig hilsen
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Jens A. Bjelland
Seniorrådgiver 
Avdeling for sektorpolitikk og styring

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone