Bispemøtet avviser reservasjonsrett mot samarbeid

Olav Fykse Tveit er preses i Bispemøtet i Den norske kirke. Foto: Bo Mathisen/Kirkerådet
Publisert: 16/10/2020
– Ved å fastholde likestilling mellom kvinner og menn som kirkens offisielle syn også når det gjelder prestetjenesten, er spørsmålet om reservasjonsrett samtidig også rettslig avklart, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

I KAs rundskriv om arbeidsgivers aktivitetsplikt og forebygging av diskriminering og trakassering, publisert 24. september i år, var dette konklusjonen, gitt at Den norske kirkes syn på kvinners prestetjeneste ble fastholdt. Her heter det:

«Innenfor rammen av Den norske kirke, som i lang tid har anerkjent kvinner og menns like rettigheter til å utøve prestetjeneste, vil det således ikke kunne påberopes reservasjonsrett mot å samarbeide med kvinnelige prester. Arbeidsgivers eventuelle tilrettelegging for disse arbeidstakerne vil med dette bakteppet kunne innebære at arbeidsgiver selv utøver diskriminering på grunnlag av kjønn, i strid mot forbudet mot diskriminering».

– Rettslig avklart for Den norske kirke

– Ved å fastholde likestilling mellom kvinner og menn som kirkens offisielle syn også når det gjelder prestetjenesten, er spørsmålet om reservasjonsrett samtidig også rettslig avklart for Den norske kirkes del. Kirkelige arbeidsgivere er med dette også pålagt å være aktive for å forebygge diskriminering av kvinnelige prester, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Saken har blitt aktualisert den siste tiden etter en debatt som startet i Vårt Land og der sokneprest i Sogndal, Mikael Bruun, gikk ut med sin motstand mot kvinnelige prester.

– Kallet må utøves i fellesskap

«Etter denne ukens bispemøte fastholder biskopene at både kvinner og menn har sin rettmessige plass som prester i Den norske kirke. Dette har vært klart som det offisielle syn og ordning i flere tiår, og det er uttrykt i Kirkemøtevedtak og i alle nåværende biskopers ordinasjonspraksis», heter det i pressemeldingen fra Bispemøtet.

 – Å være prest er et kall til en tjeneste i ord og sakrament. Det må utøves i fellesskap. En prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger, sier preses i Bispemøtet i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, i en pressemelding fredag.

– Viktig å sette på dagsorden

– Som arbeidsgivere har biskopene etter likestillings- og diskrimineringsloven også plikt til å fremme likeverd og forebygge kvinnediskriminering. Denne plikten går lenger enn til å avvise reservasjonsretten, sier KA-sjefen.

Loven stiller blant annet krav om aktivt, målrettet og planmessig arbeid for å fremme likestilling i egen virksomhet. Hvordan dette gjøres skal dokumenteres. Den enkelte arbeidsgiver vil ut fra loven kunne bli vurdert ut fra om man har gjort nok både for å forebygge diskriminering og for å løse eventuelle problemer.

– At biskopene nå har satt dette på dagsorden er viktig, og jeg regner med at både de og kirkens øvrige arbeidsgivere vil drøfte videre oppfølging av dette i tiden fremover, sier Hougsnæs.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone