Kartlegger flom- og skredfare rundt kirker

Hovin kirke i Tinn kommune. Foto: Besse, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2466249
Publisert: 10/09/2020
Hovin kirke i Tinn er med i et prosjekt som skal sikre kulturhistorisk viktige kirker mot økende press fra naturkreftene.

– Flom og skred har alltid vært en risiko i deler av landet vårt, men ekspertene forventer flere og hyppigere flom- og skredhendelser i fremtiden på grunn av økte temperaturer, mer nedbør og ekstremvær, sier Hanne Moltubakk Kempton, spesialrådgiver i KAs avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning.

Hva innebærer det å eie en kirke som er identifisert som utsatt for fare? Og hva bør man foreta seg? For å finne svar på disse spørsmålene har KA engasjert Multiconsult, som skal se nærmere på fire til seks utvalgte kirker som befinner seg i faresonen for flom eller skred.

81 viktige kirker i faresonen

961 kirker er vernet eller fredet og dermed klassifisert som kulturhistorisk viktige. På oppdrag fra KA har Norges geologiske institutt (NGI) gjort en kartlegging som konkluderer med at 81 av disse ligger utsatt til for flom og/eller skred.

Hydrologer og geologer skal ut i felt for å vurder de enkelte kirkebyggene og omgivelsene, de skal møte eiere og kommune og i samarbeid med Riksantikvaren og KA finne gode løsninger på hvordan aktørene kan jobbe best mulig med kartlegging og sikring av kirkebygg mot flom og skred. Arbeidet vil blant annet munne ut i en veileder om kirker og naturfare.

– Vi vil at kirkeeiere og kommuner som har utsatte bygninger skal være informert om risiko, ansvar og aktuelle risikoreduserende tiltak, sier Hanne Moltubakk Kempton.

En del av statlig satsing

Allerede kommende uke starter arbeidet i tre kirker på Østlandet, og den ene er Hovin kirke i Tinn kommune. Der skal vassdraget i nærheten vurderes, og det vil også bli brukt drone i undersøkelsene. I tillegg skal Multiconsults folk snakke med lokal kjentmann for å lære om tidligere flomhendelser. Prosjektet innebærer at fire til seks kirker befares på denne måten.

Prosjektet, som gjøres i dialog med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er del en statlig satsning på sikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone