Husk: Særreglene for kirkelige stiftelser forsvinner fra nyttår

Foto: KA
Publisert: 05/11/2020
Har soknet opprettet stiftelser for å ivareta kirkelig formål? Veldig snart faller muligheten til enkel omgjøring og verdioverføring bort.

Først publisert 18. august. Oppdatert 5. november
Det holder å søke innen nyttår. Den første informasjonen vi fikk fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, var at søknaden måtte være behandlet innen nyttår.

Det begynner å haste for alle som ønsker å omdanne stiftelser og flytte penger og andre verdier fra disse over til soknene.

Frem til kirkeloven trådte i kraft 1. januar 1997 var soknets rettslige status uavklart. Dette medførte blant annet at soknet ikke kunne stå som eier av eiendom eller ta opp lån. Derfor ble det flere steder opprettet stiftelser som kunne ivareta dette ansvaret, for eksempel i forbindelse med bygging av menighetshus.

Etter at kirkeloven trådte i kraft var det ikke lenger behov for slike stiftelser, ettersom soknet selv kunne ivareta disse formålene. Det ble derfor tatt inn en særbestemmelse i kirkeloven som skulle gjøre det lett å omdanne stiftelser som var opprettet på dette grunnlaget (se hele lovteksten nederst på siden*).

Håndteres etter stiftelsesloven

Bestemmelsen var kun ment å gjelde i en overgangsperiode, slik at kirken kunne få litt tid på seg til å rydde opp og sørge for at de midler som naturlig tilhørte soknet ble overført. I motsetning til omdannelser etter stiftelsesloven skal det lite til for å oppfylle vilkårene for dette etter kirkeloven. Det er tilstrekkelig at det kan dokumenteres at stiftelsen ble opprettet før 1997 grunnet soknets uklare rettslige status og at menighetsråd eller fellesråd og stiftelsens styre nå finner at formålet kan ivaretas av soknet direkte.

1. januar 2021 forsvinner kirkeloven og erstattes av den nye loven om tros- og livssynssamfunn. Da blir også særbestemmelsen om «stiftelser som ivaretar kirkelige formål innen soknet» borte. Disse vil fra det tidspunktet bli håndtert etter stiftelsesloven (§ 46), som stiller langt strengere krav for omdannelse og overføring av verdier. Konsekvensen kan da være at midlene ikke kan overføres til soknet, men blir værende i stiftelsen.

Søk før nyttår

Søknad om omdanning av stiftelser sendes til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen nyttår. Søknaden må inneholde en begrunnelse for omdanningen av stiftelsen og angivelse av avviklingsstyre.

Ta gjerne kontakt med oss ved behov for bistand i forbindelse med omdanning av slike stiftelser.

Marit Omland Nordbotten
spesialrådgiver/advokat

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
(Send e-post)

Husk: Særreglene for kirkelige stiftelser forsvinner fra nyttår

* Lov om Den norske kirke, § 41, 2. ledd: «Stiftelser som ivaretar kirkelige formål innen soknet, kan omdannes og midler overføres til soknet, når menighetsrådet eller fellesrådet og stiftelsens styre finner at formålet kan ivaretas av soknet direkte. Begjæring om omdanning kan settes fram av menighetsrådet eller fellesrådet og stiftelsens styre i fellesskap etter ikrafttredelsen av denne lov. For øvrig gjelder reglene i stiftelsesloven.»

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone