Stresset over høringsmengden? Vi hjelper deg med sorteringen

Photo by Wesley Tingey on Unsplash
Publisert: 14/10/2020
Kirkerådet har en rekke saker ute på høring. Her er KAs guide til menighetsråd og kirkelig fellesråd om hvem som bør svare på hva – og hva som er viktigst.

De siste dagene har Kirkerådet sendt ut e-post til en rekke organer i Den norske kirke med informasjon om pågående høringer. Flere av disse er knyttet til overgangen fra kirkelov til trossamfunnslov, med svarfrist 30. november. I tillegg er det flere andre saker ute på høring med ulike svarfrister.

Etter henvendelser fra medlemmer har direktør i avdeling for sektorpolitikk og styring i KA, Øystein Dahle, laget denne guiden.

 

Kirkevalg – overordnede problemstillinger

Dette er saken: Forslag som angår gjennomføring av kirkevalget i 2023. Skal behandles på Kirkemøtet 2021. Både valg til menighetsråd og til bispedømmeråd/Kirkemøtet omfattes av forslagene.

Sentrale spørsmål:

 • Forslag om at ordningen med en kandidatliste fra en nomineringskomite i bispedømmet foreslås avviklet til fordel for lister fra ulike nomineringsgrupper. Forslaget gir sterke incentiver til etablering av faste grupperinger (“kirkepartier”).
 • Tid og sted for kirkevalget
 • Personvalgregler

Disse bør svare: Menighetsrådene og andre som har synspunkter på gjennomføring av kirkevalg og utvikling av kirkedemokratiet

Svarfrist: 30. november

Anbefalt prioritet: Høy

Høringsnotat (22 sider)
Høringssvar legges inn i dette skjemaet. Dere kan mene noe om de spørsmålene dere selv vil, og det er ikke nødvendig å svare på alt.

 

Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler

Dette er saken: En omfattende kirkelov vil bli erstattet av trossamfunnsloven fra og med 2021. Kirkemøtet vedtok i 2019 Kirkeordning for Den norske kirke som i stor grad fastsetter et kirkelig regelverk som erstatning for bortfallet av kirkeloven. Kirkerådet foreslår noen justeringer i den allerede vedtatte kirkeordningen og noen ekstra bestemmelser i underliggende regelverk. Forslagene skal behandles på Kirkemøtet 2021.  

Sentrale spørsmål:

 • Menighetsråd kan vedta at et menighetsrådsmedlem må tre ut av rådet ved brudd på bestemmelser i taushetsplikten
 • Kirkerådet kan frata vervet til rådsmedlemmer ved alvorlige kriminelle forhold mv i tilknytning til tjeneste eller verv
 • Biskopens vedtak om ombygging og utvidelse av kirkebygg kan påklages til Kirkerådet

Disse bør svare: Forslagene berører direkte rammer for arbeidet både i menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Svarfrist: 30. november

Anbefalt prioritet: Middels

Høringsnotat (16 sider)
Høringssvar sendes på e-post.

 

Langtidsutleie av kirker

Dette er saken: Det foreligger i dag ikke noe regelverk e.l. som gir rammer for å håndtere saker ved langtidsutleie av kirker som er tatt ut av ordinær bruk. Forslaget åpner for at kirker kan leies ut til en leietaker på en måte som medfører at menigheten selv ikke lenger kan disponere kirken.

Sentrale spørsmål:

 • Hvilke av soknets organer skal fremme en søknad om godkjenning av langtidsutleie?
 • Hvem skal godkjenne en søknad om langstidsutleie?
 • Skal avgjørelsen kunne påklages?

Disse bør svare: Menighetsråd og kirkelig fellesråd der det kan være aktuelt å vurdere der det er aktuelt å ta kirkebygg ut av ordinær menighetsbruk.

Svarfrist: 30. november

Anbefalt prioritet: Høy prioritet for mulig berørte menighetsråd og kirkelig fellesråd. Middels eller lav prioritet for andre.

Høringsnotat (10 sider)
Høringssvar sendes på e-post.

 

Kvalifikasjonskravutvalgets rapport

Dette er saken: Et utvalg har gjennomgått kvalifikasjonskravene for diakon, kantor, kateket og prest. Utvalget foreslår både endringer i kvalifikasjonskravene og prosedyrer for godkjenning. Eventuelle endringer i dagens regelverk vil kunne bli behandlet av Kirkemøtet i 2021. Høringsinstansene tar stilling til utvalgets forslag, disse er ennå ikke behandlet i Kirkerådet.

Sentrale spørsmål/forslag:

 • Avvikling av ordningen med at en evalueringsnemd kan godkjenne alternativ kompetanse som grunnlag for å bli prest.
 • Avvikling av ordning med unntak fra utdanningskravene på grunnlag av særlige kvalifikasjoner/alternativ kompetanse
 • Videreføring av utdanningsnivå for diakon, kantor og kateket.  

Disse bør svare: Kirkelige arbeidsgivere som har bred erfaring med gjeldende kvalifikasjonskrav, og som har erfaringsbaserte synspunkter på sentralt fastsatte kvalifikasjonskrav for lokalt tilsatte.

Svarfrist: 30. november

Anbefalt prioritet: Høy prioritet for kirkelig fellesråd som har mange tilsatte i vigslede stillinger. Middels prioritet for andre fellesråd. Lav prioritet for menighetsråd uten arbeidsgiveransvar, med unntak av de som har klare synspunkter på f.eks. ordningen som åpner for godkjenning av alternativ kompetanse.

Høringsnotat (4 sider)
Utredningen fra kvalifikasjonskravutvalget (51 sider)
Høringssvar sendes på e-post.

 

Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer

Dette er saken: Forslag om regelverk som åpner for en fast ordning for fjernmøter i menighetsråd, kirkelig fellesråd og Kirkerådet. Fjernmøter innebærer at en eller flere deltagere ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Forslaget innebærer kun at det gis adgang til at rådsmøter kan gjennomføres som fjernmøte, det er derfor ingen plikt til å innføre fjernmøter som fast ordning.

Sentrale spørsmål: Fjernmøter som permanent ordning, og hvilke konsekvenser dette har for gjennomføring av møter, møteoffentlighet osv.

Disse bør svare: Menighetsråd og kirkelig fellesråd som har klare synspunkter på en ordning med gjennomføring av fjernmøter.

Svarfrist: 30. november

Anbefalt prioritet: Middels til lav prioritet.

Høringsnotatet (8 sider)
Høringssvar sendes på e-post.

 

Kristne migranter

Dette er saken: Kirkemøtet skulle egentlig behandle en sak frivillighet våren 2020, men dette møtet ble avlyst. Et forkortet Kirkemøte gjennomføres 8.-11. oktober, og her vil det bli behandlet færre saker, og det vil ikke bli komitébehandling. Kirkerådet har derfor bestemt at saken om kristne migranter skal få en alternativ behandling som bl.a. inkluderer denne høringen der det primært er bispedømmerådene som er høringsinstans.

Sentrale spørsmål: Dette er mest en sak for refleksjon om og drøfting av Den norske kirkes selvforståelse som folkekirke for en befolkning som i økende grad består av ulike kulturer og tradisjoner, og hvordan det kan tilrettelegges for at kristne migranter kjenner seg hjemme i menigheter og er med og preger kirken.

Disse bør svare: Menighetsråd og kirkelig fellesråd er i utgangspunktet ikke høringsinstans, men råd som har erfaringer og engasjement i saken kan gjerne gi innspill til Kirkerådets videre behandling av saken.

Svarfrist: 15. oktober

Anbefalt prioritet: Saken er i utgangspunktet svært aktuell for mange menigheter, men Kirkerådet inviterer ikke nå til en bred høring. Fristen er også kort. Derfor kan denne saken gis lav prioritet som høringssak. De som har stort engasjement og klare synspunkter kan gjerne bruke anledningen til å gi innspill til saken.  

Høringsbrev (1 side)
Saksdokument (10 sider)
Høringssvar sendes på e-post.

 

Frivillighet i Den norske kirke

Dette er saken: Kirkemøtet skulle egentlig behandle en sak frivillighet våren 2020, men dette møtet ble avlyst. Et forkortet Kirkemøte gjennomføres 8.-11. oktober, og her vil det bli behandlet færre saker, og det vil ikke bli komitébehandling. Kirkerådet har derfor bestemt at saken om frivillighet få en alternativ behandling som blant annet inkluderer denne høringen, som kun er sendt på høring til bispedømmerådene og utdanningsinstitusjonene som er en del av Kirkemøtet. Det vil senere bli fulgt opp med en handlingsplan for frivillighet i Den norske kirke

Sentrale spørsmål: Hvilke områder som skal prioriteres for å styrke frivilligheten i hele Den norske kirke. Sammenhengen mellom frivillighet og organisering/ledelse av organisasjonen for øvrig, og forholdet mellom de tilsatte og de frivilliges arbeidsområder.

Disse bør svare: Saken er kun sendt til høring til bispedømmerådene og utdanningsinstitusjonene som er en del av Kirkemøtet, men Kirkerådet er åpen for innspill fra andre til saken.

Svarfrist: 15. oktober

Anbefalt prioritet: Saken er i utgangspunktet svært aktuell for arbeidet både i menighetsråd og kirkelig fellesråd, men Kirkerådet inviterer ikke nå til en bred høring. Fristen er også kort. Derfor kan denne saken gis lav prioritet som høringssak. De som har stort engasjement og klare synspunkter kan gjerne bruke anledningen til å gi innspill til saken.

Høringsbrev (1 side)
Høringsnotat (11 sider)
Høringssvar sendes på e-post.

 

Mal for helhetlig menighetsplan

Dette er saken: Kirkerådet har utarbeidet et forslag til en mal for en helhetlig menighetsplan for menighetsrådet. En slik plan vil erstatte sektorplaner innenfor for eksempel områdene trosopplæring, kirkemusikk og diakoni. Denne malen er i utgangspunktet et digitalt verktøy som skal tilbys menighetsrådene i deres strategiske med utvikling av menighetens arbeid. 

Sentrale spørsmål:

 • Om det er hensiktsmessig å samle sektorelaner i en helhetlig plan
 • Om planen oppleves som nyttig og relevant
 • Om malforslaget er utformet på en god og praktisk måte

Disse bør svare: Menighetsråd som har erfaring med utvikling av sektorplaner, og som vil være interessert i å ta i bruk en ny mal for lokalt planarbeid. Tilsatte i fagstillinger innen diakoni, trosopplæring og kirkemusikk kan gjerne inviteres til å spille inn sine synspunkter til råd som vil avgi høringssvar.

Svarfrist: 10. desember

Anbefalt prioritet: Middels

Kirkerådets høringsside finnes både bakgrunnsdokument (3 sider), selve malen (4 sider), spørsmålene i elektronisk innsendingsskjema (4 sider) og elektronisk innsendingsskjema for høring.

 

Kyrkjeval - særskilte reglar for digital førehandsstemming

Dette er saken: Kirkerådet undersøker nå om det er mulig med forhåndsstemming på internett ved neste kirkevalg i 2023. Det er hjemmel for slik forhåndsstemming på internett i dagens kirkevalgregler, men i denne høringen foreslås regelverk for gjennomføring av digital forhåndsstemming. Dette vil blant annet legge grunnlaget for anskaffelse av ikt-løsninger for slik forhåndsstemming.

Sentrale spørsmål:

 • Om forslaget til regelverk er hensiktsmessig og tilstrekkelig for gjennomføring av digitale forhåndsvalg,
 • Om regelverket bidrar til at valget kan gjennomføres på en måte som ivaretar hensynet til sikkerhet, personvern og andre hensyn som er vesentlig i kirkevalget.

Disse bør svare: Forslaget er sendt på en avgrenset høring til bispedømmerådene mv, men andre interesserte kan gjerne delta.

Svarfrist: 6. november

Anbefalt prioritet: Lav

Høyringsbrev - særskilte reglar for digital førehandsstemming  (1 side)
Høyringsnotat - særskilte reglar for digital foerehandsstemming (13 sider)

 

Kirkevalg - valgordning for valg av prest og lek kirkelig tilsatt

Dette er saken: Det gjennomføres et eget valg av prest og lek kirkelig tilsatt til bispedømmerådene. Kirkerådet foreslår at dette valget gjennomføres som flertallsvalg ved valget i 2023 og ikke som preferansevalg slik det ble gjort i 2019.

Sentralt spørsmål:

 • Skal valg av prest og lek kirkelig tilsatt gjennomføres som flertallsvalg framfor preferansevalg?

Disse bør svare: Denne høringen er sendt til bispedømmerådene, KA og arbeidstakerorganisasjonene i KAs tariffområde. Med unntak av de med stor interesse i gjennomføring av valg til bispedømmeråd/Kirkemøte, anses denne saken som mindre relevant for menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Svarfrist: 30. november

Anbefalt prioritet: Lav

Høringsbrev - valgordning prest og lek kirkelig tilsatt (2 sider) 
Høringsnotat - valgordning prest og lek kirkelig tilsatt (4 sider)

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone